SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from Opatija 3383..3427

38.

Na temelju članka članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 21. srpnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o Savjetu mladih Grada Opatije

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje osnivanje, sastav, način i postupak izbora, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad, način aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih kao i druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada te sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem području Grada Opatije, u dobi od 15 do 30 godina života.

II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih broji 7 (sedam) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 4.

Ukoliko je Savjet mladih već osnovan, predsjednik Savjeta mladih čiji je mandat na isteku obavijestit će Predsjednika Gradskog vijeća o isteku mandata Savjeta mladih, kako bi Gradsko vijeće pokrenulo postupak izbora članova Savjeta mladih.

Postupak izbora pokreće se javnim pozivom koji se mora objaviti najkasnije u roku od 90 dana od dana isteka mandata.

Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Kandidati za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu biti osobe koje u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Članak 5.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u pisanom obliku Komisiji za izbor i imenovanje, u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u na web stranici i oglasnoj ploči Grada Opatije.

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži sljedeće podatke:

-naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

-podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),

-podaci o zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),

-obrazloženje prijedloga.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih utvrđuje Komisija za izbor i imenovanje te se ista objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Grada Opatije.

Lista kandidata se utvrđuje na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.

Lista kandidata sadrži:

-naznaku predlagatelja,

-ime i prezime,datum i godinu rođenja kandidata i njegovog zamjenika.

Članak 6.

Gradsko vijeće je dužno izabrati članove Savjeta mladih u roku od 60 dana od dana objave liste kandidata.

Članak 7.

Gradsko vijeće bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i po postupku propisanim Poslovnikom Gradskog vijeća.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.

Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata.

Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše 7 (sedam) kandidata.

Za članove Savjeta mladih su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 7. na rang-listi dobivenih glasova.

U slučaju da 7. i slijedeći kandidat/i na rang listi ostvare jednak broj glasova, izbor među tim kandidatima se ponavlja na istoj sjednici.

Rezultati glasovanja objavljuju se na web stranicama i oglasnoj ploči Grada Opatije.

Članak 8.

Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme od tri godine.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih iz reda izabranih članova na konstituirajućoj sjednici.

Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata:

-ako neopravdano ne nazoči 50% od ukupnog broja sjednica Savjeta mladih tijekom kalendarske godine,

-na osobni zahtjev

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci

-ako postane članom savjeta mladih druge jedinice lokalne samouprave.

Prestankom mandata člana Savjeta mladih prestaje i mandat njegovog zamjenika.

Članak 9.

Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, predstavničko tijelo će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom savjeta mladih prije isteka mandata. Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na izbor članova savjeta mladih.

Mandat članova savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova savjeta mladih.

Članak 10.

Predsjednik Savjeta mladih zastupa i predstavlja Savjet mladih te obavlja druge poslove utvrđene ovom Odlukom.

Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

Članak 11.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Gradskog vijeća najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora članova Savjeta mladih, koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

Na konstituirajućoj se sjednici, nakon predlaganja, tajnim glasovanjem bira se predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

Nakon predstavljanja kandidata prelazi se na glasovanje.

Glasački listić se sastavlja abecednim redom prezimena kandidata.

Za predsjednika Savjeta mladih je izabran kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki najveći broj glasova, ponavlja se izbor među njima na istoj sjednici.

Ako se u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove Savjeta mladih ne izabere predsjednika Savjeta mladih, Gradsko vijeće objaviti će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 12.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade

- u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Opatije, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Opatije, te način rješavanja navedenih pitanja

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Opatije davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

- predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih

- po potrebi poziva vijećnike Gradskog vijeća na sjednice savjeta mladih

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članak 13.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u tri mjeseca.

Sjednice savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegovog zamjenika detaljno se uređuje Poslovnikom o radu.

Poslovnik o radu Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova.

Članak 14.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih. Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

Član savjeta mladih, odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.

Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

Članak 15.

Savjet mladih može osnivati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

Članak 16.

Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

Program rada Savjet mladih priprema u suradnji s upravnim odjelima Grada Opatije u čijem su djelokrugu poslovi vezani uz programske aktivnosti Savjeta mladih.

Programom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se programske i druge aktivnosti, nositelji pojedinih aktivnosti te rokovi njihova izvršavanja.

Članak 17.

Program rada Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, program rada mora sadržavati i financijski plan koji mora biti usklađen s odobrenim financijskim sredstvima za te namjene u proračunu Grada Opatije.

Program rada Savjet mladih donosi i podnosi na odobravanje Gradskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 18.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnje izvješće dostavlja se na znanje gradonačelniku koje se objavljuje na mrežnim strancima Grada Opatije.

IV. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 19.

Financijska sredstva za rad Savjeta mladih osiguravaju se u Proračunu Grada Opatije na temelju odobrenog programa rada Savjeta mladih.

Prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih osigurava Grad Opatija.

Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za rad.

Članovi savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih u visini cijene autobusne putne karte kupljene izvan autobusa za relaciju od mjesta prebivališta/boravišta do mjesta održavanja sjednice.

Članovi savjeta mladih imaju pravo i na naknadu drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih u visini stvarnih troškova.

Članak 20.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja upravni odjel Grada nadležan za društvene djelatnosti.

Članak 21.

Gradsko vijeće dostavlja savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u istom roku, kao i članovima predstavničkog tijela, te na drugi prikladan način informira savjet mladih o svim svojim aktivnostima.

Predsjednik Gradskog vijeće po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji sa Gradskim vijećem i drugim tijelima Grada Opatije, a inicijativu za sastanak može pokrenuti i Savjet mladih.

Na zajednički sastanak iz stavka 2. Ovog članka mogu biti pozvani i drugi članovi Gradskog vijeća i drugih tijela Grada Opatije kao i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Na prijedlog Savjeta mladih Gradsko vijeće će raspraviti pitanja od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj sjednici koja će biti sazvana nakon dana dostave zahtjeva Savjeta mladih.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih kojeg savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice predstavničkog tijela, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži Gradsko vijeće.

Članak 22.

Gradonačelnik Grada Opatije najmanje svaka tri mjeseca ili po potrebi će održati zajednički sastanak sa Savjetom mladih na kojem će raspraviti o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji Gradonačelnika i Savjeta mladih.

Gradonačelnik je dužan svakih šest mjeseci pisanim putem obavjestiti Savjet mladih o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju savjeta mladih Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/07, 17/07, 10/09).

Članovi Savjeta mladih izabrani prije stupanja na snagu Zakona o savjetima mladih (Narodne novine RH br. 41/14) i ove Odluke, nastavljaju s radom do isteka mandata na koji su izabrani.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/15

Ur. broj: 2156-01-01/14-1

Opatija, 21. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr