SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 20. Petak, 4. srpnja 2014.
GRAD CRIKVENICA

43.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 11. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi, uvjet i načini za ostvarivanje tih prava te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi na području Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Djelatnost socijalne skrbi na području Grada, te postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom provodi Upravni odjel za društvenu djelatnost i lokalnu samoupravu (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada ako je zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon) ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Pravo na pomoć iz ove Odluke nema samac niti član obitelji koji:

a) se može sam uzdržavati,

b) ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa koji uređuju obiteljske odnose,

c) ne želi ostvarivati pomoć na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

d) ne želi ostvariti pomoć putem nadležnog Centra za socijalnu skrb,

e) ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirivanje osnovnih stambenih potreba.

f) može osigurati pomoć po drugoj osnovi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Smatra se da osoba može sama sebe uzdržavati ako prihode može ostvarivati prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj ni članovima njezine obitelji za podmirivanje osnovnih životnih potreba.

Članak 4.

Ukoliko Grad osigurava pomoć u većem opsegu odnosno u većem iznosu od pomoći koju osigurava Republika Hrvatska, nadležno tijelo za socijalnu skrb za područje grada (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo za socijalnu skrb) i Grad sklopit će ugovor kojim će urediti međusobna prava, obveze i odgovornosti.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Grad može povjeriti Centru, na osnovu ugovora koji sklapa s Centrom.

Grad može pružanje usluga korisnicima prava iz socijalne skrbi iz članka 10. ove Odluke (pomoć i njega u kući i slično) povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga na osnovu ugovora.

U slučaju kada Grad daje pomoć pravnoj ili fizičkoj osobi za provedbu određenog programa iz socijalne skrbi, Grad u pravilu s istom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti određen (ograničen) programom kojim je predviđeno njegovo financiranje odnosno visinom sredstava u Proračunu Grada osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi za koje je Grad Zakonom obavezan.

II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Grada te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada.

III. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 10., točka 1., 5., 6., 7., 8. i 9. ove Odluke može ostvariti Korisnik ako ispunjava neki od uvjeta kako je utvrđeno ovom Odlukom, i to:

a) korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

b) socijalni uvjet,

c) uvjet prihoda,

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, propisuju se posebni uvjeti, sukladno odredbama ove Odluke.

A) KORISNIK PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU

Članak 8.

Korisnik ispunjava uvjet prava na zajamčenu minimalnu naknadu, ako na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

B) SOCIJALNI UVJET

Članak 9.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava, i to:

-pravo na osobnu invalidninu,

- pravo na doplatak za pomoć i njegu,

- pravo na naknadu do zaposlenja

pod uvjetom da je ta prava utvrdilo nadležno tijelo za socijalnu skrb, ovisno o prihodima Korisnika temeljem cenzusa prihoda sukladno pozitivnim propisima.

C) UVJET PRIHODA

Članak 9.

Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom, i to:

-samac do 1.500,00 kuna,

-dvočlana obitelj do 2.300,00 kuna,

-tročlana obitelj do 3.100,00 kuna,

-četveročlana obitelj do 3.900,00 kuna,

-ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava se za 700,00 kuna.

Pod prihodom u smislu stavka 1. ovoga članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, naknade za vrijeme nezaposlenosti, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovoga članka ne uračunava se:

-pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarena u nadležnom tijelu za socijalnu skrb,

-novčana naknada za tjelesno oštećenje,

-doplatak za pomoć i njegu,

-ortopedski dodatak,

-osobna invalidnina,

-doplatak za djecu,

-iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom.

Iznos prihoda iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 10.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

1.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

1.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine,

1.3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije,

1.4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga i to:

1.4.1. Pomoć za podmirenje troškova vode,

1.4.2. Pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća i odvodnje otpadnih voda,

1.4.3. Pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade,

2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć,

3. Pravo na pomoć u kući,

4. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta,

5. Pravo na besplatno mlijeko za dojenčad,

6.Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću »Radost«,

7.Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika osnovnih škola V. Nazora i Z. Cara

8.Pravo na pomoć za podmirenje troškova nabave udžbenika učenika osnovnih i srednjih škola

9.Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata

10.Stipendije nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima

11.Pomoć djeci s teškoćama u razvoju

12.Sredstva za organizirano stanovanje u okviru Dječjeg doma »Izvor« Selce

13.Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike

14.Sredstva za programe humanitarnih i socijalnih udruga

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu stavka 1. ovoga članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

1. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

1.1. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 11.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvaruje:

-korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Visina naknade za troškove stanovanja utvrđuje se u novčanom iznosu polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema članku 30. stavku 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13).

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti i do iznosa sredstava iz članka 30. stavka 1. Zakona kada se po mišljenju nadležnog Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti na način da Grad djelomično ili u cijelosti subvencionira račun troškova stanovanja tako da plati izravno račun ovla štenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu ili u novcu izravno korisniku.

Ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja iz ovog članka isključuje ostvarivanje prava predviđena točkama 1.2., 1.3. i 1.4. iz članka 10. ove Odluke.

1.2. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA NAJAMNINE

Članak 12.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

1) Korisnik stana - najmoprimac stana u vlasništvu Grada,

2) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe.

Članak 13.

Najmoprimac iz članka 12. stavka 1. točke 1. ove Odluke, može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda

Najmoprimac iz članka 12. stavka 1. točke 1. ove Odluke nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako:

a) ako stan ili dio stana daje u podnajam ili

b) ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene.

Članak 14.

Pomoć za podmirenje troškova ugovorene najamnine nadoknađuje se najmoprimcu iz članka 12. stavka 1. točke 1. ove Odluke u visini 100% iznosa najamnine.

Članak 15.

Najmoprimac iz članka 12. stavka 1. točke 2. ove Odluke, može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda

Najmoprimac iz stavka 1. ovoga članka nema pravo na pomoć za troškove najamnine, ako:

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (potpis na ugovoru mora ovjeriti javni bilježnik i dostavljen nadležnoj poreznoj upravi),

c) stan ili dio stana daje u podnajam,

d) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cijelosti ili djelomice),

e) on ili članovi njegove obitelji na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću za odmor ili drugu kuću ili stan.

Visinu novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine iz članka 12. stavka 1. točke 2. ove Odluke utvrđuje gradonačelnik.

Pomoć za podmirenje troškova stanarine može se odobriti u novcu izravno korisniku prava ili na način da Grad djelomično ili u cijelosti plati izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi za pruženu uslugu stanovanja korisniku prava.

Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se, u pravilu, do petnaestog dana u mjesecu za protekli mjesec.

1.3. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 16.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije Korisnik može ostvariti ako ispunjava uvjete:

a) socijalni uvjet i

b) uvjet prihoda.

Članak 17.

Visinu novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova električne energije za korisnike iz članka 16. ove Odluke utvrđuje gradonačelnik.

Pomoć za podmirenje troškova električne energije u visini koju je utvrdio gradonačelnik uplaćuje Grad pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke električne energije na račun Korisnika ove pomoći.

1.4. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA

Članak 18.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja, obuhvaća troškove usluge:

1) vode,

2) odvoza kućnog smeća i odvodnje otpadnih voda,

3) komunalne naknade.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka Korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka nema Korisnik ako:

1) koristi stan ili kuću koji ima veću površinu (površina utvrđena Rješenjem o komunalnoj naknadi) od 35 m2 za jednu osobu, a za osobe s invaliditetom 20% veću (42 m2) uvećane za 10 m2 za svaku daljnju osobu, s mogućim odstupanjem do 10 m2.

1.4.1. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA VODE

Članak 19.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova vode Korisnik može ostvariti ukoliko udovoljava uvjetima iz članka 18.ove Odluke

U slučaju udovoljavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Korisnik ima pravo na subvenciju djela potrošnje i to:

-jednočlano domaćinstvo 60,00 kuna

-za svakog daljnjeg člana domaćinstva iznos se uvećava za 20,00 kuna.

1.4.2. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA ODVOZA KUĆNOG SMEĆA I ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 20.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća i odvodnje otpadnih voda Korisnik može ostvariti ukoliko udovoljava uvjetima iz članka 18. ove Odluke.

U slučaju udovoljavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Korisnik ima pravo na potpuno podmirenje troškova odvoza kućnog smeća i odvodnje otpadnih voda.

1.4.3. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 21.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade Korisnik može ostvariti ukoliko udovoljava uvjetima iz članka 18.

U slučaju udovoljavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Korisnik ima pravo na potpuno oslobođenje od podmirenja troškova komunalne naknade.

2. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Članak 22.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode, nastanka invalidnosti i slično.

Odluku o dodjeli i visini jednokratne novčane pomoći donosi gradonačelnik.

Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada koju korisnici ostvare u Gradu Crikvenici i kod nadležnog tijela za socijalnu skrb u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od pet osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi za samca, odnosno sedam osnovica iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona za kućanstvo.

Grad će razmjenjivati podatke o jednokratnim naknadama priznatim korisnicima socijalne skrbi na području Grada sa Centrom za socijalnu skrb.

3. PRAVO NA POMOĆ U KUĆI

Članak 23.

Pravo na pomoć u kući može ostvariti Korisnik kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Kriteriji za uključivane u program za pomoć u kući su:

1) osobe starije od 65 godina života ukoliko je riječ o osobama narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama, ili

2) osobe mlađe od 65 godina smanjenih funkcionalnih sposobnosti ukoliko je riječ o osobama teško narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama koje nisu u mogućnosti obavljati svakodnevne životne aktivnosti, ili

3) osobe starije od 65 godina života koje žive same bez pomoći mlađih članova obitelji ili skrbnika.

Članak 24.

Pravo na uslugu pomoći kući može obuhvatiti:

-organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i ostalo po potrebi),

-obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i ostalo po potrebi),

-održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju pri kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba),

-uređenje okućnice i tehnički poslovi u kući korisnika (cijepanje drva, košnja trave uže okućnice, čišćenje snijega i obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtjevu specifična stručna znanja).

Članak 25.

Pravo na pomoć u kući pruža ustanova socijalne skrbi te druga ovlaštena pravna i fizička osoba na temelju ugovora kojeg sklapa s Gradom.

4. PRAVO NA POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČETA

Članak 26.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta ostvaruju sva novorođena djeca ako barem jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta ima prebivalište na području Grada.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta može se ostvariti do navršenih 12 mjeseci života djeteta.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta ostvaruje se na način da se roditeljima dodjeljuje pomoć u iznosu od 1.500 kn.

5. PRAVO NA BESPLATNO MLIJEKO ZA DOJENČAD

Članak 27.

Pravo na besplatno mlijeko za dojenčad može ostvariti dijete u dobi do 6 mjeseci života, ako Korisnik ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

b) socijalni uvjet,

c) uvjet prihoda,

d) uvjet korištenja doplatka za djecu.

Pravo na besplatno mlijeko za dojenčad ostvaruje dijete po preporuci odabranog liječnika pedijatra Doma zdravlja PGŽ.

6. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU »RADOST«

Članak 28.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka u Dječjem vrtiću »Radost« (redovni programi) može ostvariti dijete ako Korisnik ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

b) socijalni uvjet,

c) uvjet prihoda,

Troškove boravka iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad, i to kako slijedi:

1) u 100% iznosu pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava uvjet da je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

2) u 100% iznosu pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava socijalni uvjet i uvjet prihoda,

3) u iznosu 50% od pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava socijalni ili uvjet prihoda.

Pod punom mjesečnom cijenom boravka iz stavka 2. ovoga članka, razumijeva se mjesečna cijena za usluge redovnog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića »Radost« koju plaćaju roditelji.

7. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA MARENDE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA V. NAZORA I Z. CARA

Članak 29.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende organizirane u osnovnim školama Vladimir Nazor i Zvonko Car, može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

b) socijalni uvjet,

c) uvjet prihoda

Troškove marende iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad i to kako slijedi:

1) u 100% iznosu pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava uvjet da je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

2) u 100% iznosu pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava socijalni uvjet i uvjet prihoda

3) u iznosu 50% od pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava socijalni ili uvjet prihoda.

Pod punom mjesečnom cijenom marende iz stavka 2. ovoga članka, razumijeva se mjesečna cijena marende za usluge redovnog programa u osnovnim školama Vladimir Nazor i Zvonko Car koju plaćaju roditelji.

8. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA NABAVE UDŽBENIKA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Članak 30.

Pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova nabave udžbenika može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

b) socijalni uvjet,

c) uvjet prihoda

Dio troškova nabave udžbenika iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad, i to kako slijedi:

1) za učenike osnovne škole 400,00 kuna

2) za učenike srednjih škola 500,00 kuna.

Zahtjev za priznavanje prava, sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se odjelu do 31.12. za tekuću školsku/ akademsku godinu.

9. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA

Članak 31.

Pravo na podmirenje troškova mjesečne vozne karte može ostvariti redovni učenik srednje škole i redovni student, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

b) socijalni uvjet,

c) uvjet prihoda

Troškove prijevoza iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad u iznosu koji utvrđuje odlukom Gradonačelnik.

Pravo na podmirenje troškova mjesečne vozne karte (100%) ostvaruju učenici srednje škole i studenti, djeca poginulih branitelja iz domovinskog rata, bez obzira na uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 32.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza učenika i studenata, u pravilu, vrijedi do kraja školske/akademske godine.

Članak 33.

Redovni učenik srednje škole i redovni student, korisnik prava na pomoć za troškove javnog prijevoza dužan je, radi produljenja odnosno nastavka korištenja tog prava, predočiti i dostaviti potrebne isprave odnosno dokumente o kojima ovisi ostvarivanje tog prava, početkom svake školske/akademske godine.

10. STIPENDIJE NADARENIM SOCIJALNO UGROŽENIM UČENICIMA I STUDENTIMA

Članak 34.

Pravo na stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavaju posebne uvjete iz Pravilnika o dodjeli stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi gradonačelnik.

11. POMOĆ DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Članak 35.

Pomoć djeci s teškoćama u razvoju može se ostvariti u okviru sredstava koja su definirana u Proračunu Grada kroz razne načine (sufinanciranje prijevoza, nabava opreme, liječnička njega, specifični programi za pomoć djeci s teškoćama u razvoju, itd.).

12. SREDSTVA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE U OKVIRU DJEČJEG DOMA »IZVOR« SELCE

Članak 36.

Organizirano stanovanje u okviru Dječjeg doma »Izvor« Selce može se financirati u okviru sredstava koja su definirana u Proračunu Grada.

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

13. PRAVO NA NOVČANU POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE

Članak 37.

Svi umirovljenici s prebivalištem na području Grada Crikvenica, korisnici mirovine bez obzira na osnovu primanja mirovine, mogu ostvariti pravo na jednokratne isplate (božićnica ili sl.), ovisno o planiranim sredstvima u Proračunu.

Dodatne uvjete i kriterije za ostvarenje prava na pomoć te visinu novčane pomoći za umirovljenike utvrđuje gradonačelnik.

14. SREDSTVA ZA PROGRAME HUMANITARNIH I SOCIJALNIH UDRUGA

Članak 38.

Sredstva za redovnu djelatnost i programe humanitarnih i socijalnih udruga osiguravaju se i utvrđuju Proračunom Grada.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 39.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta,roditelja, skrbnika ili udomitelja, obiteljskog liječnika te putem nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Članak 40.

Zahtjev se podnosi Odjelu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće isprave, odnosno dokaze potrebne radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - Korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.

Članak 41.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se do posljednjeg dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će Korisnik započeti s ostvarivanjem prava, osim u slučaju iz članka 22., 23., 26. i 27. ove Odluke.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 42.

O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odjel, ako ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 43.

U tijeku ostvarivanja prava Korisnik je dužan, u pravilu najmanje jednom godišnje, dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava, ako ovom Odlukom za ostvarivanje pojedinih prava nije određen kraći rok.

Odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava, utvrditi i kraći rok od roka određenog u stavku 1. ovoga članka.

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Članak 44.

Odjel će na mjestu gdje se primaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 45.

Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 46.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

-na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

-ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/12. i 35/13.).

Članak 48.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 49.

Rješenja donesena prije stupanja na snagu ove Odluke, a koja su u suprotnosti sa ovom Odlukom, ostaju na snazi najduže 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Zadužuje se Odjel da pojedinačna prava korisnika uskladi s ovom Odlukom u roku 6 mjeseci od njenog stupanja na snagu.

Klasa: 550-01/14-01/03

Ur. broj: 2107/01-04/01-14-5

Crikvenica, 26. lipnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=897&mjesto=10003&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr