SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

45.

Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 08. srpnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama
na području općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/14) u članku 7. riječi: »stavka 1.« brišu se.

Članak 2.

U članku 13. stavak 2. briše se.

Stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 3.

U članku 17. riječi: »stavka 1.« brišu se.

Članak 4.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Nerazvrstana cesta može se zauzeti radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično. Nerazvrstana cesta može se privremeno zauzeti i za parkiranje reportažnih, mjernih i sličnih specijalnih vozila.

Za zauzimanje nerazvrstane ceste iz stavka 1. ovoga članka plaća se naknada.

Visinu naknade za zauzimanje nerazvrstane ceste utvrđuje Općinski načelnik na prijedlog Upravnog odjela. Iznimno od odredbe članka 24. ove Odluke, za privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste koje ukupno traje do dva sata, pravna ili fizička osoba nije dužna ishoditi pisano odobrenje Upravnog odjela.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, osoba koja je privremeno zauzela nerazvrstanu cestu obvezna je o tome obavijestiti Upravni odjel i Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu Primorsko-goransku Rijeka, PP Krk.«

Članak 5.

U članku 27. stavku 3. riječi: »iz stavka 3. ovog članka«, brišu se.

Članak 6.

U članku 30. stavku 1., umjesto brojke »32.« treba stajati brojka: »27.«.

Članak 7.

U članku 31. stavku 3., umjesto brojke »3.« treba stajati brojka: »2.«.

Članak 8.

U članku 32. stavku 1., umjesto brojke »23.« treba stajati brojka: »24.«.

Članak 9.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»U vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 1. rujna svake kalendarske godine, u pravilu, nije dozvoljeno zauzimanje ili prekopavanje nerazvrstane ceste, osim u naročito opravdanim slučajevima na temelju prethodne pisane suglasnosti Općinskog načelnika.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na hitne slučajeve radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovinu.

Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina računajući od dana asfaltiranja.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka Općinski načelnik može, u naročito opravdanim slučajevima, odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste prije isteka roka od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste.«

Članak 10.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama ili zajedno s teretom, moraju udovoljavati propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, izvanredni prijevoz je moguć na temelju dozvole za izvanredni prijevoz kojom se utvrđuju uvjeti i način njegovog obavljanja te iznos i način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza.

Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora udovoljiti zahtjevima tehničke ispravnosti u suglasju sa zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Dozvolu za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti u smislu stavka 2. ovoga članka izdaje upravni Odjel.

Ako se izvanredni prijevoz treba obaviti na javnoj cesti i na nerazvrstanoj cesti, dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje pravna osoba koja upravlja javnom cestom.

O izdanim dozvolama za izvanredni prijevoz, Upravni odjel dužan je obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu primorsko-goransku Rijeka, PP Krk i inspekciju za ceste nadležnog ministarstva.

Uvjete i način obavljanja izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti te uvjete i postupak za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti utvrđuje Općinski načelnik.«

Članak 11.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje održavanja nerazvrstane ceste, ako:

-ne osigura redovito održavanje nerazvrstanih cesta (članak 16. ove Odluke),

-pravovremeno ne obavlja popravak udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanim cestama (članak 17. ove Odluke),

-ne osigura održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (članak 21. ove Odluke),

-se ne pridržava odredbi članka 23. stavka 3. i 4. ove Odluke,

-ne poduzme mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njima (članak 34. stavak 1. ove Odluke).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba-obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a kojoj je povjereno obavljanje održavanja nerazvrstane ceste, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.«

Članak 12.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

-se ne pridržava odredbe članka 13. stavka 2.
ove Odluke,

-se ne pridržava odredbe članka 23. stavka 2.
ove Odluke,

-se ne pridržava odredbe članka 24. stavka 1.
ove Odluke,

-se ne pridržava odredbe članka 30. ove Odluke,

-se ne pridržava odredbe članka 31. stavka 1.
ove Odluke,

-se ne pridržava odredbe članka 32. stavka 2.
ove Odluke,

-se ne pridržava odredbe članka 36. stavka 2.
ove Odluke,

-se ne pridržava odredbe članka 37. ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba-obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.«

Članak 13.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Za prekršaje propisane odredbom članka 44. stavka 1. ove Odluke komunalni redar je ovlašten, kada utvrdi postojanje propisanih uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga, naplatiti mandatnu kaznu u visini od 200,00 kuna od počinitelja prekršaja odmah, uz izdavanje potvrde.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja izdat će mu se obvezni prekršajni nalog na iznos iz članka 44. ove Odluke, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana primitka naloga.«

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasas: 021-05/14-01/8

Ur. broj: 2142-06-14-01-5

Omišalj, 8. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr