SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
37

30.

Temeljem članka 30. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 17. točka 2. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/02),Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2004. godine, donijelo je

PRORAČUN
Općine Omišalj za 2005. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Omišalj za 2005. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


O p i s IZNOS


PRIHODI 22,585.000,00


PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 6,510.000,00


RASHODI 18,246.500,00


RASHODI ZA NEFINACIJSKU

IMOVINU 10,819.500,00


RAZLIKA - MANJAK 29.000,00


B. RAČUNA FINANCIRANJA


O p i s IZNOS


PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 38.000,00


IZDACI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 67.000,00


NETO ZADUŽIVANJE

I FINANCIRANJE - 29.000,00


VIŠAK + NETO ZADUŽIVANJE

I FINANCIRANJE 0


Članak 2.

Prihodi/ primici i rashodi /izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda /izdataka Proračuna za 2005. godinu kako slijedi:

PRORAČUN 2005/3

II. POSEBNI DIO

Izdaci Proračuna u svoti od 29.133.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Funkcijska klasifikacija proračuna 2005/3

29.066.000,00

planirani iznos


01 Opće javne usluge 3.790.000,00

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3.590.000,00

0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3.590.000,00

013 Opće usluge 100.000,00

0133 Ostale opće usluge 100.000,00

018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 100.000,00

0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 100.000,00

03 Javni red i sigurnost 500.000,00

032 Usluge protupožarne zaštite 500.000,00

0320 Usluge protupožarne zaštite 500.000,00

04 Ekonomski poslovi 9.007.500,00

041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 100.000,00

0412 Opći poslovi vezani uz rad 100.000,00

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 77.500,00

0421 Poljoprivreda 77.500,00

045 Promet 5.460.000,00

0451 Cestovni promet 4.010.000,00

0455 Promet cjevovodima i ostali promet 1.450.000,00

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 3.370.000,00

0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 3.370.000,00

05 Zaštita okoliša 2.779.000,00

051 Gospodarenje otpadom 1.429.000,00

0510 Gospodarenje otpadom 1.429.000,00

052 Gospodarenje otpadnim vodama 1.350.000,00

0520 Gospodarenje otpadnim vodama 1.350.000,00

06 Usluge stanovanja i zajednice 8.339.500,00

061 Razvoj stanovanja 3.613.000,00

0610 Razvoj stanovanja 3.613.000,00

062 Razvoj zajednice 400.000,00

0620 Razvoj zajednice 400.000,00

063 Opskrba vodom 150.000,00

0630 Opskrba vodom 150.000,00

064 Ulična rasvjeta 1.450.000,00

0640 Ulična rasvjeta 1.450.000,00

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 2.726.500,00

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 2.726.500,00

07 Zdravstvo 56.000,00

074 Službe javnog zdravstva 56.000,00

0740 Službe javnog zdravstva 56.000,00

08 Rekreacija, kultura i religija 2.180.000,00

081 Službe rekreacije i sporta 580.000,00

0810 Službe rekreacije i sporta 580.000,00

082 Službe kulture 1.400.000,00

0820 Službe kulture 1.400.000,00

083 Službe emitiranja i izdavanja 200.000,00

0830 Službe emitiranja i izdavanja 200.000,00

09 Obrazovanje 1.740.000,00

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 1.540.000,00

0911 Predškolsko obrazovanje 1.100.000,00

0912 Osnovno obrazovanje 440.000,00

092 Srednjoškolsko obrazovanje 65.000,00

0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje 65.000,00

094 Visoka naobrazba 135.000,00

0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe 135.000,00

10 Socijalna zaštita 674.000,00

101 Bolest i invaliditet 86.000,00

1012 Invaliditet 86.000,00

104 Obitelj i djeca 588.000,00

1040 Obitelj i djeca 588.000,00


Članak 3.

Ovaj Proračun Općine Omišalj za 2005. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-01/04-01/7

Ur. broj: 2142-06-04-01-1

Omišalj, 29. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Anto Trogrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr