SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 18. Petak, 20. lipnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

38.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13), članka 2. stavka 6. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« broj 47/14) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 21. svibnja 2014. godine donijelo je

PROGRAM
poticanja razvoja malog gospodarstva
na području Općine Malinska - Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim programom poticanja razvoja malog gospodarstva na području Općine Malinska - Dubašnica (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se svrha, ciljevi, korisnici, područja i mjere Programa, način financiranja i način provedbe Programa.

II. SVRHA PROGRAMA

Članak 2.

Svrha ovog Programa je poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva stvaranjem pozitivnog poduzetničkog okruženja putem kreditiranja poduzetničkih projekata. Program poticanja na području Općine Malinska - Dubašnica bazira se na sufinanciranju kamata na kredite poduzetnicima s područja Općine Malinska - Dubašnica.

III. CILJEVI PROGRAMA

Članak 3.

Cilj ovog programa je povećanje kvalitete i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, podizanje poduzetničke kulture i poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa.

IV. KORISNICI PROGRAMA

Članak 4.

Korisnici ovog Programa odnosno korisnici sredstava subvencije kamate na poduzetničke kredite su obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima i obiteljska gospodarstva (u daljnjem tekstu: Poduzetnik).

Krediti se dodjeljuju:

- Poduzetnicima početnicima ( koji prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo)

- Poduzetnicima koji proširuju svoje poslovanje

- Poduzetnicima koji uvode nove tehnologije

Pravo na sufinanciranje kamate ostvaruju poduzetnici koji udovoljavaju slijedećim kriterijima:

- imaju sjedište odnosno prijavljeno prebivalište na području Općine Malinska - Dubašnica u zadnje 3 (tri) godine,

- koji su u prethodnoj godini pozitivno poslovali (izuzev poduzetnika koji prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo),

- imaju podmirene obveze prema Općini Malinska - Dubašnica, Republici Hrvatskoj i zaposlenicima,

- koji namjeravaju ulagati sredstva na području Općine Malinska - Dubašnica.

V. PODRUČJE PROGRAMA

Članak 5.

Općina Malinska - Dubašnica će subvencionirati kamatu na odobrene poduzetničke kredite s 50% iznosa ugovorene kamate do najvišeg ukupnog iznosa u od 3,5 postotna poena. Najniži iznos kredita po kojem će Općina Malinska - Dubašnica subvencionirati kamatu je 30.000,00 kn. Maksimalni iznos kredita nije određen i određuju ga Povjerenstvo i Banka prema kreditnoj sposobnosti poslovnog subjekta i kvaliteti projekta.

Općina Malinska - Dubašnica će subvencionirati kamatu po poduzetničkim kreditima za razvoj slijedećih područja djelatnosti:

- proizvodna djelatnost

- djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane

- poljoprivreda

- ostale uslužne djelatnosti

Poduzetnici dobivene kredite mogu koristiti za:

- kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata u funkciji poduzetništva

- nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme

- obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja

- obrtna sredstva

Sredstva se ne odobravaju za:

- kupovinu udjela u trgovačkim društvima

- ulaganje u kockarnice, kladionice i slične djelatnosti

- ulaganje u vrijednosnice

- financiranje ekološki neprihvatljivih projekata

- izgradnju objekata za smještaj radi prodaje

VI. NOSITELJI PROGRAMA

Članak 6.

Nositelj realizacije ovog Programa je Općina Malinska - Dubašnica putem Jedinstvenog upravnog odjela.

VII. FINANCIRANJE PROGRAMA

Članak 7.

Sredstva za provedbu ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska - Dubašnica u okviru Programa: JAČANJE GOSPODARSTVA - Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Financijska sredstva za kreditiranje poduzetnika osiguravaju se putem poslovnih banaka s kojima Općina Malinska - Dubašnica sklopi ugovor o poslovnoj suradnji o kreditiranju poduzetnika.

VIII. PROVOĐENJE PROGRAMA

Članak 8.

Pravilnike i druge akte za provedbu ovog Programa donosi Općinski načelnik. Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo za odabir poduzetničkog projekta koje ima 3 (tri) člana: dva predstavnika Općine Malinska - Dubašnica i jednog predstavnika Banke.

Program se realizira na osnovi zaključenog Ugovora o poslovnoj suradnji između korisnika sredstava i banke, te u s skladu s njim pripadajućom dokumentacijom.

Članak 9.

Općina Malinska - Dubašnica je dužna izvijestiti Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja o svakoj dodijeljenoj potpori male vrijednosti u roku od 15 dana od dodjele i čuvati podatke o istima deset godina od dana dodjele.

Općina Malinska - Dubašnica dužna je voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima potpore.

Članak 10.

Za provedbu ovog programa Povjerenstvo će raspisati javni poziv koji će se objaviti u najmanje jednom tjedniku koji pokriva Općina Malinska - Dubašnica, na web stranici Općine Malinska - Dubašnica www.malinska.hr i oglasnoj ploči Općine Malinske - Dubašnica, a otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava navedene mjere.

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-01/14-01/1

Ur. broj: 2142/05-05-01-14-4

Malinska, 21. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=895&mjesto=51511&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr