SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
18

15.

Na osnovi odredbe stavka 1. članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 30. prosinca 2004. godine donosi

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga
za 2005. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Općinskog proračuna Općine Mošćenička Draga za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima i izdacima Proračuna te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Opći dio Proračuna sastoji se od Bilance prihoda i rashoda, a Posebni dio sadrži raspored rashoda prema njihovoj vrsti ekonomske klasifikacije i proračunskim korisnicima.

U Bilanci prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi od općinske imovine te sredstva za finaciranje javnih rashoda na razini Općine na osnovi zakonskih i drugih propisa.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda / primitaka nije ograničena procjenom prihoda / primitaka Proračuna.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu proračuna oređeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu.

Članak 5.

Korisnici Proračuna ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenih u Bilanci prihoda i rashoda Proračuna, niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Za izvršavanje Proračuna odgovoran je predsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti općinskog načelnika.

Članak 7.

Sredstva tekuće zalihe Proračuna koristit će se za hitne, neplanirane ili nedovoljno planirane rashode.

O utvrđivanju iznosa i korištenju sredstava tekuće zalihe Proračuna odlučuje Općinsko vijeće.

Predsjednik Općinskog vijeće u obavljanju dužnosti općinskog nečelnika može raspolagati sredstvima tekuće zalihe Proračuna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Sredstva tekuće zalihe Proračuna mogu se osim za namjene utvrđene stavkom 1. ovog članka, koristiti i za izvršavanje sudskih odluka (presuda, rješenja, nagodbi i dr.) o isplati na teret sredstava Proračuna.

O korištenju sredstava iz točke 4. i 5. ovoga članka Predsjednik Općinskog vijeća u obvaljnju dužnosti općinskog načelnika, polugodišnje izvješćuje Općinsko vijeće.

Članak 8.

Ukoliko tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda / primitaka i rashoda / izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo uravnoteženje izmjenom i dopunom Proračuna.

Predsjdenik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti općinskog načelnika može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 posto.

Članak 9.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmica, pod uvjetom da se time ne ometa redovno izvršavanje proračunskih izdataka.

Odluku o oročavanju i izboru poslovne banke te davanju kratkoročne pozajmice donosi Općinsko vijeće.

Svi plasmani novca imaju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2005. godine

Članak 10.

Sredstva ostvarena od kamata prihod su Proračuna.

Članak 11.

Općina Mošćenička Draga ne može se zaduživati niti davati jamstva za ispunjenje obveza trgovačkih društva čiji je osnivač i vlasnik / suvlasnik.

Članak 12.

Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga u obavljaju dužnosti općinskog poglavarstva, odlučuje o visini pojedinačnih iznosa koja će se dodijeliti korisnicima Proračuna, unutar utvrđenih iznosa rashoda navedenih u stavkama razdjela 1. i 3. Posebnog djela Proračuna.

Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka visina pojedinačnih rashoda isplaćuje se po dostavljenim računima, na osnovi stvarne potrošnje i vrijednosti izvršenih usluga.

Članak 13.

Upravni odjel Općine, korisnik sredstava raspoređenih u razdjelu 2. Posebnog dijela Proračuna, smije koristiti proračunska sredstva po nalogu ovlaštene osobe.

Članak 14.

Rashodi Proračuna koji se finaciraju iz namjenskih prihoda (s protuobvezom) izvršit će se do iznosa prihoda za te namjene.

Članak 15.

Korisnicima Proračuna ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme u 2005. godini.

Članak 16.

Ukoliko se tijekom godine smanji djelokrug ili nadležnost pojedinog korisnika proračuna, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili ako korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se u tekuću zalihu Proračuna. ili na korisnika koji preuzme njegove poslove.

Članak 17.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 18.

Upravni odjel Općine Mošćenička Draga ima pravo nadzora nad financijskim i materijalnim poslovanjem proračunskih korisnika, u svrhu praćenja zakonite i svrhovite uporabe proračunskih sredstava.

Korisnici su dužni dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

Ukoliko se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva korištena protivno zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinsko vijeće i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošenih sredstava, ili će se privremeno obustaviti isplata na stavkama s kojih su sredstva bila namjenski utrošena.

Članak 19.

Upravni odjel za samoupravu i upravu podnosit će Općinskom vijeću tromjesečno, polugodišnje izvješće i godišnje izvješće o poslovanju Proračuna.

Polugodišnje izvješće podnosi se sa stanjem na dan 30. lipnja, a godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca 2005. godine.

Članak 20.

Sredstva zatečena na računu Proračuna na dan 31. prosinca 2004. godine koristit će se za:

1.Tekuću zalihu Proračuna kn 100.000,00

2.Stalnu zalihu Proračuna kn 10.000,00

3.IV. obrok kredita HBOR-a kn 382.000,00

4.plaćanje tekućih obveza iz 2004. god. kn 94.000,00

5.vodovod i kanalizaciju Sv. Petar-Jir kn 421.735,00

6.nerazvrstane ceste - asfaltiranje
Sv. Petar kn 70.000,00

7.Prostorni plan uređenja Općine kn 146.000,00

8.Javne površine:

- zaštitna pješačka ograda kn 210.000,00

- projekt uređenja trgova u Brseču kn 24.400,00

-radovi obnove crkvice sv. Sebastijana,
Stražnice i Perila u Mošćenicama kn 50.000,00

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 011-01/04-01/15

Ur. broj: 2156/03-04-1

M. Draga, 30. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Anton Rudan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr