SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 20. Petak, 4. srpnja 2014.
GRAD CRIKVENICA

44.

Na temelju članka 43. Zakona predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 40. Statuta Dječjeg vrtića RADOST KLASA: 012- 03/13-02/01 URBROJ: 2107/01-09/02-13-1 od 21. listopada 2013.g. te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 34/09-ispr. i 07/13) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 26. lipnja 2014. godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića RADOST u Crikvenici

I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića RADOST u Crikvenici.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/14-01/07

Ur. broj: 2107/01-04/03-14-5

Crikvenica, 26. lipnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=897&mjesto=10003&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr