SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

126.

Na temelju članaka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 29. stavak 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 10. sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom društvu »Ponikve-voda« d.o.o.
za izgradnju i korištenje podmorskog kanalizacijskog
ispusta, rt Ćuf, Općina Omišalj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu »Ponikve voda« d.o.o., 51500 Krk, Vršanska 14, OIB: 64125437677 (u daljnjem tekstu: Koncesionar), koncesiju na pomorskom dobru.

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za izgradnju i korištenje podmorskog kanalizacijskog ispusta za područje Malinska-Njivice (rt Ćuf) u Općini Omišalj u skladu s Lokacijskom dozvolom (KLASA: UP/ Io-350-05/11-03/54 i URBROJ 2170/1-03-04/3-03-12-13 od 28. ožujka 2012. godine) i Izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole (KLASA: UP/Io-350-05/13-04/12 i URBROJ 2170/ 1-03-04/3-13-3 od 18. prosinca 2013. godine).

Članak 2.

Predmet koncesije je izgradnja i korištenje kanalizacijskog ispusta koji završava na pomorskom dobru na području Općine Omišalj u moru ispred rta Ćuf. Morski (podmorski) dio koji je predmet koncesije iznosi 6590 m2 i obuhvaća zaštitni pojas u širini od 10 metara, odnosno 5 metara sa svake strane kanalizacijskog ispusta.

Za vrijeme trajanja koncesije potrebno je izgradnju dijela ispusta na pomorskom dobru uložiti 4.700.000,00 kuna.

Lomne točke koje označavaju trasu kanalizacijskog ispusta iskazane su u Gauss - Kruegerovom i pomorskom koordinatnom sustavu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-04/14-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-23

Rijeka, 17. srpnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr