SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA KOSTRENA

42.

Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14 ) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13) Općinsko Vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), propisuje broj članova i postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih, uređuje djelokrug rada, način financiranja rada i programa Savjeta mladih, osiguravanje prostornih i drugih uvjeta za rad Savjeta mladih, te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Kostrena koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Kostrena koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života, te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih.

SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih ima sedam članova uključujući predsjednika i zamjenika.

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Općinsko vijeće pokreće postupak izbora objavom javnog poziva za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike.

Javni poziv iz stavka 1. ovog članka sadrži opis postupka izbora, uvjete za isticanje kandidatura, rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Općine Kostrena i to najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih.

Članak 5.

Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Neformalnu skupinu mladih iz stavka 1. ovog članka čini najmanje 20 mladih.

Članak 6.

Nakon isteka roka za isticanje kandidatura, Odbor za izbor i imenovanje obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće i popis iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Općinskom vijeću i objavljuje na web stranici Općine Kostrena.

Članak 7.

Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Članak 8.

Biranje članove i zamjenike članova Savjeta mladih provodi se tajnim glasovanjem na način da se na listiću zaokruži sedam kandidata.

U slučaju da se Savjet mladih ne može izabrati jer dva ili više kandidata imaju jednak broj glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova i to između onih kandidata koji nisu izabrani u prvom krugu jer su imali isti broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 9.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na web stranici Općine Kostrena.

Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

Članak 10.

Prvu sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća.

Savjet mladih konstituiran je izborom predsjednika Savjeta mladih.

Obavijest o konstituiranju objavljuje se na web stranici Općine Kostrena.

Članak 11.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju i razrješuju članovi Savjeta većinom glasova svih članova, sukladno odredbama Zakona.

Ukoliko Savjet mladih ne izabere predsjednika u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove Savjeta mladih, Općinsko vijeće Općine Kostrena objavit će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 12.

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na tri godine.

Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana te prestaje prestankom mandata člana Savjeta mladih.

Općinsko vijeće Općine Kostrena razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednicama Savjeta mladih u godini dana, te na osobni zahtjev člana Savjeta mladih.

Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina, nastavlja s radom u Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.

Članak 13.

Ako se za vrijeme trajanja mandata broj članova Savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, Općinsko vijeće provest će postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom prije isteka mandata.

Mandat članova Savjeta mladih izabranih u postupku dodatnih izbora, traje do isteka mandata članova izabranih u redovitom postupku.

Općinsko vijeće raspustit će Savjet mladih ako Savjet ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

DJELOKRUG SAVJETA MLADIH

Članak 14.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koji su od interesa za mlade

- u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Kostrena, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Kostrena, te način rješavanja navedenih pitanja

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Kostrena davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

- predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih

- po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Kostrena na sjednice Savjeta mladih

-potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 15.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 16.

Savjet mladih donosi poslovnik o radu.

Poslovnik o radu Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta mladih u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Članak 17.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih, osim ako Zakonom nije drugačije propisano.

Član Savjeta mladih, odnosno njegov zamjenik, koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju, ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.

Člana Savjeta mladih koji je spriječen sudjelovati na sjednici, zamjenjuje njegov zamjenik koji pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

Članak 18.

Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih:

- saziva i vodi sjednice Savjeta mladih

- predstavlja Savjet mladih prema Općini Kostrena i prema trećima

- obavlja druge poslove sukladno Zakonu i poslovniku Savjeta mladih

U slučaju spriječenosti predsjednika, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Savjeta mladih.

Članak 19.

Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima Općine Kostrena i poslovniku o radu, Savjet mladih može natpolovičnom većinom glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja s funkcije predsjednika Savjeta mladih i izbora novog predsjednika.

Ako Savjet mladih ne pokrene postupak izbora novog predsjednika, Općinsko vijeće može u skladu s poslovnikom o radu Savjeta mladih, u pisanom obliku uputiti Savjetu mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika Savjeta mladih.

Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima Općine Kostrena i poslovniku o radu, predsjednik Savjeta mladih ili najmanje 1/3 članova Savjeta mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje i izbor novog zamjenika predsjednika.

Članak 20.

Savjet mladih može imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja svog djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati bez prava glasa i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 21.

Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

Programom rada Savjeta mladih mora sadržavati sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje u kreiranju i praćenju lokalnog programa djelovanja za mlade

- konzultiranje s organizacijom mladih o temama bitnim za mlade

- suradnja s tijelima Općine u politici za mlade

- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Program rada može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih.

Program rada donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Program rada Savjeta mladih donosi i podnosi na odobravanje Općinskom vijeću do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Savjet mladih podnosi godišnje izviješća o svom radu Općinskom vijeću do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, i dostavlja ga na znanje općinskom načelniku koji ga objavljuje na web stranici Općine Kostrena.

Članak 22.

Ukoliko se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu, ovoj Odluci i na temelju financijskog plana osiguravaju u proračunu.

Program rada iz stavka 1. ovoga članka odobrava Općinsko vijeće.

SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 23.

Savjet mladih može surađivati sa savjetima mladih ostalih općina, gradova i županija, te razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih i neformalnih skupina mladih u jedinicama lokalne odnosno regionalne (područne) samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama.

SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 24.

Općina Kostrena osigurava financijska sredstva za rad i program rada Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.

Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih.

Članak 25.

Općina Kostrena osigurava dostupnost pouzdanih informacija o svim pitanjima od interesa za mlade, o članovima Savjeta mladih, njihovim zamjenicima i radu Savjeta mladih na svojoj web stranici.

ODNOS SAVJETA MLADIH I OPĆINSKOG VIJEĆA TE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 26.

Savjetu mladih dostavljaju se pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća kao i zapisnici sa sjednica, u istom roku kao i općinskim vijećnicima, te se na drugi prikladan način informira Savjet mladih o svim aktivnostima Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na koji se po potrebi pozivaju i drugi članovi Općinskog vijeća, a na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji Općinskog vijeća i drugih tijela Općine sa Savjetom mladih.

Inicijativu za zajedničkim sastankom može pokrenuti i Savjet mladih.

Na sastanak mogu biti pozvani i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 27.

Na prijedlog Savjeta mladih Općinsko vijeće raspravit će pitanje od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj idućoj

sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih, pod uvjetom da je zahtjev podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje, dužan je odazvati se pozivima na sjednice Općinskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi bez prava glasa, te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji zatraži Općinsko vijeće a iz djelokruga je Savjeta mladih.

Članak 28.

Savjet mladih surađuje s općinskim načelnikom redovnim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na drugi način.

Općinski načelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji općinskog načelnika i Savjeta mladih.

Općinski načelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet mladih o svim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose je jednako na muški i ženski spol.

Članak 30.

Savjet mladih osnovan sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/07) i Odluci o izboru članova Savjeta mladih Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12) nastavlja s radom do isteka mandata.

Članak 31.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/07).

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-39

Kostrena, 12. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr