SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
27

26.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« PGŽ broj 9/2002), Općinsko vijeće

Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 17. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica
za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici i opseg aktivnosti za zadovoljavanje potreba u području odgoja, kulture, sporta, informiranja i slobodnog udruživanja građana.

Članak 2.

U 2005. godini Općina Malinska-Dubašnica sufinancirat će javne potrebe u odgoju kako slijedi:


1. Predškolski odgoj 675.000,00 kn


- financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk 610.000,00 kn

- održavanje dječjeg vrtića u Bogovićima, 65.000,00 kn


2. Osnovnoškolsko obrazovanje 245.000,00 kn


- nagrade uspješnim učenicima i mentorima 15.000,00 kn

- sufinanciranje izborne nastave 120.000,00 kn

- sufinanciranje produženog boravka 15.000,00 kn

- sufinanciranje psihologa 15.000,00 kn

-donacija Osnovnoj školi »Fran Krsto Frankopan«, P. J. Bogovići za poboljšanje uvjeta školovanja
(nabavka opreme, pomagala i dr.) 50.000,00 kn


3. Srednjoškolsko i visoko obrazovanje 245.000,00 kn


- sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 120.000,00 kn

- stipendiranje učenika i studenata 100.000,00 kn

-donacije Srednjoj školi »Hrvatski kralj Zvonimir«, Krk za unaprjeđenje uvjeta školovanja
(nabavka opreme, pomagala i dr.) 25.000,00 kn


Članak 3.

Temeljem potreba aktivnosti u kulturi i očuvanju kulturne baštine u 2005. godini utvrđuju se sljedeće aktivnosti i osiguravaju sredstva kako slijedi:


1. Financiranje djelatnosti udruga u kulturi 104.000,00 kn


- financiranje redovne djelatnosti KUD-a »Dubašnica« Malinska 90.000,00 kn

- Povijesna udruga otoka Krka 10.000,00 kn

- Povijesni arhiv Rijeka 2.000,00 kn

- Udruga sopaca i folklora otoka Krka 2.000,00 kn


2. Financiranje kulturnih aktivnosti 268.000,00


- obilježavanje Dana Općine - Sv. Apolinara 50.000,00 kn

- društvene aktivnosti 50.000,00 kn

- karnevalske priredbe 20.000,00 kn

- ljetne priredbe - potpora programu Turističke zajednice 60.000,00 kn

- ostale potpore u kulturi 45.000,00 kn

- obilježavanje dana Sv. Nikole 30.000,00 kn

- smotra folklora otoka Krka 8.000,00 kn

- Svetište »Majka božja Gorička« 5.000,00 kn


3. Zaštita i obnova kulturne baštine 200.000,00 kn


- pomoć Samostanu Sv. Marije Magdalene u Portu za obnovu krovišta

- istražni i zaštitni radovi na lokalitetu Cickino

- popravak zvonika stare župne crkve Sv. Apolinara

- obilježavanje 150. obljetnice župne crkve Sv. Apolinara i

- ostale aktivnosti na zaštiti i obnovi kulturne baštine.


Članak 4.

Temeljem potreba u oblasti informiranja u Općini Malinska-Dubašnica u 2005. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 180.500,00 kn za sljedeće namjene:

- izdavanje općinskog glasila »Naši zvoni« 130.000,00 kn

- fotografske usluge 10.000,00 kn

- sufinanciranje izdavaštva 10.500,00 kn

- Radio Otok Krk 15.000,00 kn

- izrada web stranica 15.000,00 kn

Članak 5.

Za ostvarivanje javnih potreba u sportu u Općini Malinska-Dubašnica u 2005. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 459.000,00 kn, za sljedeće namjene:

-manifestacija »Izbor sportaša otoka Krka« 7.000,00 kn

-Jedriličarski klub »Yacht club Malinska« 25.000,00 kn

-Košarkaški klub »Krk« 3.000,00 kn

-Nogometni klub »Krk« 60.000,00 kn

-šahovski turnir »Otok Krk
- biser Mediterana« 16.000,00 kn

-Streljački klub »Dub« Malinska 160.000,00 kn

-Šahovska škola »Goranka« 18.000,00 kn

-Kickboxing športska udruga Malinska 80.000,00 kn

-Športsko ribolovno društvo »Lastavica«
Malinska 20.000,00 kn

-Tenis klub »Malinska« 25.000,00 kn

-ostale potpore u sportu 20.000,00 kn

-materijalni troškovi (lož ulje)
za sportske objekte 25.000,00 kn

Članak 6.

Za ostvarivanje javnih potreba u oblasti slobodnog udruživanja građana u Općini Malinska-Dubašnica u 2005. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 62.000,00 kn, za sljedeće namjene:

-Društvo političkih zatvorenika
Primorsko-goranske županije 1.000,00 kn

-Kinološko društvo Malinska 2.000,00 kn

-HVIDR-a 16.000,00 kn

-Udruga antifašističkih boraca otoka
Krka 15.000,00 kn

-Udruga roditelja poginulih branitelja 3.000,00 kn

-Udruga umirovljenika Malinska 25.000,00 kn

Članak 7.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2005. godinu.

Raspored financijskih sredstava temeljem ovoga Programa vrši Jedinstveni upravni odjel.

Članak 8.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izviješće Jedinstvenom upravnom odjelu najmanje jednom godišnje po izvršenju programa.

Korisnik je dužan podnijeti izviješće i češće, ako se to od njega zahtijeva.

Članak 9.

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava ovoga Programa i podnosi izviješće o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj: 2142/05-04-13

Malinska, 17. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=116&mjesto=51511&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr