SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
37

35.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 11/04 ), te članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« broj 23/01,7/02 ), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2004. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2005. godini za sljedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje čistoće javnih površina (čišćenje ulica i plaža, odvoz otpada sa javnih površina, provođenje DDD mjera i veterinarsko-higijeničarski servis, čišćenje javnih WC-a i ostale komunalne usluge)

- održavanje javnih površina (održavanje zelenih površina, tekuće i investicijsko održavanje javnih površina uključujući i dječja igrališta, potrošnja vode i struje sa javnih površina, popravci i nabava komunalne opreme za uređenje javnih površina),

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje oborinskih kanala (tekuće i investicijsko održavanje)

- održavanje javne rasvjete uključujući i potrošnju javne rasvjete.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa. Izvori financiranja su: sredstva komunalne naknade i potpore.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture u 2005. godini i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

I. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

a) čišćenje javnih površina (poz 113)
ukupno 860.000,00 kn

- održavanje čistoće javnih površina
prema Programu 657.444,00 kn

- čišćenje plaža i javnih WC-a u sezoni
(1.06.-15.09)128.100,00 kn

- čišćenje plaža izvan naselja
(prirodne plaže) 30.000,00 kn

- čišćenje zelenog otpada i nepredviđeni
radovi, intervencije40.000,00 kn

Radovi na čišćenju javnih površina podijeljeni su na dva razdoblja: zimski režim od 1. listopada do 30. travnja i ljetni režim od 1. svibnja do 30. rujna.U ljetnom režimu čisti se više ulica i veća je učestalost. Radovi se obavljaju prema Planu čišćenja razrađenom po naseljima (Omišalj i Njivice). Poslovi se odnose na ručno i strojno čišćenje ulica te pražnjenje košarica.

Čišćenje plaža također se vrši prema posebnom Planu.Radovi se obavljaju u periodu od 1. lipnja do 15. rujna. Čiste se plaže unutar naselja i to:

-u Omišlju: dionica o plaže Pesja do Večje svakodnevno, plaže u Strani jednom tjedno (u sklopu čišćenja prirodnih plaža)

-u Njivicama: dionica od plaže Kijac do kraja autokampa svakodnevno.

Tijekom sezone, jednom tjedno se čiste tzv. prirodne plaže Ćuf, Blatna, Mirine, Voz, Selehovica

Pod čišćenjem javnih WC-a podrazumijevaju se 2 sanitarna čvora u Njivicama (u Ul. Put postana i kod trgovine Rosulje) te 2 kemijska WC-a na plažama s Plavom zastavom (Pesja, Omišalj i Jadran, Njivice).

Sufinancira se čišćenje sanit. čvora uz bife Sport kod Plave terase (javni Wc plaže Jadran, Njivice).

b) ostale komunalne usluge (poz 118) 70.000,00 kn

- komunalne usluge pražnjenja septičkih jama javnih sanitarnih čvorova, ugradnja vodomjera na javnim površinama (za zalijevanje, javne špine i sl.), razni popravci i sl.

c) odvoz otpada iz košarica i
čišćenja javnih površina (poz 119.1) 122.000,00 kn

- troškovi odvoza otpada po Ugovoru
sa »Ponikve« d.o.o.

d) ekološko-komunalne akcije
( poz 119.2) 220.000,00 kn

- provođenje DDD mjera javnih površina
prema Programu PGŽ 60.000,00 kn,

- veterinarsko-higijeničarski servis
(uklanjanje lešina s javnih površina, te
hvatanje pasa i mačaka lutalica prema
Odluci)30.000,00 kn

- usluge nadzora ZZJZ 12.000,00 kn

- odvoz olupina i sl. otpada te sanacija
divljih deponija i otpadom onečišćenog tla
prema Planu sanacije PGŽ lokacije Voz ili
Brig u Omišlju i ulaz u Njivice
(sufinanciranje sa 50 %) 110.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.272.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 4.470.000,00 kn

1. TEKUĆE ODRŽAVANJE:

a) tekuće održavanje javnih
površina (poz. 110.2) 600.000,00 kn

- farbanje klupa 10.000,00 kn

- sredstva za interventne (nepredviđene)
radove 40.000,00 kn

- montaža, demontaža i popravci
komunalne opreme50.000,00 kn

- priprema plaža pred sezonu
(poravnavanje pješčanih plaža, manja
krpanja betonskih sunčališta i sl.)30.000,00 kn

- uređenje ulaza u park Dubec - rub
staze od kamena 10.000,00 kn

- uređenje pješačke staze u Ul. Veli kijec
u Omišlju ispod objekta k.br.59 50.000,00 kn

- uređenje površine iza prostora sportova
na vodi Pesja (jedriličarski i veslački klub)
sa odvodnjom oborinskih voda 20.000,00 kn

- popravak rivice na Mirinama 30.000,00 kn

- uređenje dijela Ulice Lokvica (zeleni
pojas uz buduću TS) potp. zid kao
razgraničenje zelene površine i ulice
sa parkiralištem 30.000,00 kn

- nastavak uređenja plaže Pesja u Omišlju
(potp. zid, dohranjivanje pijeskom.) 70.000,00 kn

- betoniranje pj. staze spoja ul. N.
Lončarića sa Z. Kučića 10.000,00 kn

- proširenje šetnice( uz radove na izgradnji
nastavka kolektora Rosulje), uređenje plaže
Kijac, rušenje dotrajalog mola po Rješenju
hidrograđevnog inspektora 200.000,00 kn

- uređenje dj. igrališta kod Plave terase i
Rosulje - građ radovi 30.000,00 kn

- uređenje dj. igrališta u naselju Kijac
(Cvjetni trg) - građ. radovi 20.000,00 kn

b) održavanje javnih zelenih površina
(poz 120) 1.000.000,00 kn

Održavanje zelenih površina izvodi se prema posebnom Programu razrađenom po naseljima.

- Održavanje uresnih površina zelenila prema Programu 617.864,12 kn

- košenje uz nerazvrstane ceste i pješačke površine prema Programu 193.066,22 kn

- povećani obim košnje (na temelju primjedbi iz 2004.),održavanje novouređenih površina te dodana još jedna košnja u toku godine (5 košnji na frekventnijim mjestima odnosno 3 košnje na manje frekventnim površinama) 90.000,00 kn

- radovi po narudžbi, intervencije (uklanjanje stabla, dodatno uređenje zbog raznih manifestacija i sl.) 30.000,00 kn

- jedna od investicija iz Programa (zelena površina ispod Ul. Mali kijec u Omišlju-lungo mare sa površinom nasuprot trgovine Manja) 70.000,00 kn

c) potrošnja vode (poz 117) 200.000,00 kn

Troškovi potrošnje vode potrebne za zalijevanje zelenih površina, tuševa i saitarnih čvorova na plažama

Planira se ugradnja tuša na početku plaže ispod crkve pa se očekuje veća potrošnja.

d) potrošnja električne energije (poz 107) 50.000,00 kn

Troškovi potrošnje struje sa štandova, potrošnja prilikom održavanja manifestacija na javnim površinama i sl.

e) nabava komunalne opreme (poz 132) 120.000,00 kn

- nabava inox tuša za plažu ispred
»Miramare« u Njivicama i plažu Učka u
Omišlju 14.000,00 kn

- nabava i ugradnja sistema za natapanje
zelene površin Pesja-sufinanciranje Pesji
nautici 40.000,00 kn

- nabava opreme za dj. igralište u naselju
Kijac, Njivice (Cvjetni trg) 30.000,00 kn

- nabava inox rukohvata -stepenice
Lapidarij 5.000,00 kn

- inox nosač za zastave na zgradi Općine 10.000,00 kn

- nabava klupa 20 kom. 20.000,00 kn

f) nabava sitnog inventara (poz 108) 30.000,00 kn

- nabava košarica 10 l 20.000,00 kn

- nabava 6 kom. vaza 2.000,00 kn

- lokoti, ključevi i sl. 5.000,00 kn

g) naknade (poz 122.1) 120.000,00 kn

Troškovi se odnose na plaćanje naknada za Plavu zastavu plaže Jadran u Njivicama i Pesja u Omišlju (40.000,00), te koncesijske naknade za plažu ispod crkve (14.000,00 kn) i plažu od hotela Jadran do kraja autokampa (42.000,00 kn).

Također je potrebno podmiriti plaće za spasioce na plažama sa Plavom zastavom. Spasioce u Omišlju financira Općina (18.000,00 kn) dok spasioce u Njivicama Turistička zajednica. Za troškove dana Plave zastave, obuke spasioca i sl. predviđa se dodatnih 2.000,00 kn (TZ sufinancira ostalo).

Predlaže se ishođenje koncesije za plažu Kijac u Njivicama, cca 15.000,00 kn i plažu autokampa Pušća u Omišlju, cca 30.000,00 kn (ugraditi će se u proračun u 1. izmjeni nakon ishođenja koncesije).

h) intelektualne usluge (poz 122) 100.000,00 kn

- geodetski elaborati, usluge izrade manjih troškovnika , studija i sl.

- izrada troškovnika adaptacije prostora ambulante, Prikešte 13, projekta uređenja sa troškovnikom prostora Prikešte 20 (iznad slastičarne) i projekt rekonstrukcije zgrade Put mora 1.

- usluge nadzora prikazuju se uz investiciju za koju se vrši nadzor

2. INVESTICIJSKO (POJAČANO) ODRŽAVANJE

a) uređenje Ribarske obale u Njivicama
(poz 110.1) 1.000.000,00 kn

Obuhvaća radove na uređenju partera od pošte do Rivice započetih u 2004. g. i usluge nadzora

b) uređenje ulice Prikešte u Omišlju
(poz. 116.1) 1.000.000,00 kn

Izvođenje radova na dionici od kioska za novine do križanja sa ulicom Put stogate, uključujući nadzor.

Radovi obuhvaćaju i novo osvjetljenje trga stare škole, potrebne građevinske radove, te završne radove na popločenju.

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 4.220.000,00 kn.

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA (poz 110) 400.000,00 kn

-poslovi na redovnom održavanju (krpanje
udarnih rupa i manji popravci, sa
interventnim radovima) 50.000,00 kn

- poslovi zimske službe 20.000,00 kn

- troškovi nabavke prometnih znakova,
odbojnika, horizontalna signalizacija50.000,00 kn

- izgradnja potpornih zidova ceste -
Ul. N. Lončarića, kod objekta Magdić i
Bečeić, sa kanaliziranjem oborinskih voda 70.000,00 kn

- asfaltiranje Ul. N. Lončarića, sa
betoniranjem potp. zida na parceli Špoljarić
sa ogrankom ulice dr. Z. Kučića (Zinaić) 70.000,00 kn

- asfaltiranje dijela Ul. Veli kijec u
Omišlju 100.000,00 kn

- uređenje ogranka Ulice I. B. Mažuranić
(objekat Kurent) 40.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE OBORINSKIH
KANALA (poz 114) 150.000,00 kn

Većina radova odnosi se na održavanje
otvorenih oborinskih kanala i propusta, te
podzemne instalacije, sve prema posebnom
Planu. Čišćenje se vrši 4 puta godišnje 100.000,00 kn

- investicijsko održavanje (regulacija
oborinskih voda kod trgovine Rosulje i u
Ul. N. Lončarića - objekt Domić, odvojak
Mate Balote, Ul. Bodulska) 50.000,00 kn

V. JAVNA RASVJETA

a) potrošnja javne rasvjete (poz 106) 400.000,00 kn

Troškovi potrošnje javne rasvjete na razini protekle godine.

b) održavanje javne rasvjete (poz 109) 500.000,00 kn

- troškovi redovnog održavanja 200.000,00 kn

-montaža, demontaža i održavanje
Božićne dekoracije 2004./2005. 30.000,00 kn

- intervencije, neplanirani troškovi 50.000,00 kn

- nabava božićne dekoracije 20.000,00 kn

- investicijsko održavanje (zamjena dotrajalih svjetiljki, bojanje stupova i ugradnja svjetiljki na izgrađenu instalaciju) 200.000,00:

- Omišalj - Ul. Veli kijec kod br. 59, 2 lampe 20.000,00 ; 1 lampa iza marketa 8.000,00;

kod kioska za novine 1 brončani stup 25.000,00; 2 konzole bronca za stari grad 7.000,00 kn;

Ul. Pušća uz parkiralište 30.000,00; Mali kijec dopuna mreže 20.000,00

- Njivice - Bus stanica Kijac 2 lampe 25.000,00; Ul. N. Lončarića uz objekt Špoljarić

45.000,00; pješačka staza spoj Gromačine i Japlenički put 30.000,00

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 900.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6.942.000,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i sufinanciranja PGŽ.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/11

Ur. broj: 2142-06-04-01-3

Omišalj, 30. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr