SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
GRAD CRIKVENICA

47.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 34/09 - Ispravak 34/09 i 07/13) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 12. sjednici održanoj 31. srpnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta
na području grada Crikvenice

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Vijeće ima predsjednika, dva zamjenika predsjednika i jedanaest članova.

Članove Vijeća čine:

1. Damir Rukavina, dipl.ing., gradonačelnik Grada Crikvenice, za predsjednika

2. Lovorko Gržac, ing. predsjednik Gradskog vijeća, za zamjenika predsjednika

3. Damir Volf, načelnik Policijske postaje Crikvenica, za zamjenika predsjednika

4. Dražen Zekić, zamjenik načelnika za kriminalitet, za člana

5. Deana Čandrlić-Zorica, prof., ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora, za člana

6. Desiree Pečaver, prof., ravnateljica Osnovne škole Zvonka Cara, za člana

7. Martina Magaš, mag. ped., ravnateljica DV Radost, za člana,

8. Nikica Sečen dipl.soc.pedagog, ravnatelj D.D. Izvor, Selce, za člana

9. Arsen Badurina, prof., ravnatelj Srednja škola dr. Antuna Barca, za člana,

10. Marijana Biondić, dipl.oec., direktorica TZG Crikvenice, za člana,

11. Darko Logožar, dipl. pravnik, voditelj Područnog ureda Centra za socijalnu skrb u Crikvenici, za člana

12. Sonja Polonijo, dipl. oec., direktorica Eko- Murvica d.o.o Crikvenica, za člana i

13. Melanija Milat-Ružić, univ. spec. oec., viši savjetnik za lok. samoupravu i odnose s javnošću, za člana.

14. Daniel Buljević, dr. med., spec. pediatar, za člana.

Članak 3.

Članovi Vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Vijeća.

Član Vijeća može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan, bilo na vlastiti zahtjev bilo na zahtjev najmanje tri člana Vijeća.

Članak 4.

U djelokrugu rada Vijeća je donošenje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području grada Crikvenice, putem zajedničkog planiranja i djelovanja tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red te kvalitetu života građana.

Program prevencije iz stavka 1. ovoga članka sadrži mjere i aktivnosti u svezi suzbijanja nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanja svih oblika kriminaliteta te drugih mjera koje se provode radi osiguravanja i povećanja mira te sigurnosti građana i imovine.

Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća.

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje zaključke koje donosi Vijeće.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Vijeća zamjenjuje ga, sa svim ovlastima predsjednika, član Vijeća kojeg on za to ovlasti. Vijeće zasjeda po potrebi, a u pravilu najmanje dva puta godišnje, i to do kraja travnja kada se raspravlja o završetku školske godine kao i planovima i pripremama za novu školsku godinu te nadolazećoj sezoni i svemu onome što oni nose (npr. migracije ljudi), te u studenom ili prosincu kada se analizira rad Vijeća i stanje kriminaliteta na području Grada i donosi Plan i program rada vijeća za narednu godinu, koji se podnosi Gradskom vijeću na znanje.

Članak 6.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Vijeća najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Vijeća se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 7.

Vijeće može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća.

Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 8.

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu i prisutnosti članova na sjednici, o iznijetim prijedlozima, te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. Zapisnik potpisuje predsjedavajući.

Članak 9.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Vijeća obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu.

Članak 10.

Rad u Vijeću je počastan. Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u Vijeću.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko -goranske županije«.

Klasa: 804-04/14-01/08

Ur. broj: 2107/01-03/04-14-6

Crikvenica, 31. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Lovorko Gržac, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=900&mjesto=10003&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr