SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

120.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/80 i 136/12), članka 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu (»Službene novine« broj 48/13), članka 28. točke 8. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici od 17. srpnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje
Thalassotherapiji Crikvenica za rekonstrukciju
i nadogradnju objekta »H«
medicinsko-rehabilitacijskog centra

I.

Daje se suglasnost Thalassotherapiji Crikvenica za kreditno zaduženje u iznosu od 11.750.000,00 kuna, uvećano za kamate i naknade banke, kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a u svrhu financiranja kapitalnog projekta Thalassotherapiji Crikvenica - rekonstrukcija i nadogradnja objekta »H« - medicinski trakt, a pod sljedećim uvjetima:

-Iznos kredita: 11.750.000,00 kuna (slovima: jedanaestmilijunasedamstopedesettisuća kuna)

-Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR

-Namjena kredita: financiranje kapitalnog projekta Thalassotherapia Crikvenica - rekonstrukcija i nadogradnja objekta »H« - medicinski trakt

-Rok povrata kredita: 6 godina

-Razdoblje počeka: 1 godina

-Razdoblje i dinamika korištenja kredita: od 28.2. do 30.6.2015.godine

-Dinamika otplate glavnice i kamata: na zadnji dan drugog tromjesečja (30. 6.) godina 2016.; 2017.; 2018.; 2019.; 2020.; 2021.

-Nominalna kamatna stopa: 3,75% fiksna

-Metoda obračuna kamate: proporcionalna

-Naknada za odobrenje kredita: 10.000,00 kn, jednokratno

-Ostale naknade i troškovi banke: nema

-Efektivna kamatna stopa: 3,78%

-Cijena ponude u kn:

oKamatna stopa (%): 3,75%

A.Iznos kamate: 1.542.390,89 kn (slovima:milijunpetstočetrdesetdvijetisućetristodevedesetkuna i osamdesetdevet lipa)

B.Iznos naknade za obradu kredita: 10.000,00 kn (slovima:desettisuća kuna)

C.Iznos interkalarne kamate: 70.438,35 kn (slovima:sedamdesettisućačetristotridesetosam kuna i tridesetpet lipa)

D.Iznos ostalih troškova kredita: nema

CIJENA PONUDE - KONAČNA (A+B+C+D):
1.622.829,24 KN

-Instrumenti osiguranja kredita:

-Izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica) Naručitelja

-Tri (3) komada bjanko akceptiranih mjenica Naručitelja s klauzulom »bez protesta«

II.

Daje se suglasnost ravnatelju Thalassotherapije Crikvenica da s Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, zaključi Ugovor o kreditu radi rekonstrukcije i nadogradnje objekta »H« medicinsko - rehabilitacijskog centra u vrijednosti od 11.750.000,00 kuna (slovima: jedanaestmilijunasedamstopedesettisuća kuna) uvećano za pripadajuće kamate i naknadu za obradu kredita.

III.

Obvezuje se Thalassotherapia Crikvenica da odmah po sklapanju ugovora o kreditu Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora, te nakon početka otplate kredita, tromjesečno dostavlja izvješće o izvršenju obveza po navedenom ugovoru.

Jedan primjerak sklopljenog ugovora o kreditu dostaviti Upravnom odjelu za zdravstvo Primorsko-goranske županije.

IV.

Obvezuje se Thalassotherapia Crikvenica da po realizaciji projekta Rekonstrukcije i nadogradnje objekta »H« medicinsko - rehabilitacijskog centra podnese izvješće Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije putem Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko-goranske županije.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-10

Rijeka, 17. srpnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=00001&odluka=120
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr