SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA LOVRAN
56

48.

Na temelju članka 4. stavka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 4/02) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 29. prosinca 2004. donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2004. godini

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. g. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/04 i 40/04) u poglavlju I, točki 2.« JAVNE POVRŠINE«, u točki 2.1. »Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze«, u podtočki 2.1.2. »Uređenje mula u Lovranu« mijenja se iznos i glasi: »410.910,00«; u podtočki 2.1.3. »Uređenje obalnog puta Lovran« mijenja se iznos i glasi: »599.340,00«.

Iza podtočke 2.1.12. dodaju se nove podtočke 2.1.13. i 2.1.14., koje glase:

»2.1.13. Izrada idejnog prometnog rješenja autobusnog okretišta Cesara 9.000,00«

»2.1.14. Izrada idejnog rješenja parkirališta Cesara 16.000,00«

U istoj točki »Ukupno nogostupi, obalni put, parkiralište, trgovi, pješačke staze« mijenja se iznos i glasi: »2.652.765,00«

U istoj točki u stavku 2. iznos: »2.427.385,00 kn« zamjenjuje se iznosom: »1.443.385,00 kn«

U poglavlju I, točki 3. »JAVNA RASVJETA« u podtočki 3.4. »Izgradnja rasvjetnih tijela luka Lovran« mijenja se iznos i glasi: »270.780,00«, i dodaje se nova podtočka 3.7. koja glasi:

»3.7. Izgradnja javne rasvjete obalnog puta Lovran 840.000,00«

U istoj točki »Ukupno javna rasvjeta« mijenja se i glasi: »1.768.615,00«

U istoj točki stavak 2, mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od »1.768.615,00 kn iz komunalnog doprinosa.«

U poglavlju I. točki 4. »OPSKRBA PITKOM VODOM«, u podtočki 4.1. « Izgradnja transportnog opskrbnog cjevovoda Lovran-Medveja »mijenja se iznos i glasi: »4.725.088,44«.

U istoj točki »Ukupno opskrba pitkom vodom« mijenja se iznos i glasi: »4.725.088,44«

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznos od 3.783.551,22 kn iz kredita Komunalcu d.o.o., u iznosu od 941.537,22 kn od Hrvatskih voda.

U poglavlju I. točki 5. »ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA«, u podtočki 5.2. »Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda«, podtočka 5.1.2. »Izgradnja sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere - I. faza« mijenja se iznos i glasi: »7.429.378,00«.

U istoj točki »Ukupno odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda« mijenja se iznos i glasi: »7.429.378,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 5.244.455,46 kn Hrvatske vode, u iznosu od 1.541.883,03 kn od namjenskog povećanja cijene vode, u iznosu od 500.000,00 kn sredstva PGŽ i u znosu od 143.039,51 kn od ostalih sredstava Proračuna.

U podtočki 5.2. »Odvodnja atmosferskih voda«, u podtočki 5.2.1. »Izgradnja oborinske kanalizacije-I faza« mijenja se iznos i glasi: »5.280.000,00«

U istoj točki »Ukupno odvodnja atmosferskih voda« mijenja se iznos i glasi: »5.280.000,00«

U istoj točki, u stavku 2. iznos od: »300.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »280.000,00 kn«.

II.

Poglavlje II. mijenja se i glasi:

»Izvori financiranja (rekapitulacija):

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

- komunalni doprinos 3.506.000,00

- ostala sredstva Proračuna 143.039,51

- donacije 984.380,00

2. Ostali izvori sredstava

- Hrvatske vode 6.185.992,68

- Kredit banke 5.000.000,00

- kredit Komunalca d.o.o. 3.783.551,22

- od namjenskog povećanja cijene vode 1.541.883,03

- kapitalne pomoći Proračunu PGŽ 1.005.000,00


Ukupno: 22.149.846,44

III.

Ove Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004.godini stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/01-01/59

Ur. broj: 21456/02-01-04-7

Lovran, 29. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr