SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 18. Petak, 20. lipnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

39.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 do 19/13), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10,74/11 i 80/ 13), članka 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95 do 153/13), Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 30/06, 35/07, 50/ 13 i 4/14) te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 21. svibnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu i postupcima premještanja, blokiranja
i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
na području Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se postupci i način obavljanja poslova premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

Vozila zaustavljena i parkirana suprotno zakonskim odredbama i odlukama Općine Malinska-Dubašnica mogu se premjestiti i blokirati po nalogu policijskog službenika i prometnog redara.

Članak 2.

Poslovi blokiranja, deblokiranja, premještanja nepropisno parkiranih i napuštenih vozila, te čuvanje istih u skladu s ovom odlukom, a sukladno članku 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu, određeni su kao komunalna djelatnost od osobitog lokalnog značaja, te se obavljanje istih povjerava Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o. (u daljnjem tekstu: Izvršitelj).

Izvršitelj poslova iz stavka 1. ovoga članka snosi odgovornost za obavljanje istih poslova u skladu sa zakonskom regulativom, koja se na istu djelatnost odnosi.

Blokiranje vozila nije dopušteno u slučajevima za koje Zakon o sigurnosti prometa na cestama određuje njihovo obvezno premještanje.

Članak 3.

Izvršitelj ima pravo blokirati autobuse, teretna vozila, priključna vozila i radne strojeve posebnim napravama za blokiranje kotača i vlasniku, odnosno korisniku vozila, naplatiti troškove blokiranja, odnosno deblokiranja vozila kada parkira navedene vrste vozila na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila. Kod blokiranja vozila ovlaštena osoba izvršitelja je obvezna na prednje vjetrobransko staklo ili drugo vidno mjesto staviti znak upozorenja da je vozilo blokirano, s uputom vlasniku, odnosno korisniku, što učiniti da bi se vozilo deblokiralo i to na engleskom, njemačkom, talijanskom i hrvatskom jeziku.

Blokiranje vozila vrši se odgovarajućim napravama koje se postavljaju na vozilo, najčešće na kotače vozila, ili ispred i iza vozila.

Članak 4.

Izvršitelj ima pravo uz prethodno izdanu naredbu od strane policijskog službenika ili službenika jedinice lokalne samouprave premjestiti specijalnim vozilom »paukom« na posebno određeno mjesto, te naplatiti troškove premještanja i čuvanja, vozilo zaustavljeno ili parkirano na cesti na kojoj ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa.

Članak 5.

Dotrajala, oštećena, neregistrirana i napuštena vozila ne mogu se ostavljati na javnim površinama.

Prijavu za uklanjanje vozila iz prethodnog stavka izdaje ovlaštena osoba jedinice lokalne samouprave. Troškove premještanja, procjene vrijednosti, oglašavanja, čuvanja i zbrinjavanja na otpadu snositi će posljednji vlasnik vozila utvrđen prema podacima o registraciji vozila iz evidencije Ministarstva unutarnjih poslova ili na drugi način.

Članak 6.

Kada ovlaštena osoba tijela jedinice lokalne samouprave za obavljanje poslova nadzora i premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih osoba utvrdi prekršaj, izdat će naredbu o premještanju vozila te će izreći propisanu novčanu kaznu.

Prije određivanja premještanja i blokiranja, mjesto i položaj nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila utvrđuje se fotografijom i skicom ili putem videozapisa. U opisnom dijelu naredbe kojim je određeno premještanje i blokiranje obrazlažu se razlozi obavljene radnje.

Fotografija i skica, odnosno videozapis sastavni su dio naredbe o premještanju vozila.

Prekršaj nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila može se utvrditi i pomoću videonadzora ili prijenosa foto

grafije elektroničkim putem bez nazočnosti ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka na mjestu izvršenja prekršaja.

Članak 7.

Prije podizanja i premještanja nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila, djelatnici koji obavljaju premještanje dužni su ga pregledati i utvrditi možebitna ranija oštećenja. Ukoliko takva oštećenja na vozilu postoje, opisat će se ili fotografirati te naznačiti u naredbi za premještanje vozila.

Članak 8.

Premještena vozila se odlažu i čuvaju na z.č. 847 k.o. Bogovići na ograđenom prostoru, 24 sata dnevno.

Članak 9.

Po utvrđenom prekršaju osoba ovlaštena temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama, temeljem ove Odluke i posebnih propisa izdaje naredbu odnosno nalog izvršitelju za blokiranje odnosno premještanje vozila.

Naredba sadrži sljedeće podatke: podaci o tijelu jedinice lokalne samouprave; broj naredbe, datum, vrijeme i sat izdavanja; propis na temelju kojeg je naredba izdana; registarsku oznaku; opis ( mjesto i način kako je vozilo nepropisno zaustavljeno ili parkirano); skicu; napomenu, potpis ovlaštene osobe; te registarsku oznaku »pauka« .

Postupak premještanja vozila smatra se »započetim« kada specijalno vozilo - »pauk« stigne na mjesto rada po pozivu nalogodavca iz stavka 1. ovog članka.

Članak 10.

Prigovor protiv naloga za blokiranje odnosno premještanje vozila upućuje se izdavatelju naloga u roku od 8 dana od dana preuzimanja vozila.

Prigovor ne odgađa izvršenje blokiranja, odnosno premještanja vozila, niti naplatu troškova.

Izdavatelj naloga za blokiranje, odnosno premještanje vozila, obvezan se o zaprimljenom prigovoru očitovati u roku od 8 dana od dana zaprimanja istoga.

Članak 11.

Troškove premještanja vozila snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila.

Članak 12.

Troškovi premještanja vozila utvrđuju se u iznosu od 500,00 kn u što je uključen porez na dodanu vrijednost.

Troškovi započetog premještanja utvrđuju se u iznosu od 250,00 kn u što je uključen porez na dodanu vrijednost.

Troškovi blokade/deblokade utvrđuju se u iznosu od 500,00 kn u što je uključen porez na dodanu vrijednost.

Troškovi čuvanja premještenog vozila (ležarina) određuju se u iznosu od 100,00 kn po danu u što je uključen porez na dodanu vrijednost. Za prvi dan troškovi se zaračunavaju samo u slučaju ako se vozilo čuva puna 24,00 sata.

Troškovi za vozila za koja nije zatražena deblokada u roku od 24 h od poduzete radnje blokiranja vozila, određuju se u iznosu od 100,00 kn po danu (ležarina) u što je uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 13.

Troškovi blokade/deblokade, premještanja i započetog premještanja, te čuvanja premještenih vozila prihod su izvršitelja.

Za napuštena vozila koja nisu preuzeta izvršitelj utvrđuje vrijednost vozila po ovlaštenom sudskom vještaku.

Kada troškovi premještanja, čuvanja i procjene postanu veći od procijenjene vrijednosti vozila, a vlasnik se ne javi ili je nemoguće utvrditi posljednjeg vlasnika, izvršitelj može slobodno i neograničeno raspolagati vozilom.

Članak 14.

Vlasnik ili korisnik premještenog, blokiranog ili uklonjenog vozila dužan je osim kazne za nepropisno parkiranje platiti i naknadu za premještanje, blokiranje i deblokiranje vozila i to pri preuzimanju vozila ili u roku 8 dana od dana izdavanja računa s uplatnicom za uplatu troškova premještanja ili blokiranja vozila.

Članak 15.

Organizacija čuvanja i izdavanja premještenih vozila obveza je izvršitelja.

Vlasnik, odnosno korisnik premještenog vozila, je kod preuzimanja vozila obvezan predočiti dokaz o vlasništvu ili posjedovanju vozila.

Članak 16.

Pri preuzimanja vozila od strane vlasnika ili korisnika sastavlja se zapisnik o preuzimanju vozila. U Zapisnik o preuzimanju vozila unosi se broj naredbe, specifikaciju troškova obavljenih radnji, troškova ležarine ukoliko su nastali te konstataciju da se vozilo predaje neoštećeno, odnosno ako su na vozilu prilikom premještanja nastala oštećenja popis nastalih oštećenja i ranije nastala oštećenja utvrđena sukladno odredbi članka 7. ove Odluke. Zapisnik potpisuje vlasnik ili korisnik koji preuzima vozilo i ovlaštena osoba izvršitelja.

Uz Zapisnik o preuzimanju vozila, vlasniku ili korisniku vozila izdat će se i potvrda o plaćenoj novčanoj kazni za prekršaj i potvrda o plaćenom troškovima za obavljene radnje, ukoliko kaznu i troškove podmiri na mjestu, odnosno izdat će mu se obavezni prekršajni nalog o izrečenoj novčanoj kazni te račun s uplatnicom za uplatu troškova obavljenih radnji.

Članak 17.

Kada premješteno ili blokirano vozilo nije preuzeto u roku od osam dana od dana kada je premješteno, izvršitelj je o izvršenom premještanju dužan obavijestiti vlasnika odnosno korisnika vozila.

Članak 18.

Štete nastale na vozilu tijekom premještanja ili čuvanja snosi izvršitelj, odnosno osiguravatelj s kojim je zaključena polica osiguranja.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-27

Malinska, 21. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=895&mjesto=51511&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr