SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 21. Petak, 18. srpnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

44.

Na temelju odredbi članka 60. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 82/13) te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 8. srpnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o prijevozu turističkim vlakićem

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju uvjeti i način prijevoza putnika turističkim vlakićem na području Općine Malinska- Dubašnica.

Članak 2.

(1) Prijevoz putnika turističkim vlakićem u smislu ove odluke poseban je oblik prijevoza putnika po određenim rutama radi turističkog razgledavanja Općine Malinska-

Dubašnica (u daljnjem tekstu: prijevoz turističkim vlakićem).

(2) Rute, raspored vožnji i druge uvjete obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka određuje Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) na prijedlog Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica.

II. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA TURISTIČKIM VLAKIĆEM

Članak 3.

(1) Prijevoz turističkim vlakićem može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Odobrenje za prijevoz putnika za određenu rutu (u daljnjem tekstu: prijevoznik).

(2) Odobrenje za prijevoz putnika vlakićem (u daljnjem tekstu: Odobrenje) Općinski načelnik na vrijeme do tri godine.

(3) Odobrenje nije prenosivo i može ga koristiti samo prijevoznik kojemu je izdano.

Članak 4.

(1) Uvjeti za izdavanje dozvole pravnoj osobi ili fizičkoj osobi obrtniku su:

-da je upisana u sudski ili obrtni registar za obavljanje djelatnosti prijevoza,

-da ima u vlasništvu ili najmu turistički vlakić,

-da ima položen poseban ispit za vozača vlakića, odnosno da ima zaposlenog vozača s položenim posebnim ispitom za vozača vlakića (u daljnjem tekstu: vozač),

-da vozač vlakića ima važeću vozačku dozvolu propisane kategorije,

-da ima policu osiguranja putnika,

-da nema dugovanja prema Općini Malinska-Dubašnica po bilo kojoj osnovi.

Članak 5.

(1) Za izdavanje Odobrenja plaća se naknada Općini Malinska-Dubašnica utvrđena porezom na korištenje javne površine temeljem rješenja koje izdaje Jedinstveni upravni odjel.

(2) Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete za izdavanje dozvole, Jedinstveni upravni odjel nadležno za poslove prometa donijet će rješenje o odbijanju zahtjeva.

Članak 6.

Odobrenje prestaje važiti prije isteka roka na koji je izdana:

-na prijevoznikov zahtjev;

-ako prijevoznik prestane ispunjavati neki od uvjeta iz članka 4. ove odluke;

-ako se utvrdi da je Odobrenje izdano na temelju neistinitih podataka;

-prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe obrtnika;

-ako je prijevoznik počinio više od tri (3) prometna prekršaja unutar razdoblja od godine dana;

-ako prijevoznik ne obavlja prijevoz sukladno odredbama ove odluke.

Prijevoznik u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka nema pravo na povrat naknade za izdavanje dozvole.

Rješenje o prestanku važenja Odobrenja izdaje Jedinstveni upravni odjel.

III. TURISTIČKI VLAKIĆ I VOZAČI VLAKIĆA

Članak 7.

Za vrijeme prijevoza vlakićem, u vlakiću se mora nalaziti:

-Odobrenje,

-ovjereni cjenik prijevoza vlakićem (na hrvatskom i engleskom jeziku),

-polica osiguranja putnika.

Cjenik prijevoza vlakićem ovjerava Jedinstveni upravni odjel.

Cjenik prijevoza vlakićem iz stavka 2. ovoga članka mora biti istaknut na vidnom mjestu.

Članak 8.

Prijevoz turističkim vlakićem obavlja se sukladno posebnim propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Članak 9.

Za vrijeme prijevoza vlakićem, vlakić mora biti uredan i čist.

Članak 10.

Za vrijeme prijevoza vlakićem, vozač mora biti propisno odjeven.

Članak 11.

Vozač vlakića može odbiti prijevoz putnika:

-ako je putnik pod utjecajem alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava;

-ako postoji opravdana opasnost da bi putnik mogao ugroziti njegovu sigurnost.

Članak 12.

Vozač vlakića dužan je pregledati vlakić nakon završetka prijevoza, a nađene stvari prijaviti policiji.

Ako se vlasnik stvari nađenih u vlakiću ne javi u roku od osam dana, s njima se postupa prema posebnim propisima.

IV. STANICE VLAKIĆA

Članak 13.

Stanica vlakića označene su znakom koji postavlja i održava Općina Malinska - Dubašnica.

Vlakić smije stajati samo na označenom polazištu i stanicama.

Članak 14.

Putnici ulaze i izlaze iz vlakića samo na označenim polazištima.

Djeca mlađa od 6 godina ne smiju se voziti vlakićem bez pratnje odrasle osobe.

V.CIJENA PRIJEVOZA

Članak 15.

Najvišu cijenu prijevoza turističkim vlakićem određuje Općinski načelnik.

Članak 16.

Vozač vlakića dužan je putniku izdati račun.

VI. NADZOR

Članak 17.

Nadzor nad primjenom ove odluke provode komunalni redari.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je pokrenuti prekršajni postupak, izdati obavezni prekršajni nalog i naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.

VII. NOVČANE KAZNE

Članak 18.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.ne obavlja prijevoz turističkim vlakićem iz ove odluke;

2.obavlja prijevoz turističkim vlakićem bez Odobrenja ili suprotno Odobrenju (članak 3. stavak 1.);

3.postupi suprotno članku 3. stavku 3. ove odluke;

4.obavlja prijevoz turističkim vlakićem izvan vremena propisanog (članak 2. stavak 2.);

5.u vlakiću ne drži propisane isprave ili ovjereni cjenik prijevoza vlakićem ne istakne na vidno mjesto (članak 7.);

6.ne održava vlakić urednim i čistim (članak 9.);

7.vlakić ne stoji na označenim polazištu i stanicama (članak 13.);

8.vozač vlakića prima putnike izvan označenih polazišta ili prima na prijevoz djecu mlađu od 6 godina bez pratnje odrasle osobe (članak 14.);

9.vozač vlakića ne izda putniku račun (članak 16.).

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koji počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-32

Malinska, 8. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=898&mjesto=51511&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr