SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA VRBNIK
30

18.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 24/01), na svojoj 45. sjednici održanoj 28. prosinca 2004. godine, donijelo je i

POSLOVNIK
o radu Povjerenstva za zaštitu potrošača
na području Općine Vrbnik

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, djelokrug rada, ovlasti i način donošenja odluka Povjerenstva za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: povjerenstvo) na području Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Poslovnik uređuje:

1. imenovanje članova i predsjednika povjerenstva

2. djelokrug i način rada

3. sazivanje sjednica povjerenstva

4. javnost u radu povjerenstva

5. završne odredbe

Članak 3.

Pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom uređuje Povjerenstvo donošenjem odluke na svojoj sjednici.

II. IMENOVANJE ČLANOVA I PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA

Članak 4.

Povjerenstvo ima tri člana.

Jednog člana predlaže udruga za zaštitu potrošača, a dva člana predlaže Općinsko vijeće Općine Vrbnik.

Članak 5.

Općinsko vijeće zaključkom imenuje članove povjerenstva na prijedlog tijela iz čl. 4. ovog Poslovnika.

Članak 6.

Mandat predsjednika i članova Povjerenstva traje do opoziva.

Članak 7.

Predsjednik i članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni dužnosti prije opoziva i to:

. na vlastiti zahtjev

Članak 8.

Predsjednika povjerenstva izabire Povjerenstvo na svojoj sjednici na prijedlog članova povjerenstva.

Članak 9.

Sjedište povjerenstva je u Vrbniku, Trg Škujica 7.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA

Članak 10.

Administrativne poslove i pripremu sjednica povjerenstva i komunikaciju između potrošača i povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik.

IV. SAZIVANJE SJEDNICA POVJERENSTVA

Članak 11.

Sjednice povjerenstva održavaju se kad se za to ukaže potreba.

Sjednice saziva predsjednik povjerenstva koji im i predsjedava.

Članak 12.

Poziv za sjednicu povjerenstva dostavlja se najmanje pet dana prije održavanja sjednice.

U pozivu mora biti naznačeno vrijeme i mjesto održavanja sjednice te dnevni red s materijalima bitnim za odlučivanje.

Članak 13.

Sjednica povjerenstva može se održati i donositi pravovaljane odluke ako su prisutni svi članovi.

Odluke se donose konsezusom (jednoglasnom odlukom na temelju dogovora svih članova) članova Povjerenstva.

Članak 14.

O radu na sjednici vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik povjerenstva i zapisničar.

Zapisničara određuje povjerenstvo na svakoj sjednici.

Članak 15.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, prijedloge iznesene na sjednici, sudjelovanje u raspravi, te donesene odluke odnosno zaključke.

Svaki član ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.

Članak 16.

Svaki član Povjerenstva ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice koje se unose u zapisnik s tekuće sjednice.

Članak 17.

Izvornik zapisnika sa sjednice povjerenstva čuva se u Općini Vrbnik.

Članak 18.

Sjednice povjerenstva u pravilu se održavaju u prostorijama Općine, a iznimno se mogu održati i izvan prostorija Općine.

V. NAKNADA ČLANOVIMA POVJERENSTVA

Članak 19.

Članovi povjerenstva imaju pravo na naknadu u iznosu od 170,00 kn neto za sudjelovanje u radu povjerenstva po svakoj sjednici i troškove prijevoza.

VI. JAVNOST U RADU POVJERENSTVA

Članak 20.

Sjednici povjerenstva mogu prisustvovati predstavnici sredstava javnog priopćavanja.

Na poziv povjerenstva sjednici mogu prisustvovati i predstavnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Članak 21.

Članovi povjerenstva ne smiju iznositi podatke koje su saznali na sjednici, a koji su proglašeni tajnom.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Jedinstveni upravni odjel vodi brigu o čuvanju i arhiviranju dokumentacije koja se odnosi na rad povjerenstva.

Dokumentacija o radu povjerenstva čuva se pet (5) godina.

Članak 23.

Izmjene i dopune poslovnika donose se na isti način kao i poslovnik.

Tumačenja odredaba ovog Poslovnika donosi povjerenstvo na sjednici.

Članak 24.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

Klasa: 011-01/04-01/01

Ur. broj: 2142-07-03-04-2

Vrbnik, 28. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Franjo Toljanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr