SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

44.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), a u vezi sa člankom 188. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 8. srpnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
UPU 2- Njivice

Članak 1.

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/11 i 5/13), u članku 3. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5., i 6. koji glase:

»Izmjenama i dopunama UPU-a 2 - Njivice potrebno je na zadovoljavajući način planirati javne i društvene, centralne trgovačke i uslužne, sportsko-rekreacijske sadržaje, parkirališta, pješačke površine, površine za privez u moru i druge namjene za zajedničke potrebe naselja te pri tome na adekvatan način uključiti zemljište koje je u općinskom vlasništvu.

Potrebno je preispitati i reducirati mogućnosti gradnje određene UPU-om 2 - Njivice koje rezultiraju velikom gustoćom izgradnje i građenjem apartmanskih zgrada prenaglašenih gabarita. Posljedica su neželjene oblikovne i ambijentalne karakteristike dijelova naselja, povećanje sezonskog stanovanja i time neželjeno daljnje povećanje broja povremenih stanovnika u naselju.

Postojeće prostorne i krajobrazne vrijednosti obalnog pojasa naselja potrebno je na adekvatni način valorizirati i prostor zaštititi u cilju očuvanja i korištenja obale za javne namjene te time trajno otkloniti pritiske za novom neadekvatnom gradnjom, kojima je obalni prostor kontinuirano izložen.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Obuhvat Izmjene i dopune UPU 2-Njivice je u granicama obuhvata postojećeg UPU 2- Njivice uvećanog za:

-područje koje graniči sa vanjskim rubom planskih rješenja novih prometnica na obodu autokampa Njivice i obilaznice Njivica,

-površinu dijela postojeće ulice Japlenički put i područje za planiranje križanja iste ulice i planirane obilaznice Njivica s postojećom lokalnom cestom Ulica Kralja Tomislava - državna cesta D102,

-koridor postojeće ceste koja povezuje naselje Kijac i plažu Kijac te površine planskih rješenja parkirališta i okretišta ceste,

-obalni pojas uvale Kijac uključujući zonu ugostiteljsko- turističke namjene planiranu PPU-om Općine Omišalj, obalni prostor luke u Kijcu (lokalitet Ćuf - Kapišće) i ukupnu površinu obale okvirno do izohipse 2-3 m nm.

Površina obuhvata Plana iznosi okvirno 216 ha i nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja.«

Članak 3.

U članku 5. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5., 6., 7., 8., i 9. koji glase:

»Nakon više desetljeća prekomjerne izgradnje kuća za odmor na prostoru naselja Njivice taj je trend i dalje prisutan, iako modificiran prema novim uvjetima u društvu, manje je sustavan ali, nije manje agresivan u ostvarenjima i nakanama.

Nova izgradnja višestambenih apartmanskih blokova i predimenzioniranih zgrada i vila na malim parcelama, koja je uslijedila temeljem uvjeta utvrđenih UPU-om 2 - Njivice, u cijelosti je neprimjerena strukturi naselja Njivice, nije valorizirala zatečene prostorne vrijednosti niti je u bilo kom smislu doprinijela artikulaciji i oblikovanju, kako na području ulaza u naselje; Krčine-Primorska ulica tako i na lokalitetu Poje. Istovremeno se i nadalje, neadekvatnim zahvatima narušavaju vrijedne graditeljske strukture; jezgra naselja, vrtno naselje »Rosulje« i stambeno naselje »Kijac«.

U Njivicama je ukupno 2.208 stanova, od toga se 603 stana (27%) koristi za stalno stanovanje za 446 kućanstava odnosno 1.109 stanovnika, iz čega slijedi da za potrebe stalnog stanovanja nije potrebno planirati znatniju novu izgradnju.

Istovremeno, naselje Njivice nema dostatne javne, društvene, poslovne centralne kao ni sportsko-rekreacijske i druge zajedničke sadržaje adekvatne broju stalnih stanovnika, a posebno znatno uvećanom broju osoba koje u ljetnoj sezoni borave u naselju. Deficit je dodatno naglašen sustavnom prenamjenom nekadašnjih centralnih poslovnih sadržaja, u prizemljima zgrada u naselju Kijac, u apartmane upitne kategorije.

Na području naselja, je naglašen problem parkiranja i odvijanja kolnog prometa, posebno u zoni šireg centra, u sezoni, kao i pješačkog povezivanja te priveza u moru.»

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja Općine Omišalj, određuju se sljedeći ciljevi:

-redefiniranje područja obuhvata i uvjeta gradnje unutar ugostiteljsko-turističkih zona unutar naselja kao i njihovih obodnih područja uključenih u promjene, te njihovo uklapanje i integriranje u naselje, odnosno okruženje, uz utvrđivanje uvjeta za javno korištenje i uređenje dijelova tih područja,

-korekcija ukupnog opsega područja posredne provedbe plana i redefiniranje normativa za prošireno područje neposredne primjene plana,

-planiranje potrebnih javnih i društvenih, centralnih poslovnih (trgovačkih, uslužnih i drugih namjena) i sportsko-rekreacijskih sadržaja, adekvatno broju i razmještaju stanovnika i drugih korisnika prostora u naselju,

-predlaganje nove racionalnije organizacije prostora pri planiranju javnih i centralnih sadržaja u zoni centra - Peharček i pri tome na adekvatan način uključiti zemljište koje je u općinskom vlasništvu s ciljem osiguranja prostora za društvene namjene te novi centar povezati na obalni put primarnom javnom pješačkom komunikacijom, istovremenim povezivanjem prostora javnog parka, crkve i arheološkog parka,

-definiranje mogućnosti za reduciranje površina planiranih za novu stambenu izgradnju, posebno na neuređenim dijelovima građevinskog područja naselja, u koridoru obilazne i drugih glavnih prometnica naselja, koji se planiraju kao zeleni,

-utvrđivanje detaljnijih i restriktivnijih uvjeta za građenje na građevinskom području naselja s ciljem oblikovanja prostornih cjelina i očuvanja prostornih i ambijentalnih vrijednosti a posebno; za područje Rosulja radi očuvanja koncepta »vrtnog naselja«, za područje stambenog naselja Kijac radi očuvanja integralnog vrijednog suvremenog arhitektonskog sklopa, za interpolaciju građevina na području obalne fronte naselja, gdje je potrebno posebno pažljivo oblikovati prostor uz veću zastupljenost visokog zelenila te za područje Krčine-Primorska ulica radi artikulacije i oblikovanja prostorne cjeline na ulazu u naselje i prilazu turističkim zonama,

-detaljnija planska analiza obalnog prostora uz utvrđivanje zaštite neizgrađenog i zelenog obalnog pojasa kao posebne krajobrazne vrijednost i to na cijelom potezu počevši od Prostornim planom uređenja općine Omišalj zaštićenog područja značajnog krajobraza Rt Ćuf do priključka obalnog puta na Ulicu Nikole Jurjevića, unutar kojeg je uz očuvanje zatečenih vrijednosti prostora, moguće na nekoliko mjesta predvidjeti izgradnju,

-revidiranje i dopuna ukupnog prometnog rješenja uključujući i:

1. provjera i ispitivanje prometnih rješenja na razini šireg centra naselja Njivice,

2. planiranje preduvjeta za uvođenje adekvatnih oblika javnog - komunalnog prijevoza u ljetnim mjesecima (mini bus, električni vlakić i sl.), s ciljem reduciranja automobilskog prometa,

3. definiranje lokacija/uvjeta za osiguranje potrebnog broja parkirališnih mjesta javnog korištenja u široj zoni centra naselja i za potrebe uređenih plaža,

4. revidiranje rješenja obilazne ceste naselja u cilju fazne izgradnje i osiguranja protočnosti i sigurnosti odvijanja prometa duž iste i s tim ciljem isključenje mogućnosti neposrednog priključivanja pojedinih građevnih čestica stambene i mješovite namjene,

5. dopunu pješačkih komunikacija i površina unutar obuhvaćenog područja,

-planiranje zamjenske/nove izgradnje na području turističkog naselja (»Bungalovi«), temeljene na načelima tradicijskog graditeljstva i očuvanju krajobraznih vrijednosti prostora,

-prenamjena javne zelene površine između turističkog naselja (»Bungalovi«) i kupališta, planiranjem za rekreacijske namjene, te utvrđivanje uvjeta uređenja i gradnje uz očuvanje krajobraznih vrijednosti prostora,

-ispitivanje i provjera uvjeta smještaja i gradnje građevina unutar sportsko-rekreacijske namjene, posebno planiranje uređenih plaža uz mogućnost korekcije obalne linije (izbjegavajući preliminarna detaljna rješenja) radi osiguranja dovoljnih kupališnih i rekreacijskih površina te definiranja uvjeta za izgradnju obalnih, pratećih, rekreacijskih i drugih građevina i sadržaja uz utvrđivanje uvjeta očuvanja i korištenja dijelova prirodne obale,

-revidiranje i dopuna rješenja koja se odnose na privez plovila na planom obuhvaćenom području mora uključujući i:

1. planiranje priveza brodica u Kijcu primarno s ciljem osiguranja dovoljnog broja komunalnih vezova prije svega, te nautičkih i drugih,

2. usklađenje granice lučkog područja luke otvorene za javni promet Njivice s programom, odnosno s projektnom dokumentacijom za njenu rekonstrukciju,

3. revidiranje i prenamjena površine za privez u moru ispod područja Cerove, s ciljem valoriziranja postojećih ulaganja Općine Omišalj.»

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna UPU 2- Njivice iz područja svog djelokruga rada:

-Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije, Užarska 26, 51000 Rijeka,

-Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Omišalj, Kančinar 1, 51513 Omišalj

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zašitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk,

-Primorsko-goranska županija, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka,

-Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51000 Rijeka

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana sa sjedištem u Rijeci, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

-HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP ELEKTROPRIMORJE Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

-Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska ulica 14, 51500 Krk,

-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

-Hrvatske ceste d.o.o. Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Rijeka, Tehnička ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

-Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka,

-Primorsko-goranska županija, Priroda, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Grivica 4/I, 51000 Rijeka.«

Članak 6.

U članku 9., alineja 4. mijenja se i glasi:

»- javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna UPU 2 - Njivice - u trajanju od 15 dana,«

Alineja 9. mijenja se i glasi:

»- dostava suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji - u roku od 60 dana,«

Alineja 10. mijenja se i glasi:

»- donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama UPU 2- Njivice - I. kvartal 2015. godine«.

Članak 7.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Do donošenja Izmjena i dopuna UPU-a 2 - Njivice, na području njegovog obuhvata zabranjeno je izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice.

Zabrana iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u trajanju od najviše godinu dana od donošenja ove Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2- Njivice.«

Članak 8.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2- Njivice.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/8

Ur. broj: 2142-06-14-01-4

Omišalj, 8. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr