SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 20. Petak, 4. srpnja 2014.
GRAD CRIKVENICA

42.

Na temelju članka 2. stavka 2., članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/ 14) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09- ispr. i 7/13) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o Savjetu mladih Grada Crikvenice

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje osnivanje, sastav, način i postupak izbora, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Crikvenice.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Grada Crikvenice, u dobi od 15 do 30 godina života.

II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih broji 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 4.

Ukoliko je Savjet mladih već osnovan, predsjednik Savjeta mladih čiji je mandat na isteku obavijestit će Gradsko vijeće o isteku mandata Savjeta mladih, kako bi Gradsko vijeće pokrenulo postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom što se mora objaviti najkasnije u roku od 90 dana od dana isteka mandata.

Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Članak 5.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanje, u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u na web stranici i oglasnoj ploči Grada Crikvenice.

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži sljedeće podatke:

-naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

-podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),

-obrazloženje prijedloga.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih utvrđuje nadležni upravni odjel Grada te se ista objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Grada Crikvenice.

Lista kandidata se utvrđuje na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.

Lista kandidata sadrži:

-naznaku predlagatelja,

-ime i prezime kandidata,

-datum i godinu rođenja kandidata.

Članak 6.

Gradsko vijeće je dužno izabrati članove Savjeta mladih u roku od 60 dana od dana objave liste kandidata.

Članak 7.

Gradsko vijeće bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i po postupku propisanim Poslovnikom Gradskog vijeća.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.

Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata.

Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše 9 kandidata.

Za članove Savjeta mladih su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 9. na rang-listi dobivenih glasova.

U slučaju da 9. i slijedeći kandidat/i na rang listi ostvare jednaki broj glasova, izbor među tim kandidatima se ponavlja na istoj sjednici.

Rezultati glasovanja objavljuju se na web stranicama i oglasnoj ploči Grada Crikvenice.

Članak 8.

Na sjednici Vijeća na kojoj se odlučuje o izboru članova Savjeta mladih ujedno se utvrđuje i lista zamjenika članova Savjeta mladih.

Zamjenici članova Savjeta mladih su osobe čija je kandidatura u postupku izbora utvrđena pravovaljanom, ali nisu izabrani za članove Savjeta mladih.

Lista zamjenika sadrži sljedeće podatke:

-ime i prezime zamjenika člana,

-prebivalište zamjenika člana,

-dan, mjesec i godina rođenja zamjenika člana,

-naziv ovlaštenog predlagatelja.

Članak 9.

Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme od tri godine.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih iz reda izabranih članova na konstituirajućoj sjednici.

Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči 50% od ukupnog broja sjednica Savjeta mladih tijekom kalendarske godine, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

U slučaju razrješenja člana Savjeta mladih, na istoj se sjednici obavlja izbor novoga člana iz reda zamjenika članova Savjeta mladih. Odbor za izbor i imenovanje će za zamjenika predložiti osobu iz reda ovlaštenog predlagatelja kojima je pripadao i član čije se razrješenje predlaže. Novome članu mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je izabran.

Članak 10.

Predsjednik Savjeta mladih zastupa i predstavlja Savjet mladih te obavlja druge poslove utvrđene ovom Odlukom.

Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

Članak 11.

Način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegovog zamjenika uređuje se Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Poslovnik iz stavka 1. ovoga članka donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Gradskog vijeća najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora članova Savjeta mladih, koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

Članak 12.

Na konstituirajućoj se sjednici, nakon predlaganja, tajnim glasovanjem bira se predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

Nakon predstavljanja kandidata prelazi se na glasovanje.

Glasački listić se sastavlja abecednim redom prezimena kandidata. Za predsjednika Savjeta mladih je izabran kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki najveći broj glasova, ponavlja se izbor među njima na istoj sjednici.

U slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne izabere predsjednik Savjeta mladih, saziva se u roku od 15 dana nova sjednica Savjeta mladih.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 13.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

-raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade

-u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Crikvenice, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Crikvenice, te način rješavanja navedenih pitanja

-putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Crikvenice davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

-sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

-potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

-predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih

-po potrebi poziva vijećnike Gradskog vijeća na sjednice savjeta mladih

-potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

-obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članak 14.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u tri mjeseca.

Sjednice savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 15.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

Članak 16.

Savjet mladih može osnivati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

Članak 17.

Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

Program rada Savjet mladih priprema u suradnji s upravnim odjelima Grada Crikvenice u čijem su djelokrugu poslovi vezani uz programske aktivnosti Savjeta mladih.

Programom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se programske i druge aktivnosti, nositelji pojedinih aktivnosti te rokovi njihova izvršavanja.

Članak 18.

Program rada Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, program rada mora sadržavati i financijski plan koji mora biti usklađen s odobrenim financijskim sredstvima za te namjene u proračunu Grada Crikvenice.

Program rada Savjet mladih donosi i podnosi na odobravanje Gradskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 19.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

IV. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 20.

Grad Crikvenica osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.

Financijska sredstva za rad Savjeta mladih osiguravaju se u proračunu Grada Crikvenice na temelju odobrenog programa rada Savjeta mladih.

Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za rad, ali imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih.

Članak 21.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja nadležni upravni odjel Grada.

Upravni odjel iz stavka 1. ovog članka dostavlja Predsjedniku Savjeta mladih pozive za sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Članak 23.

Gradonačelnik Grada Crikvenice ili osoba koju on ovlasti, najmanje svaka tri mjeseca ili po potrebi će održati zajednički sastanak sa Savjetom mladih na kojem će raspraviti o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji gradonačelnika i Savjeta mladih.

Nadležni upravni odjel će svakih šest mjeseci izvijestiti Savjet mladih o aktivnostima gradonačelnika koje su od važnosti ili interesa za mlade.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Danom konstituiranja Savjeta mladih prestaju nadležnosti iz djelokruga rada Odbora za predškolski odgoj, školstvo i mladež Gradskog vijeća o pitanjima iz djelokruga rada Savjeta mladih.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju savjeta mladih (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 37/07).

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 031-01/14-01/40

Ur. broj.: 2107/01-04/03-14-4

Crikvenica, 26. lipnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=897&mjesto=10003&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr