SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
37

37.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03 ) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 29. studenog 2004. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Omišalj, uvjeti, način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja Upravni odjel Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina) ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 4.

Općina poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi iz članka 13. ove Odluke, može povjeriti Centru za socijalnu skrb Krk (u daljnjem tekstu Centar), za koje poslove iz stavka 1. ovog članka sklapa s Centrom ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornosti.

Općina može određene poslove pružanja usluga korisnicima iz članka 13. ove Odluke (prehrana, pomoći njega u kući i dr.) povjeriti i ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje tih usluga, s kojim sklapa s davateljem usluga ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima.

Članak 5.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti određen (ograničen) sredstvima koja su namijenjena za potrebe socijalne skrbi.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 6.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu Korisnik) određen je Zakonom o socijalnoj skrbi.

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području općine Omišalj.

Stranim državljanima s trajnim nastanjenjem na području općine Omišalj osiguravaju se ona prava iz socijalne skrbi koja su u odnosu na njih utvrđena ovom Odlukom i međunarodnim ugovorima.

Osoba koja nije obuhvaćena stavkom 1. i 2. ovog članka može privremeno ostvariti prava socijalne skrbi propisanim ovom Odlukom, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našla.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili nasljeđivati.

II. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 13. Ove odluke može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, propisuju se i dodatni uvjeti, sukladno odredbama ove Odluke.

1. Socijalni uvjet

Članak 9.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra ostvaruje jedno od ovih prava:

1. pravo na pomoć za uzdržavanje

2. pravo na doplatak za pomoć i njegu

3. pravo na osobnu invalidninu

pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar, ovisno o prihodima Korisnika temeljem cenzusa prihoda sukladno pozitivnim propisima.

2. Uvjet prihoda

Članak 10.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom;

- samac do 1.500,00 kn,

- dvočlana obitelj do 2.000,00 kn,

- obitelj sa tri ili više člana do 900,00 kn po članu.

Prihodom u smislu stavka 10. ovog članka, smatra se iznos prosječnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, imovine prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarena u Centru,

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,

- doplatak za pomoć i njegu,

- ortopedski dodatak,

- osobna invalidnina,

- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom.

Iznos prihoda iz stavka 2. ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

3. Poseban uvjet

Članak 11.

Posebni uvjeti ispunjavaju;

1) dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatečenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

2) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

3) dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti u suglasju sa propisom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

4) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

5) ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

6) dijete ratnog i civilnog invalida rata,

7) dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, usvojenici i pastorčad osoba iz stavka 1. ovog članka izjednačena su.

Članak 12.

Dijete iz članka 11. stavka 1. točke 1., 2., i 3. ove Odluke može pod uvjetima propisanim ovom Odlukom ostvariti;

1) pravo na besplatnu prehranu dojenčadi,

2) pravo na besplatni boravak djece u vrtićima,

3) pravo učenika osnovne škole na besplatnu marendu,

4) pravo učenika osnovne škole na besplatni produženi boravak,

5) pravo na besplatni javni prijevoz učenika osnovne škole i srednjih škola.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 13.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi:

1. pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta,

2. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi,

3. pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u vrtićima,

4. pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i produženog boravka učenika osnove škole,

5. pravo na pomoć i njegu u kući,

6. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamnina),

7. pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, kao dijela troškova stanovanja,

8. pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja (pomoć za podmirenje troškova vode i otpadnih voda, pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća),

9. pravo na pomoć za kupnju prehrambenih proizvoda

10. pravo na stalnu novčanu pomoć

11. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje ogrijeva

12. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

13. pravo na pomoć za smještaj u psihijatrijske bolnice i ustanove socijalne skrbi (domove)

14. pravo na korištenje besplatnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola i studente,

15. pravo na pomoć za posebne programe u socijalnoj skrbi.

Članak 14.

Korisnik u pravilu, može istovremeno ostvariti samo jedno pravo iz socijalne skrbi.

Iznimno, Općinsko poglavarstvo može odobriti Korisniku i više pojedinačnih prava uz prethodno mišljenje Odbora za socijalnu skrb Općine Omišalj.

1. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta

Članak 15.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta može ostvariti Korisnik koji ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda

c) poseban uvjet - dijete iz članka 11. stavka 1. točke 2. ove Odluke.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta može ostvariti Korisnik do navršenih 12 mjeseci života djeteta.

Pravo na pomoć iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se na način da se Korisniku pomoć dodjeljuje u obliku poklon- bona u iznosu od 1.500,00 kuna.

2. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi

Članak 16.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti dijete u dobi do 12 mjeseci života, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) poseban uvjet - djeca iz članka 11. stavka 1. točke 2. ove Odluke,

d) uvjet korištenja doplatka za djecu.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi Korisnik može ostvariti tijekom razdoblja od najviše 6 mjeseci.

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu dojenčadi podnosi se, u pravilu, Savjetovalištu za prehranu dojenčadi putem odabranog liječnika pedijatra i Patronažne skrbi odgovarajućeg Doma zdravlja.

3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u vrtićima

Članak 17.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka u vrtićima može ostvariti dijete ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) uvjet korištenja doplatka za djecu,

d) poseban uvjet - djeca iz članka 11. stavka 1. točke 2. i 3. ove Odluke

Troškove boravka iz stavka 1. ovoga članka snosi Općina u iznosu od 1000une cijene za korisnike - djecu koja ispunjavaju jedan od navedenih uvjeta.

Pod punom mjesečnom cijenom boravka iz stavka 2. ovoga članka, razumijeva se mjesečna cijena usluga Dječjeg vrtića Krk.

4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i produženog boravka učenika osnovne škole

Članak 18.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende organizirane u osnovnoj školi, može ostvariti učenik, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) uvjet korištenja doplatka za djecu,

d) poseban uvjet - učenik osnovne škole iz članka 11. stavka 1., točke 1., 2., i 3. ove Odluke.

Troškove marende iz prethodnog stavka snosi Općina Omišalj u iznosu 1000d pune mjesečne cijene za korisnike - djecu koja ispunjavaju jedan od uvjeta navedenih u prethodnom stavku.

5. Pravo na pomoć i njegu u kući

Članak 19.

Pravo na pomoć i njegu u kući može ostvariti osoba kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, ako ispunjava sljedeće uvjete i to:

1) ako ispunjava uvjet prihoda ili socijalni uvjet,

2) ako pružanje pomoći i njege nije osigurala ugovorom o doživotnom uzdržavanju,

3) ako ne može to pravo ostvariti temeljem rješenja Centra.

Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti ispunjeni kumulativno.

Pomoć i njega u kući, pod uvjetima utvrđenim u smislu stavka 1. ovoga članka, može se odobriti i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog oštećenja, prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Članak 20.

Pomoć i njega u kući može obuhvatiti:

1) organiziranje prehrane ( nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i drugo),

2) obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),

3) održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)

4) zadovoljavanje ostalih svakodnevnih potreba.

Članak 21.

Pravo na pomoć i njegu u kući pruža ustanova socijalne skrbi, te druga ovlaštena pravna i fizička osoba na temelju ugovora kojeg sklapa sa Općinom.

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć i njegu u kući pokreće se na zahtjev stranke, člana njezine obitelji, skrbnika ili udomitelja.

Članak 22.

Pomoć i njegu u kući ne može se odobriti osobi:

1). Koja ima mogućnost da joj pomoć i njegu osiguravaju roditelji, bračni drug, djeca,

2). Koja ima mogućnost da pomoć i njegu osigurava na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju,

3). Ako na području njenog prebivališta pod uvjetima i način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi nije moguće osigurati pomoć i njegu druge osobe.

6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamnina)

Članak 23.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

1) korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe ili pravne osobe.

Članak 24.

Najmoprimac iz članaka 23. ove Odluke, može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda

Najmoprimac iz stavka 1. ovoga članka nema pravo na pomoć za troškove slobodno ugovorene najamnine ako:

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma (potpis na ugovoru mora ovjeriti javni bilježnik),

b) stan ili dio stana daje u podnajam,

c) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cijelosti ili djelomice).

Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine daje se na način da se najmoprimcu iz članka 23. točke 1. ove Odluke, nadoknađuje iznos najamnine utvrđen u ugovoru o najmu, do najviše 300,00 kuna mjesečno.

Pomoć iz prethodnog stavka ovoga članka isplaćuje se u pravilu, do petnaestoga dana u mjesecu za protekli mjesec.

7. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

Članak 25.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, kao dijela troškova stanovanja u iznosu od 600,00 kuna godišnje može ostvariti:

1) korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe ili pravne osobe

2) osoba koja temeljem ove Odluke može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga.

8.pravo na pomoć za kupnju prehrambenih proizvoda

Članak 26.

Pravo na pomoć za kupnju prehrambenih proizvoda može koristiti samac ili obitelj koji ne koristiti pomoć za podmirenje troškova električne energije i troškova komunalnih usluga.

Pravo na pomoć za kupnju prehrambenih proizvoda sastoji se u mjesečnom iznosu pomoći u obliku novčanog bona u prodavaonici s kojom Općina ima zaključen ugovor i to za:

- samca do 150,00 kn

- dvočlana obitelj do 200,00 kn

- obitelj sa tri ili više člana do 250,00 kn

9. pravo na stalnu novčanu pomoć

Članak 27.

Pravo na stalnu novčanu pomoć može ostvariti osoba:

- koja je potpuno nesposobna za rad i privređivanje (osobe starije od 65 godina i osobe čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima)

- ako prihod ostvaren u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev ne prelazi iznos od 1.000,00 kuna za samca ili 900,00 kuna po članu domaćinstva

- ako nije ostvarila uzdržavanje od osoba koje su je dužne uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima odnosno ukoliko obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti pružati uzdržavanje.

Visina stalne novčane pomoći utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 400,00 kuna.

10. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje ogrijeva

Članak 28.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje ogrijeva može se odobriti osobi (samcu ili obitelji) koja ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet (korisnik pomoći za uzdržavanje s rješenjem Centra za socijalnu skrb Krk ukoliko to pravo nije ostvario u Centru),

- uvjet prihoda utvrđen člankom 10. ove Odluke.

Članak 29.

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti do iznosa od 2000snovice za izračunavanje pomoći za uzdržavanje i ostalih pomoći iz socijalne skrbi koju utvrđuje Vlada RH.

Pomoć za ogrijev može se istom korisniku odobriti samo jedanput u tijeku kalendarske godine.

Članak 30.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje ogrijeva nema osoba koja je to pravo ostvarila po nekoj drugoj osnovi.

11. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

Članak 31.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna oprema i troškovi ukopa) može se odobriti za one osobe koje nemaju srodnika niti osobu koja je to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi (putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora).

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se plati ispostavljeni račun pogrebnom trgovačkom društvu koje je ukop izvršilo.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti osoba koja ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet (korisnik pomoći za uzdržavanje s rješenjem Centra za socijalnu skrb Krk ukoliko to pravo nije ostvario u Centru),

- uvjet prihoda utvrđen člankom 10. ove Odluke.

12. pravo na pomoć za smještaj u psihijatrijske bolnice i ustanove socijalne skrbi (domove)

Članak 32.

Općinsko poglavarstvo može odobriti plaćanje troškova smještaja u dijelu ili cijelosti u Psihijatrijske bolnice ili u ustanove socijalne skrbi za socijalno ugroženu osobu.

U psihijatrijske bolnice se smještaju osobe koje su kronični psihijatrijski bolesnici temeljem nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjavaju uvjet prihoda tj. ukoliko nemaju dovoljno sredstava za plaćanje troškova smještaja, ali uz mogućnost da se Općina uknjiži na nekretnine u korisnikovu vlasništvu. Isto vrijedi i za smještaj u ustanove socijalne skrbi (domove za stare).

13. Pravo na pomoć za posebne programe u socijalnoj skrbi

Članak 33.

Općinsko poglavarstvo može odobriti osiguranje sredstava za sljedeće programe, odnosno oblike pomoći i to:

1) pomoć roditelju učenika osnovne i srednje škole za kupnju školskog pribora i knjiga (visina pomoći ovisi o stvarnoj cijeni najpotrebnijih knjiga i školskog pribora),

2) poklon paketi za blagdane,

3) novčana pomoć za subvencioniranje putnih troškova učeničkih putovanja za učenike osnovnih i srednjih škola.

Članak 34.

Korisnici pomoći iz članka 33. ove Odluke mogu biti osobe koje ispunjavaju jedan od uvjeta:

1) socijalni uvjet,

2) uvjet prihoda utvrđen člankom 10. ove Odluke.

NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 35.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika, te putem Centra.

Članak 36.

Zahtjev se podnosi Upravnom Odjelu Općine.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti Upravnom odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.

Članak 37.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se do petnaestog dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će Korisnik započeti ostvarivanje prava.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Upravni odjel može odlučiti da Korisnik započne ostvarivanje prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev.

Članak 38.

O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Upravni odjel, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

O žalbi protiv rješenja Upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 39.

U tijeku ostvarivanja prava korisnik je, u pravilu, dužan svaka tri mjeseca, a najmanje jednom godišnje dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje pojedinih prava, ukoliko ovom Odlukom za ostvarivanje pojedinih prava nije određen kraći rok.

Upravni odjel može radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava (revizija) utvrditi i kraći rok od roka određenog u prethodnom stavku ovoga članka.

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Upravni odjel će donijeti novo rješenje.

Korisnik je dužan Upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Članak 40.

Upravni odjel će na mjestu gdje se primaju zahtjevi za ostvarivanje prava, a prikladan način istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 41.

Upravni odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove odluke koriste u svrhu za koja su namijenjena.

Na zahtjev Upravnog odjela, Korisnik je dužan dati pisano izvješće o korištenju odobrenih sredstava.

Članak 42.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi »Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/98, 18/98 i 21/99.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2005. godine.

Klasa: 011-01/03-01/16

Ur. broj: 2142-06-04-01-1

Omišalj, 29. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr