SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA KOSTRENA

40.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 10/13) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 17. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Kostrena

Članak 1.

U članku 42. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/09, 15/13, 38/13, 11/14) riječi: »službenom

glasilu Primorsko-goranske županije« zamjenjuju se riječima: »službenom glasilu Općine Kostrena«.

Članak 2.

U članku 90. stavak 1. Poslovnika riječi: »službenom glasilu Primorsko-goranske županije« zamjenjuju se riječima: »službenom glasilu Općine Kostrena«.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. rujna 2014. godine.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-42

Kostrena, 12. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr