SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA KOSTRENA

44.

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 4. stavak 2. i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13) Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 12. lipnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o grbu i zastavi Općine Kostrena

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se opis grba i zastave Općine Kostrena kao i način zaštite i njihove uporabe.

Članak 2.

Grbom i zastavom Općine Kostrena izražavaju se identitet Općine i njena povijesna tradicija, te predstavlja Općina Kostrena.

Članak 3.

Grb i zastava Općine rabe se u skladu sa odredbama ove odluke.

U grbu i zastavi ne smije se ništa mijenjati.

Članak 4.

Zabranjeno je javno isticati dotrajale, neuredne poderane ili na drugi način oštećene grb i zastavu Općine Kostrena.

II. OPIS GRBA I ZASTAVE

Članak 5.

Opis grba Općine Kostrena:

Na polukružnom štitu u plavom polju starohrvatski (žuti) brod (korablja), okrenut udesno, s jednim jarbolom i srebrenim (bijelim) četvrtastim jedrom, uzdignutim kaštelom i krmom, te bočnim kormilom. Na vrhu jarbola iznad košare dvostruko presavijena crvena trokutasta zastava.

Jedan primjerak posebnog dokumenta na kojem je prikazan grb nalazi se u Državnom arhivu i prema njemu se oblikuju grbovi.

Članak 6.

Zastava Općine Kostrena je jednobojna tamnoplave boje, s grbom Općine u sredini, na sjecištu dijagonala. Grb je obrubljen zlatnim (žutim) rubom. Dimenzija zastave je u skladu s državnom, omjera širine i dužine 1:2.

Zastava se čuva u prostoru općinske uprave.

III. UPORABA GRBA I ZASTAVE OPĆINE

Članak 7.

Uporaba grba i zastave Općine Kostrena slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu i u odgojno-nastavne svrhe pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Općine Kostrena.

Članak 8.

Grb Općine Kostrena može se rabiti:

- u službenim prostorijama zgrade u kojoj je sjedište Općine Kostrena,

- u prigodnim svečanim prilikama, manifestacijama i susretima (političkim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, sportskim i sl.) na kojima sudjeluje ili je predstavljena Općina Kostrena, sukladno pravilima takvih skupova,

- na službenim aktima Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela, ako posebnim propisom nije određeno drugačije,

- na poveljama i priznanjima, te pozivnicama i čestitkama koje dodjeljuje odnosno koristi Općinsko vijeće i Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel,

- za potrebe pravnih osoba kao i u drugim opravdanim slučajevima ako njihova uporaba nije u suprotnosti sa zakonom i odredbama ove odluke.

Članak 9.

Općinski načelnik može pravnoj i fizičkoj osobi odobriti uporabu grba ako ocijeni da je uporaba u interesu Općine.

Općinski načelnik će odobriti uporabu grba ako ocijeni:

1.da će uporaba doprinijeti unapređenju kulture i gospodarstva na području Općine,

2. da će uporaba doprinijeti promidžbi Općine,

3. da podnositelj zahtjeva ima tradiciju u djelatnosti kojom se bavi,

4. da proizvodi odnosno usluge ne štete prirodnom okolišu,

5. da se proizvodom odnosno uslugom ne šteti ugled Republike Hrvatske ili Općine i njihovih tijela.

Članak 10.

Zastava Općine ističe se:

- na zgradi u kojoj je sjedište Općine Kostrena i u njezinim prostorijama,

- u dane blagdana Republike Hrvatske i dana Općine Kostrena na trgovima, ulicama i zgradama na području Općine Kostrena,

- prigodom javnih skupova (kulturno-umjetničkih, političkih, sportskih i dr.) na području Općine Kostrena a u skladu s pravilima i običajima takvih skupova,

- prigodom održavanja sjednica Općinskog vijeća, te svečanih sjednica drugih pravnih osoba na području Općine Kostrena,

- u drugim prilikama, ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.

Članak 11.

Ako se zastava Općine ističe uz zastavu Republike Hrvatske, tada zastava Općine dolazi s desne strane gledano s ulice prema zastavama.

Ako se zastava Općine ističe uz zastavu Županije primorsko-goranske tada zastava Općine dolazi s desne strane, gledano s ulice prema zastavama.

Ako se zastava Općine ističe uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Županije primorsko-goranske, tada zastava Republike Hrvatske dolazi u sredinu, zastava Županije promorsko-goranske s lijeve strane, a zastava Općine s desne strane, gledano s ulice prema zastavama.

Pored zastave Republike Hrvatske, Općine Kostrena, Županije primorsko-goranske može se istaaknuti i zastava Europske Unije.

Članak 12.

Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja komunalni redar.

Članak 13.

U obavljanju nadzora iz članka 13. ove Odluke komunalni redar ovlašten je:

1. nadzirati primjenu ove Odluke,

2. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu primjene ove Odluke,

3. predložit izdavanje obaveznog prekršajnog naloga,

4. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. postupi suprotno članku 3. ove Odluke,

2. se ne pridržava članka 4. ove Odluke,

3. nema odobrenje za uporabu grba (članak 9.) i koristi grb suprotno odredbama ove odluke.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi za učinjene prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom od 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako:

1. postupi suprotno članku 3. ove Odluke,

2. se ne pridržava članka 4. ove Odluke,

3. nema odobrenje za uporabu grba (članak 9.) i koristi grb suprotno odredbama ove odluke.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. postupi suprotno članku 3. ove Odluke,

2. se ne pridržava članka 4. ove Odluke,

3. nema odobrenje za uporabu grba (članak 9.) i koristi grb suprotno odredbama ove odluke.

Članak 15.

Za prekršaje propisane člankom 14. ove Odluke, komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, novčanu kaznu u visini polovice točno određenog iznosa propisanog ovom Odlukom, naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja prekršaja uz izdavanje potvrde, u suglasju sa zakonom kojim se uređuju prekršaji.

U slučaju neplaćanja novčane kazne iz prethodnog stavka ovoga članka, Općina Kostrena će putem upravnog odjela izdati obavezni prekršajni nalog kojim se može osim novčane kazne odrediti naknada paušalne svote troškova izdavanja prekršajnog naloga do iznosa od 100,00 kuna.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Likovni prikaz zastave i grba sastavni je dio ove odluke.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o grbu i zastavi Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/96).

Članak 18.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-45

Kostrena, 12. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=894&mjesto=51221&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr