SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

46.

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 8. srpnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje osnivanje Savjeta mladih Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), sastav, način i postupak izbora, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, osiguranje uvjeta za rad te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Omišalj, te promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Omišalj, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života, te kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta mladih.

II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih broji pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće na vrijeme od tri godine.

Članak 4.

Općinsko vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika javnim pozivom za isticanje kandidatura, koji se objavljuje na mrežnim stranicama Općine Omišalj te u sredstvima javnog priopćavanja.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike ističu udruge mladih i udruge koje se bave mladima te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području općine Omišalj, kao i neformalne skupine mladih, a koje se moraju sastojati od najmanje 10 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 2. ovog članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenike za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Članak 5.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i zamjenike članova podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva za isticanje kandidatura na mrežnim stranicama Općine Omišalj te u sredstvima javnog priopćavanja.

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:

-naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

-podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),

-obrazloženje prijedloga.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata obavlja Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Općinskom vijeću i objavljuje na mrežnim stranicama Općine Omišalj te u sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 6.

Općinsko vijeće dužno je na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspraviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih izabrati članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Članak 7.

Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i po postupku propisanim Poslovnikom Općinskog vijeća.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.

Na glasačkom listiću, prezimena kandidata navode se abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata.

Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše 5 kandidata.

Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do 5. na listi dobivenih glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki broj glasova, izbor među tim kandidatima se ponavlja na istoj sjednici.

Članak 8.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih iz reda izabranih članova na konstituirajućoj sjednici većinom glasova svih članova Savjeta.

Članak 9.

Predsjednik Savjeta mladih zastupa i predstavlja Savjet mladih te obavlja druge poslove utvrđene ovom Odlukom.

Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

Članak 10.

Savjet mladih mora se konsitutirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća, koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

Savjet mladih je konsituiran izborom predsjednika Savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih Općina je dužna objaviti na svojim internetskim stranicama.

Članak 11.

Način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegovog zamjenika uređuje se Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Poslovnik iz stavka 1. ovoga članka donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih.

Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove Savjeta mladih ne izabere predsjednika Savjeta mladih, Općinsko vijeće će objaviti novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

Članak 12.

Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta mladih u godini dana te na osobni zahtjev.

Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, Općinsko vijeće provest će postu pak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom prije isteka mandata.

Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih te prestaje prestankom mandata člana Savjeta mladih.

Općinsko vijeće raspustit će Savjet mladih ako Savjet mladih ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 13.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

-raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,

-raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade,

-u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih,

-predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,

-putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća te daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka i drugih akata od osobitog značenja za mlade,

-izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih,

-predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

-vodi brigu o informiranosti mladih o pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,

-obavlja i duge poslove od interesa za mlade.

Članak 14.

Savjet mladih održava redovne sjednice najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednice savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 15.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Zakonom nije drukčije određeno.

Član Savjeta mladih odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju (ako se odluka odnosi na projekt u kojem osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja), može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov zamjenik koji pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

Članak 16.

Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih:

-saziva i vodi sjednice savjeta mladih

-predstavlja savjet mladih prema jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i prema trećima

-obavlja druge poslove sukladno odredbama Zakona i poslovnika o radu Savjeta mladih.

Predsjednika Savjeta mladih koji je iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika Savjeta mladih.

Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima Općine Omišalj te Poslovniku o radu, Savjet mladih može natpolovičnom većinom glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja s funkcije predsjednika Savjeta mladih i izbora novog predsjednika. Ako Savjet mladih ne pokrene navedeni postupak, Općinsko vijeće može u pisanom obliku uputiti Savjetu mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika Savjeta mladih.

Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima Općine Omišalj te Poslovniku o radu Savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih ili najmanje 1/3 članova Savjeta mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika i izbor novog zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

Članak 17.

Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

Program rada priprema se u suradnji s Upravnim odjelom Općine Omišalj, a donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati sljedeće aktivnosti:

-sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade

-konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade

-suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u politici za mlade

-suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Ako se programom rada za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se na temelju financijskog plana osiguravaju u Proračunu Općine Omišalj.

Savjet mladih podnosi Program rada na odobravanje Općinskom vijeću najkasnije do 30.rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 18.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, te ga dostavlja na znanje Općinskom načelniku.

Godišnje izvješće objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Omišalj.

IV. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 19.

Općina Omišalj osigurava financijska sredstva za rad i program rada Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.

Financijska sredstva za rad Savjeta mladih osiguravaju se u proračunu Općine Omišalj na temelju odobrenog programa rada Savjeta mladih, sukladno članku 17. stavku 4. ove Odluke.

Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih u skladu s ovom odlukom.

V. ODNOS SAVJETA MLADIH I OPĆINSKOG VIJEĆA TE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 20.

Općinsko vijeće dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u istom roku, kao i članovima Općinskog vijeća, te na drugi prikladan način informira Savjet mladih o svim svojim aktivnostima.

Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na koji po potrebi poziva i druge članove tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te stručnjake iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade i suradnji sa Savjetom mladih.

Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika Općinskog vijeća i Savjeta mladih može pokrenuti i Savjet mladih.

Na prijedlog Savjeta mladih Općinsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih kojeg savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice Općinskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži Općinsko vijeće.

Članak 21.

(1) Savjet mladih surađuje s Općinskim načelnikom redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine.

(2) Općinski načelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji sa Savjetom mladih.

(3) Općinski načelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet mladih o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

Članak 22.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Upravni odjel Općine Omišalj.

Općina Omišalj osigurava dostupnost pouzdanih informacija o svim pitanjima od interesa za mlade, članovima Savjeta mladih, njihovim zamjenicima i radu Savjeta mladih, na svojim mrežnim stranicama.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Općinsko vijeće pokrenut će postupak izbora članova Savjeta mladih u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/09).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/8

Ur. broj: 2142-06-14-01-6

Omišalj, 8. srpnja 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr