SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 20. Petak, 4. srpnja 2014.
GRAD KRK

24.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Kkrka na sjednici održanoj 3. srpnja 2014. godine, donijelo je

IZMJENU STATUTA GRADA KRKA

Članak 1.

U Statutu Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09 i 13/13), članak 50. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Krka kao savjetodavno tijelo Grada Krka koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova i njihovih zamjenika te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Krka uređuju se Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka koju donosi Gradsko vijeće.«

Članak 2.

Ova Izmjena Statuta stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/14-01/1

Ur.broj: 2142/01-01-14-3

Krk, 3. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=897&mjesto=51500&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr