SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
OPĆINA JELENJE

18.

Temeljem članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka i članka 31. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2014 godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine
na području Općine Jelenje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje postupak i rokovi za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: komunalne vodne građevine).

Članak 2.

Javni isporučitelj vodne usluge na području grada Rijeke je Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju, Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).

Članak 3.

Priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine provodi se sukladno ovoj Odluci te Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga koje donosi Isporučitelj (u daljnjem tekstu: Opći i tehnički uvjeti).

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Članak 4.

Pod građevinom za koju postoji obveza priključenja na komunalne vodne građevine razumijeva se svaka građevina koja se nalazi na području na kojem su izgrađene komunalne vodne građevine.

Pod obveznikom priključenja na komunalne vodne građevine (u daljnjem tekstu: obveznik priključenja)

razumijeva se vlasnik odnosno investitor građevine iz stavka 1. ovoga članka.

Osim obveznika priključenja, zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine može podnijeti i korisnik građevine u suglasju s odredbama ove Odluke.

Članak 5.

Mogućnost priključenja građevine na komunalne vodne građevine utvrđuje Isporučitelj. Mogućnost priključenja građevine na komunalne vodne građevine utvrđuje se na temelju:

- pravomoćne uporabne dozvole za novoizgrađene komunalne vodne građevine na području na kojem se nalazi izgrađena građevina,

- posebnih uvjeta Isporučitelja u postupku za izdavanje akta kojim se odobrava gradnja građevine. Vlasniku građevine iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka, Isporučitelj je dužan poslati obavijest o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine, najkasnije u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti uporabne dozvole za novoizgrađene komunalne vodne građevine.

Članak 6.

Obveza priključenja građevine na komunalne vodne građevine nastaje danom primitka obavijesti iz članka 5. stavka 3. ove Odluke, odnosno danom izdavanja akta kojim se odobrava gradnja građevine sukladno članku 5. stavku 2. podstavku 2. ove Odluke.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, a sadrži najmanje sljedeće:

- naznaku o obvezi priključenja,

- uputu o načinu i roku podnošenja zahtjeva za priključenje,

- obrazac zahtjeva za priključenje,

- uputu o obvezi sklapanja ugovora o priključenju,

- naznaku o roku za priključenje,

- naznaku o prekršajnoj odredbi.

Obveznik priključenja dužan je podnijeti zahtjev za priključenje najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, investitor građevine dužan je podnijeti zahtjev za priključenje najkasnije u roku od 30 dana prije podnošenja zahtjeva za izdavanje akta kojim se odobrava korištenje građevine sukladno odredbama zakona kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Postupak priključenja građevina na komunalne vodne građevine

Članak 7.

Vlasnik, investitor ili korisnik građevine podnosi zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine

(u daljnjem tekstu: zahtjev za priključenje) Isporučitelju.

Zahtjev za priključenje podnosi se u pisanom obliku na propisanom obrascu koji je dostupan na internetskoj stranici Isporučitelja www.kdvik-rijeka.hr, odnosno u upravnoj zgradi Isporučitelja u Rijeci, Dolac 14.

Vlasnik građevine je dužan, uz zahtjev za priključenje građevine, priložiti:

- dokaz o pravu vlasništva građevine,

- kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine,

- uvjerenje o identifikaciji gruntovne i katastarske čestice.

Investitor građevine je dužan, uz zahtjev za priključenje građevine, priložiti:

- odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava gradnja,

- kopiju katastarskog plana.

Korisnik građevine je dužan, uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka, priložiti:

- dokaz o pravu korištenja građevine,

- pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika građevine za podnošenje zahtjeva za priključenje.

Osim dokumentacije iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka, vlasnik, investitor ili korisnik građevine dužan je na zahtjev Isporučitelja dostaviti i drugu dokumentaciju koja je Isporučitelju nužna za utvrđivanje postojanja uvjeta za priključenje građevine na komunalne vodne građevine u smislu članka 8. stavka 2. ove Odluke.

Članak 8.

Isporučitelj je dužan obraditi zahtjev za priključenje najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog primitka.

Isporučitelj najprije utvrđuje da li postoje uvjeti za priključenje građevine na komunalne vodne građevine sukladno odredbama ove Odluke i Općim i tehničkim uvjetima te da li je zahtjev za priključenje potpun i podnesen od strane ovlaštene osobe.

Pod potpunim zahtjevom za priključenje građevine smatra se zahtjev koji je podnesen temeljem obveze priključenja iz članka 6. stavka 1. ove Odluke i uz kojeg je priložena dokumentacija iz članka 7. stavaka 3., 4. i 5. ove Odluke.

Pod potpunim zahtjevom za priključenje drugih nekretnina iz članka 12. ove Odluke, smatra se zahtjev uz kojeg je priložena dokumentacija iz članaka 14., 15., 16. i 17. ove Odluke.

Kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 2., odnosno iz stavka 3. ovoga članka, Isporučitelj će pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, dostaviti podnositelju zahtjeva na potpis ugovor o priključenju ili će ga usmenim putem pozvati na sklapanje ugovora, o čemu će se sastaviti službena zabilješka.

Podnositelj zahtjeva je dužan s Isporučiteljem sklopiti ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave ugovora na potpis, odnosno od dana primitka poziva iz stavka 5. ovoga članka. Kada utvrdi da ne postoje uvjeti za priključenje građevine na komunalne vodne građevine sukladno Općim i tehničkim uvjetima, Isporučitelj će odbiti će zahtjev za priključenje i o tome pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, izvijestiti podnositelja zahtjeva, uz obrazloženje.

Kada utvrdi da zahtjev za priključenje nije potpun i/ili nije podnesen od strane ovlaštene osobe, Isporučitelj će pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, pozvati podnositelja zahtjeva da zahtjev dopuni u roku od 15 dana od dana primitka pismena.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 8. ovoga članka, Isporučitelj će odbaciti zahtjev za priključenje, o čemu će pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, izvijestiti podnositelja zahtjeva, uz obrazloženje.

Članak 9.

Ugovor o priključenju iz članka 8. stavka 5. ove Odluke, sadrži najmanje:

- naznaku ugovornih stranaka,

- vrstu, namjenu i broj priključaka koji se izvode,

- cijenu i rok izvedbe priključka,

- odredbu o plaćanju,

- odredbu o korištenju priključka,

- odredbu o predaji priključka u vlasništvo Isporučitelja te o danu primopredaje,

- rok za izvedbu interne instalacije i/ili priključenje,

- odredbu o obvezi podnositelja zahtjeva da obavijesti Isporučitelja o izvedbi interne instalacije i/ili priključenju i

- odredbu o kontroli priključenja.

Sastavni dio ugovora o priključenju su tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje i troškovnik za izvedbu priključka.

Članak 10.

Radove priključenja obavlja Isporučitelj ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi podnositelj zahtjeva.

Isporučitelj ili njegov ugovaratelj dužan je izvesti radove priključenja najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o priključenju.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u slučaju nastupa objektivnih okolnosti rok iz stavka 2. ovoga članka može se produžiti.

Isporučitelj je obvezan podnositelju zahtjeva izdati račun za izvedene radove priključenja. Račun sadrži obračun stvarnih troškova izvedenih radova priključenja.

Stvarni trošak radova priključenja podnositelj zahtjeva dužan je platiti Isporučitelju najkasnije u roku od

30 dana od dana izdavanja računa iz stavka 4. ovoga članka.

Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, Isporučitelj može podnositelju zahtjeva odobriti obročno plaćanje stvarnih troškova radova priključenja, na temelju kriterija utvrđenih od strane nadležnog tijela Isporučitelja.

Članak 11.

Na postupak priključenja građevine čiji vlasnik, investitor ili korisnik nije zaprimio obavijest iz članka 6. stavka 1. ove Odluke, a podnio je zahtjev za priključenje, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 7., 8., 9. i 10. ove Odluke.

2. Postupak priključenja drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Članak 12.

Pod drugim nekretninama, u smislu ove Odluke, razumijevaju se:

- gradilište,

- zemljište za poljoprivrednu obradu,

- zelena površina,

- zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoreni skladišni prostor, parkiralište i slično),

- jednostavna građevina koja se sukladno propisima može graditi bez akta kojim se odobrava gradnja.

Članak 13.

Vlasnik, investitor odnosno korisnik druge nekretnine iz članka 12. ove Odluke može podnijeti zahtjev za priključe

nje nekretnine na komunalne vodne građevine, ali ga se pritom ne može obvezati na takvo priključenje.

Članak 14.

Zahtjev za priključenje gradilišta na komunalne vodne građevine može podnijeti investitor ili izvođač radova.

Investitor je dužan, uz zahtjev za priključenje gradilišta na komunalne vodne građevine, priložiti:

- odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava gradnja,

- kopiju katastarskog plana.

Izvođač radova je dužan, uz zahtjev za priključenje gradilišta na komunalne vodne građevine, priložiti:

- odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava gradnja,

- kopiju katastarskog plana,

- pisanu izjavu investitora da je sklopio ugovor o gradnji sa izvođačem radova te da izvođaču radova odobrava podnošenje zahtjeva za priključenje.

Članak 15.

Vlasnik zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine je dužan, uz zahtjev za priključenje zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine na javnu vodoopskrbu, priložiti:

- dokaz o pravu vlasništva zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine,

- kopiju katastarskog plana.

Korisnik zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine je dužan, uz zahtjev za priključenje zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine na javnu vodoopskrbu, priložiti:

- dokaz o pravu korištenja zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine,

- kopiju katastarskog plana,

- pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine za podnošenje zahtjeva za priključenje.

Članak 16.

Vlasnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoreni skladišni prostor, parkiralište i slično) je dužan, uz zahtjev za priključenje zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti na komunalne vodne građevine, priložiti:

- dokaz o pravu vlasništva zemljišta,

- odgovarajući dokaz o obavljanju poslovne djelatnosti,

- kopiju katastarskog plana.

Korisnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti je dužan, uz zahtjev za priključenje zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti na komunalne vodne građevine, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti:

- dokaz o pravu korištenja zemljišta,

- pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti za podnošenje zahtjeva za priključenje.

Članak 17.

Vlasnik jednostavne građevine je dužan, uz zahtjev za priključenje jednostavne građevine na komunalne vodne građevine, priložiti:

- dokaz o pravu vlasništva jednostavne građevine,

- kopiju katastarskog plana,

- odgovarajući akt na osnovi kojeg se sukladno propisima može graditi jednostavna građevina bez akta kojim se odobrava gradnja.

Korisnik jednostavne građevine je dužan, uz zahtjev za priključenje jednostavne građevine na komunalne vodne građevine, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti:

- dokaz o pravu korištenja jednostavne građevine,

- pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika jednostavne građevine za podnošenje zahtjeva za priključenje.

Članak 18.

Na postupak priključenja drugih nekretnina iz članka 12. ove Odluke na komunalne vodne građevine, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 7., 8., 9. i 10. ove Odluke.

IV. ODVAJANJE, PREMJEŠTANJE I REKONSTRUKCIJA VODOVODNOG, ODNOSNO KANALIZACIJSKOG PRIKLJUČKA

Članak 19.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ili posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu te vlasnik odnosno korisnik druge nekretnine iz članka 12. ove Odluke, može Isporučitelju podnijeti zahtjev za odvajanje, premještanje i rekonstrukciju vodovodnog, odnosno kanalizacijskog priključka.

Članak 20.

Na postupak odvajanja, premještanja ili rekonstrukcije vodovodnog, odnosno kanalizacijskog priključka, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 7., 8., 9. i 10. ove Odluke.

V. POSEBNA ODREDBA

Članak 21.

U provedbi ove Odluke Isporučitelj je dužan: - obavljati kontrolu priključenja građevina na komunalne vodne građevine, - dostavljati tijelu iz članka 22. ove Odluke podatke iz članka 23. ove Odluke dva puta godišnje, sa stanjem na dan 30. lipnja i 31. prosinca tekuće godine,

- voditi evidenciju o poslanim obavijestima o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine, podnesenim zahtjevima za priključenje, sklopljenim ugovorima o priključenju, priključenim građevinama i o podacima iz podstavka 2. ovoga članka,

- dostavljati Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji plana, razvoja i gradnje izvješća o provedbi obveza iz ovoga članka najmanje jednom u šest (6) mjeseci, a na zahtjev Grada Rijeke, odnosno prema potrebi i češće.

VI. NADZOR

Članak 22.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju gospodarski inspektori Državnog inspektorata.

Članak 23.

Obveznik priključenja koji ne priključi građevinu na komunalne vodne građevine sukladno odredbama ove Odluke, kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj sukladno odredbama zakona kojim se uređuju vode.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Vlasniku građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nije priključena na sustav javne vodoopskrbe odnosno javne odvodnje na području na

kojem su komunalne vodne građevine izgrađene, Isporučitelj je dužan poslati obavijest o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Na postupak obavješćivanja te na postupak priključenja građevine iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 6., 7., 8., 9. i 10. ove Odluke.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (»Službene novine Primorsko- goranske županije«).

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/14-01/7

Ur. broj: 270/04-01/14-1

Jelenje, 18. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=900&mjesto=51218&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr