SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
OPĆINA JELENJE

17.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službena novine Primorsko-goranske županije« broj 33/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 8. sjednici održanoj srpnja 2014. godine donijelo je

PLAN
mreže dječjih vrtića na području Općine Jelenje

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Jelenje (u daljnjem tekstu Plan) utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kao javnu službu i provode program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi.

Članak 2.

Općina Jelenje ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja Općine Jelenje u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

Na području Općine Jelenje djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja Dječji vrtić »Grobnički tići« kojem je osnivač privatna osoba - ostali subjekti.

Mrežu dječjih vrtića na području Općine Jelenje čine:

Dječji vrtić

Adresa

Osnivač

Smještajni kapacitet

DJEČJI VRTIĆ Grobnički tići

Podhum

Stanislava Perušić

130

Članak 4.

Mreža dječjih vrtića Općine Jelenje može se proširivati dogradnjom smještajnih kapaciteta dječjeg vrtića iz članka 3. ovog Plana, te otvaranjem novih područnih objekata u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka Općina Jelenje može preuzeti obvezu sufinanciranja smještaja djece u istima nakon što isti uđu u Plan mreže dječjih vrtića Općine Jelenje, odnosno nakon dopune podataka iz Plana.

Članak 5.

Osim objekata dječjeg vrtića navedenoga u članku 3. na području Općine Jelenje planira se osnivanje novog dječjeg vrtića u postojećem objektu sadašnje Osnovne škole Jelenje-Dražice u Jelenju za koji postoji mogućnost prenamjene građevine za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.

Osnivanje novog dječjeg vrtića počet će dogradnjom objekta Osnovne škole Jelenje-Dražice u Dražicama.

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 6.

Općina Jelenje, sukladno članku 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, sufinacira Dječji vrtić »Grobnički tići« osiguranjem sredstava u svom proračunu.

Redoviti program koji predstavlja razvojni program odgoja i naobrazbe djece u dobi od godine dana do polaska u školu a namijenjen je djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja u različitom trajanju Općina Jelenje sufinancira sukladno utvrđenim Programima.

Općina Jelenje sufinancira dio ekonomske cijene redovnog programa dječjih vrtića iz članka 3. ovog Plana sukladno odredbama odluke Općine Jelenje kojima se uređuje financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja i Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji.

Članak 7.

Općina Jelenje će po potrebi i zahtjevu roditelja za svako upisano dijete s prebivalištem na području Općine Jelenje sufinancirati troškove smještaja djece u redovnim programima dječjeg vrtića na području drugih jedinica lokalne samouprave.

Članak 8.

Općina Jelenje će po potrebi i zahtjevu roditelja sufinancirati dio ekonomske cijene za svako upisano dijete redovnog programa u dječji vrtić na području drugih jedinica lokalne samouprave registriranih sukladno Zakonu, ukoliko kapaciteti dječijeg vrtića iz članka 3. Plana nije dostatan te ukoliko se ne provode program rada s djecom sa posebnim potrebama.

Članak 9.

Sufinanciranje troškova smještaja djece u predškolskim ustanovama, redovnog programa predškolskog odgoja za djecu koja pohađaju dječji vrtić na području druge jedinice lokalne samouprave vrši se sukladno mjerilima za sufinanciranje djece koja pohađaju dječji vrtić na području Općine Jelenje, ali najviše do iznosa od 900,00 kn.

Članak 10.

Posebni programi (učenje stranog jezika, glazbeni programi, likovni programi, dramsko-scenski programi, informatički programi, športski programi, ekološki, vjerski, zdravstveni, programi za djecu s posebnim zdravstvenim potrebama, programi rada s roditeljima, preventivni programi) i alternativni programi temelje se na tržišnim pravilima, što znači da ih zainteresirani roditelji plaćaju.

Općina Jelenje može sufinancirati posebne programe i alternativne programe sukladno planiranim sredstvima za tu namjenu u proračunu.

Članak 11.

Sufinanciranje iz članka 7., 8 i 9. Plana vršit će se sukladno kriterijima utvrđenim posebnom odlukom.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Plan dostavlja se Primorsko-goranskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije.

Članak 11.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/08

Ur. broj: 2170-04-03/14-3

Dražice, 18. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Nikica Maravić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=900&mjesto=51218&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr