SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
GRAD VRBOVSKO

20.

Na temelju odredbe članka 67. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), članka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/ 01., 60/01., 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13), a po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda KLASA: 325-04/14-01/0286, URBROJ: 374-23-4-14-2 od 17. 07. 2014. godine, Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na 9. sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o odvodnji otpadnih voda na području
Grada Vrbovskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje:

-način odvodnje otpadnih voda na području Grada Vrbovskog (uključivo iz naseljenih mjesta i izvan njih),

-način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,

-zemljopisni podaci o mjestu ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijela površinskih ili podzemnih voda,

-uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje,

-podaci o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje,

-uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,

-upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,

-način i uvjete davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih jama, te

-nadzor nad provođenjem ove Odluke te

-prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeća značenja:

-Mali uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda su uređaji za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta do 50 ES,

-Mješoviti sustav odvodnje je sustav kojim se istim kanalima odvode sanitarne, tehnološke i oborinske vode,

-Razdjelni sustav odvodnje je sustav kod kojeg se oborinske vode odvode sustavom oborinske odvodnje odvojeno od sustava javne odvodnje kojim se odvode sanitarne i tehnološke otpadne vode,

-Kanalizacijski priključak je dio sustava javne odvodnje od kolektora do priključnog okna,

-Priključno okno je mjesto u kojem je moguće vršiti kontrolu funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjeriti protok i uzimati uzorke za kontrolu kvalitete otpadnih voda,

-Revizijsko ili kontrolno okno je mjesto u kojem se vrši kontrola i održavanje cjevovoda sustava javne, odnosno interne odvodnje,

-Septička jama ili taložnica je građevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i biorazgradivih tehnoloških otpadnih voda do kapaciteta navedenih u čl. 28. ove Odluke sa vodonepropusnim stjenkama i dnom koja se sastoji od više komora u funkciji taložnice i preljeva nakon čega se tako pročišćene otpadne vode upuštaju u prijemnik,

-Sabirna jama je jedno ili dvokomorna vodonepropusna građevina bez preljeva i ispusta za prikupljanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda.

Ostali pojmovi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju značenje utvrđeno odredbama Zakona o vodama.

Članak 3.

Ova Odluka se primjenjuje na području JLS Grad Vrbovsko koje obuhvaća tri predefinirane aglomeracije: Vrbovsko, Moravice i Severin na Kupi, te sva ostala naseljena mjesta izvan navedenih aglomeracija.

Područje aglomeracije Vrbovsko čine naselja Vrbovsko, Jablan i Vujnovići;

Područje aglomeracije Severin na Kupi čini naselje Severin na Kupi;

Područje aglomeracije Moravice čini naselje Moravice.

Granice aglomeracija na području Grada Vrbovskog ucrtane su na preglednoj karti koja je sastavni dio ove Odluke (prilog 1.), ali se ne objavljuje u Službenim novinama.

Članak 4.

Otpadne vode s područja aglomeracija ispuštaju se u sustav javne odvodnje, te se iste dovode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i ispuštaju putem ispusta u prirodne vodotoke rijeke Dobra - aglomeracija Vrbovsko i aglomeracija Moravice, te rijeke Kupe - aglomeracija Severin na Kupi.

Objekti unutar aglomeracija koji nisu priključeni na sustave javne odvodnje i objekti u naseljima bez sustava javne odvodnje, svoje otpadne vode zbrinjavaju putem sustava interne odvodnje.

Članak 5.

Djelatnost javne odvodnje na području Grada Vrbovskog obavlja javni isporučitelj vodne usluge trgovačko društvo VODE VRBOVSKO d.o.o. za vodoopskrbu i odvod nju sa sjedištem u Vrbovskom, Željeznička 1a (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj vodne usluge).

Djelatnost javne odvodnje u dijelu koji se odnosi na pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama mogu obavljati, osim javnog isporučitelja vodne usluge, i pravne ili fizičke osobe na temelju dobivene koncesije sukladno odredbama poglavlja IX. ove Odluke

Članak 6.

Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je plaćati cijenu za vodne usluge javne odvodnje nakon priključenja na sustav javne odvodnje.

Visinu cijene za vodne usluge javne odvodnje odlukom određuje isporučitelj vodnih usluga sukladno Zakonu o vodama i s njim povezanim propisima.

II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA

1. Općenito

Članak 7.

Odvodnja otpadnih voda na području Grada Vrbovskog vrši se putem sustava odvodnje otpadnih voda koji se dijele na:

-sustav javne odvodnje,

-sustav interne odvodnje,

-sustav oborinske odvodnje.

2. Sustav javne odvodnje

Članak 8.

Sustav javne odvodnje čine komunalne vodne građevine za javnu odvodnju kojima se prikupljaju i odvode komunalne otpadne vode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno do mjesta ispuštanja u prijemnik zajedno s pripadajućim uređajima, objektima i opremom, koji čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a služe za zaštitu voda i tla od onečišćenja.

Sustav javne odvodnje prema načinu prihvaćanja odvodnje može biti mješoviti i razdjelni.

3. Sustav interne odvodnje

Članak 9.

Sustav interne odvodnje koji je spojen na sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka čine kanalizacijski vodovi sa ili bez građevina za pročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, do kanalizacijskog priključka na sustav javne odvodnje.

Članak 10.

Ukoliko sustav interne odvodnje nije spojen na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje čine kanalizacijski vodovi, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, septičke ili sabirne jame, odnosno odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s ispusnom i upojnom građevinom.

Članak 11.

Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka.

Na kanalizacijskom priključku se, u pravilu, nalazi priključno okno na mjestu spoja sustava interne odvodnje s priključkom na sustav javne odvodnje.

Ukoliko na kanalizacijskom priključku nema priključnog okna, priključnim oknom smatra se revizijsko okno na sustavu javne odvodnje na koji se priključuje sustav interne odvodnje.

Ukoliko ne postoji priključno okno na kanalizacijskom priključku niti revizijsko okno na sustavu javne odvodnje, priključnim oknom smatra se zadnje revizijsko okno na sustavu interne odvodnje prije priključka na sustav javne odvodnje.

Članak 12.

Javnom isporučitelju vodne usluge mora biti osiguran nesmetan pristup do priključnog okna radi kontrole funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjerenja protoka i uzimanja uzoraka za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

Članak 13.

Sustav interne odvodnje gradi i održava o svom trošku vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojoj nastaju otpadne vode.

Članak 14.

Spoj internog sustava odvodnje na priključno okno izvodi isključivo javni isporučitelj vodne usluge ili njegov ugovaratelj na zahtjev i o trošku vlasnika građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

Na pismeni zahtjev vlasnika građevine ili zakonitog posjednika nekretnine isporučitelj vodnih usluga može dopustiti, odnosno dati pisanu suglasnost da isti sam izvede radove (ili dio radova) koji su potrebni za priključenje građevine na sustav javne odvodnje, uz uvjet da se radovi koje on izvodi, odnosno organizira, obave zakonito, prema tehničko-tehnološkim uvjetima isporučitelja vodnih usluga i pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, isporučitelj vodnih usluga može uvjetovati da montažu i polaganje cijevi izvodi isključivo isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, zbog složenosti zahvata, tehničkih ili drugih opravdanih razloga.

Članak 15.

Vlasnici građevine ili zakoniti posjednici nekretnine koja se nalazi na nižoj gravitacijskoj točki od priključnog okna na sustav javne odvodnje priključuju interni sustav odvodnje putem potopne pumpe i tlačnog voda.

Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje može se, dok se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu ili septičku jamu, odnosno prijemnik nakon pročišćavanja otpadnih voda na uređaju odgovarajućeg kapaciteta i stupnja pročišćavanja.

4. Sustav oborinske odvodnje

Članak 16.

Sustav oborinske odvodnje čine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i druge građevine kojima se oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i odvode u sustav oborinske odvodnje ili izravno u prijemnik.

Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i održavaju njihovi vlasnici kao internu odvodnju na način da oborinske vode prikupljaju i ispuštaju unutar građevinskih čestica zgrada putem retencija i upojnih građevina.

Nije dozvoljeno priključivanje interne odvodnje oborinskih voda na javni sustav odvodnje.

Iznimno u nepovoljnim uvjetima izgradnje zgrada u odnosu na uvjete odvodnje (zgrade u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini bez vrtova odnosno nedostatne površine za izgradnju upojnih građevina, depresije zgrade u odnosu na javno prometnu površinu uz zemljište nedovoljne upojne moći) moguće je uz dokaze o istom i uz suglasnost isporučitelja vodne usluge, prema uvjetima vlasnika javne građevine za odvodnju oborinskih voda priključiti i oborinske vode zgrade.

III. NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 17.

Odvodnja onečišćenih oborinskih voda vrši se sukladno:

-odredbama zakona kojim se uređuju vode,

-odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće, te

-odredbama ove Odluke.

Članak 18.

U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne i tehnološke otpadne vode.

Članak 19.

Onečišćene oborinske vode moraju se prije ispuštanja u prijemnik pročistiti putem pjeskolova, separatora i drugih sličnih uređaja za pročišćavanje.

Članak 20.

Slivnici, linijske rešetke i slične građevine koje prihvaćaju onečišćene oborinske vode u sustav oborinske odvodnje moraju imati pjeskolov minimalne zapremine 0,25 m3, s dubinom, u pravilu, ne manjom od 1 m.

Članak 21.

Ulični slivnici se moraju postavljati na odgovarajućim razmacima koji omogućavaju prihvat oborinskih voda s gravitirajućih slivnih površina.

IV. ZEMLJOPISNI PODATAK O MJESTU ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U TIJELA POVRŠINSKIH VODA

Članak 22.

Oborinske vode iz sustava javne oborinske odvodnje na području naselja Vrbovsko ispuštaju se u rijeku Dobru, a otpadne vode iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Severin n/K se ispuštaju u rijeku Kupu.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 56.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-01/14-01-8

Ur. broj: 2193-01-01/14-01

Vrbovsko, 17. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=51326&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr