SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA PUNAT

21.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/ 13 i 158/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst)), Općinsko vijeće Općine Punat, na 10. sjednici održanoj 27. svibnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o uređenju prometa na području Općine Punat

I.) Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se promet vozila, pješaka i drugih sudionika u prometu na javnim cestama i nerazvrstanim cestama koje se koriste za javni promet na području Općine Punat, i to posebno:

-ceste s prednošću prolaska,

-dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,

-sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom,

-ograničenja brzine kretanja vozila,

-promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih kola, gonjenje i vođenje stoke,

-parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

-zone smirenog prometa,

-blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

-postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

-pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, i sl.,

-uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,

-površina na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,

-uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama

-organiziranje prometnih jedinica mladeži

-regulacija i način naplate parkiranja na javnim površinama,

-uklanjanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila specijalnim vozilom »pauk«.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeća značenja:

-»cesta« je svaka javna cesta, ulice u naselju i nerazvrstane ceste na kojima se obavlja promet,

-»javna cesta« je površina od općeg značenja za promet kojom se svatko može slobodno koristiti uz uvjete određene Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i koju je nadležno tijelo proglasilo javnom cestom,

-»lokalna cesta« je javna cesta koja spada u mrežu županijskih cesta i povezuje područje grada i/ili općine,

-»nerazvrstana cesta« je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju raznih korisnika (seoski, poljski i šumski putovi, putovi na nasipima za obranu od poplava, pristupne ceste i prostori parkirališta, benzinskih crpki i sl.),

-»javno prometna i javno pješačka površina« je površina općine, županije ili države u općoj uporabi s namjenom za kretanje i boravak vozila ili za kretanje i boravak pješaka, te površina u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u općoj uporabi na kojima vlasnici ne osporavaju opću uporabu svim vozilima i pješacima i za čiju opću uporabu općina ima interes,

-»prometne površine« su ulice, pristupne ceste, obilaznice, odvojci, pristupni putovi, trgovi, parkirališta, šumski i poljski putovi i druge nerazvrstane i lokalne ceste koje imaju izgrađen kolnik i koriste se za promet po bilo kojoj osnovi,

-»pješačke površine« su ulice, odvojci, pristupni putovi, trgovi, parkovi, šetališta, kupališta, gatovi i slične površine koje se ne koriste za promet i služe samo kretanju i boravku pješaka.

II.) Dvosmjerni i jednosmjerni promet i ulice kao pješačke zone

Članak 3.

U naselju Punat uređuje se dvosmjerni i jednosmjerni promet te ulice kao pješačke zone kako slijedi:

1.Ulica Augusta Cesarca - dvosmjerna,

2.Ulica Batovo - dvosmjerna,

3.Ulica Buka - dvosmjerna

4.Creska ulica - dvosmjerna,

5.Trg Domovinske zahvalnosti - parkovna površina-pješačka zona

6.Donja kala - jednosmjerna od Ulice puntarskih mornara do Novog puta,

7.Ulica Drena - dvosmjerna,

8.Frankopanska ulica

a)dvosmjerna od apartmanskog naselja »Omorika« do Košljunske ulice,

b)pješački prolaz uz kamp i apartmansko naselje »Omorika«,

9.Ulica Galija - dvosmjerna

10. Gornja kala - jednosmjerna od Novog puta do Ulice puntarskih mornara,

11. Ulica Guvnić - jednosmjerna od Stare Place do Place,

12. Istarska ulica - dvosmjerna,

13. Ulica Ivana Gorana Kovačića

a) dvosmjerna od Ulice Kljepina do Novog puta,

b) jednosmjerna od Novog puta do Ulice Pod topol,

c)dvosmjerna od Ulice Pod topol do križanja sa Frankopanskom ulicom,

d)sa Ulice Pod topol dozvoljava se ulaz u odvojak uz depandansu,

14. Jadranska ulica - dvosmjerna,

15. Ulica Jagorika - dvosmjerna

16. Ulica Kanajt - dvosmjerna,

17.Ulica Klančić - pješačka zona, osim za pristup vozila stanara,

18. Ulica Kljepina

a)pješačka zona od Obale do Ulice Ivana Gorana Kovačića, osim za pristup vozila stanara i dostavu,

b)jednosmjerna od Ulice Ivana Gorana Kovačića do Ulice kralja Zvonimira,

19. Ulica Kolušin - dvosmjerna

20. Košljunska ulica - dvosmjerna,

21. Krčka ulica - dvosmjerna

22. Ulica kralja Zvonimira

a)jednosmjerna od Place do Novog puta,

b)jednosmjerna od Ulice puntarskih mornara do Novog puta, sa pješačkom zonom na istočnoj strani ulice,

c)dvosmjerna od Ulice puntarskih mornara do Starobašćanske ulice,

23. Ulica Krušija - pješačka zona, osim za pristup vozila stanara,

24. Kvarnerska ulica - dvosmjerna,

25. Lošinjska ulica - dvosmjerna,

26. Ulica Ljudevita Gaja - dvosmjerna,

27. Ulica Matije Gupca - dvosmjerna,

28. Ulica Nikole Tesle - dvosmjerna,

29. Novi put -

a)dvosmjerna od Obale do Ulice Ivana Gorana Kovačića,

b)jednosmjerna od Ulice kralja Zvonimira do Ulice Ivana Gorana Kovačića,

c)dvosmjerna od Puta sv. Trojice do Ulice kralja Zvonimira,

30. Obala

a)dvosmjerna od brodogradilišta do Ulice Matije Gupca,

b)pješačka zona od Ulice Matije Gupca do Lučke kapetanije (uz kuće), osim za pristup vozila stanarima s posebnom dozvolom,

c)dvosmjerna od Ulice Matije Gupca do ribarnice (obalni dio), s jednosmjernim kružnim tokom ispred ribarnice,

d)jednosmjerna od Ulice Pod topol do ribarnice,

e)dvosmjerna od ulice Pod topol do Šetališta Ivana Brusića, sa kružnim tokom,

31. Ulica Pasjak - dvosmjerna,

32. Paška ulica - dvosmjerna,

33. Ulica Pelinković - dvosmjerna,

34. Ulica Pešćivica - dvosmjerna,

35. Placa - jednosmjeran promet od Ulice 17. travnja do Ulice kralja Zvonimira,

36. Plavnička ulica - dvosmjerna,

37. Ulica Pod topol - dvosmjerna s kružnim tokom na križanju s Obalom,

38. Ulica Prgon - dvosmjerna,

39. Primorska ulica - dvosmjerna,

40. Ulica puntarskih mornara - dvosmjerna,

41. Ulica puntarskih težaka - pješačka zona, osim za pristup vozila stanara

42. Ulica Puntica - dvosmjerna,

43. Put sv. Trojice

a) jednosmjerna od župne crkve do Stare place,

b) dvosmjerna od župne crkve do Novog puta,

44. Put Vele vode - dvosmjerna,

45. Rapska ulica - dvosmjerna,

46. Ulica Redi - pješačka zona, osim za pristup vozila stanara,

47. Ulica Ruđera Boškovića - dvosmjerna, sa pješačkom zonom na zapadnoj strani ulice od križanja sa Velom dragom do ispod objekta Ruđera Boškovića 37,

48. Ulica 17. travnja

a)zabrana prometovanja osim lokalno za stanare od Ulice Matije Gupca do Place,

b)dvosmjerna od Ulice Matije Gupca do brodogradilišta,

49. Stara placa - jednosmjerna od Puta sv. Trojice do Ulice Guvnić,

50. Ulica Stare brajde - dvosmjerna,

51. Stari klanac - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima,

52. Starobašćanska ulica - dvosmjerna,

53. Ulica sv. Nikole

a) dvosmjerna od Frankopanske ulice do k.br. 32,

b) pješački prolaz do k. br. 32 do Košljunske ulice,

54. Šetalište Ivana Brusića - pješačka zona,

55. Šetalište Antona Žic - Ulivina - pješačka zona,

56. Ulica Vela draga

a)dvosmjerna od zaobilaznice do odvojka za Ulicu Stare brajde,

b)jednosmjerna od odvojka za Ulicu Stare brajde do Ulice Ruđera Boškovića,

57. Ulica Veli dvor - pješačka zona, osim za pristup vozilima stanara,

58. Vinogradska ulica - dvosmjerna,

59. Ulica Vladimira Nazora - dvosmjerna,

60. Ulica Žardin - dvosmjerna,

61. Protupožarni-šumski put od Ulice Buka do Punta de bilja - dvosmjeran.

U svim slijepim odvojcima ulica i slijepim pristupnim putovima promet je dvosmjeran.

U pješačkim zonama dozvoljava se prometovanje: interventnim vozilima, komunalnim vozilima »Ponikve« d.o.o Krk, komunalnim vozilima KD »Črnika« d.o.o. Punat i turističkom vlakiću.

Članak 4.

U naselju Stara Baška dvosmjeran promet je:

-na prometnici od ulaza u naselje do lučice,

-u odvojku prema Donjem selu,

-u odvojku uz crkvu,

-na putu od naselja do kućnog broja 258,

-u slijepim odvojcima i pristupnim putovima.

Pješačke zone u naselju Stara Baška su:

-od k.br. 80 (od putničke agencije Zala) prema moru do kraja puta,

-u odvojku prema Donjem selu od k.br. 150 prema moru do kraja odvojka,

-odvojak od k.br. 13 u pravcu plaže - pješačka zona s prometnim znakom i preklopnim stupićem,

-sve ostale površine koje ovom Odlukom nisu navedene kao prometnice s režimom prometa.

III.) Parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja, mjesta ograničenog parkiranja i nadzor na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno

a) javna parkirališta

Članak 5.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate, s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja za sve ili pojedine vrste vozila.

Članak 6.

Kao javna parkirališta u naselju Punat i Stara Baška utvrđuju se:

1) Parkirališta s naplatom u naselju Punat:

-parkiralište broj 1: Obala, od brodogradilišta do istezališta,

-parkiralište broj 2:

a) Obala, rubno u parku kod istezališta,

b) Obala, rubno uz park Ladići.

-parkiralište broj 3: Obala, od platoa ispod ulice Klančić do ribarnice,

-parkiralište broj 4: Obala, uz prometnicu uz park do Lučke kapetanije i južni rub platoa ispod ulice Klančić,

-parkiralište broj 5: Obala, kod svjetionika, (Punćale)

-parkiralište broj 6: Obala, na platou obalnog zida »Pod gušternu« od autobusnog stajališta do Hotela »Park«,

-parkiralište broj 7:

a)iza autobusnog stajališta, bočno i ispred stambene zgrade,

b)iza kioska i na okretištu autobusnog stajališta,

-parkiralište broj 8.: uz zgradu Narodnog doma (Novi put i Ulica Ivana Gorana Kovačića),

-parkiralište broj 9: u Ulici Ivana Gorana Kovačića, ispred stambeno-poslovne građevine »Božac«,

-parkiralište broj 10: u Ulici 17. travnja, od križanja s Ulicom Matije Gupca do Starog Klanca (uz zapadni rub ulice),

-parkiralište broj 11: Placa (Vela placa),

-parkiralište broj 12: Stara placa,

-parkiralište broj 13: Novi put (parkiralište kod starog dječjeg vrtića),

-parkiralište broj 14: parkiralište u dijelu ulice Obala, neposredno uz ogradni zid depadanse »Kvarner« i objekta Obala 105.

-parkiralište broj 15: u ulici Put sv. Trojice (parkiralište nasuprot Zvonika i Crkve)

2) Parkirališta bez naplate u naselju Punat:

-u Ulici kralja Zvonimira (na lokaciji predviđenoj za dom za starije i nemoćne osobe),

-uz mjesno groblje Sv. Blaž, za potrebe pogreba i uređenja groblja, grobova i grobnica,

3) Parkirališta s naplatom u naselju Stara Baška:

-parkiralište broj 1: »Portić« u lučici,

-parkiralište broj 2: na području Koromačno,

-parkiralište broj 3: kod crkve,

-parkiralište broj 4: kod škole

-parkiralište broj 5 uvala Zala.

Parkirna mjesta za vozila opskrbe (dostave) s ograničenjem parkiranja od 30 minuta, utvrđuju se:

a)na Placi jedno parkirno mjesto (kod crkvice sv. Roka),

b)uz kružni tok kod ribarnice jedno parkirno mjesto,

c)ispred ribarnice jedno parkirno mjesto,

d)na ulazu u pješačku zonu u ulici Obala dva parkirna mjesta (jugoistočna strana parka s Anđelom),

e)prvo parkirno mjesto na parkiralištu broj 4 ispred Lučke kapetanije,

f)na parkiralištu kod svjetionika (Punćale) jedno parkirno mjesto

g)kružni tok kod »Oaze« jedno parkirno mjesto.

b)javna parkirališta s naplatom

Članak 7.

Poslovi naplate parkiranja određuju se kao komunalna djelatnost od lokalnog značenja, te se daju u obavljanje komunalnom društvu »Črnika«.

Organizaciju i naplatu javnih parkirališta odredit će se zasebnim aktom kojeg donosi načelnik Općine Punat.

a) parkirališta pod posebnim statusom

Parkirališta pod brojevima 12, 13, 14 i 15 navedena u članku 6. točke 1. stavka 1. ovog članka i parkirališta pod brojevima 3 i 4 iz članka 6. točke 3. stavka 1. naplaćuju se putem ugovora o zakupu javne površine za parkiranje. Visinu naknade (zakupnine) za zakup javne površine za parkiranje, dnevne naknade te broj parkirnih mjesta određuje općinski načelnik odlukom.

Na parkiralištima navedenim u članku 6. stavka 1., zabranjuje se parkiranje teretnih vozila, autobusa, priključnih vozila, radnih strojeva i zaprežnih vozila.

Izuzetak od stavka 7. ovog članka čine autobusi koji se u naselju Punat mogu parkirati na parkiralištu broj 6, dok se u naselju Stara Baška mogu parkirati isključivo na okretištu autobusa prije ulaska u naselje Stara Baška. Parkirani autobusi ne smiju imati upaljene motore duže od 10 minuta.

Članak 8.

Detaljni način parkiranja na parkiralištima te točna mjesta zabrane i ograničenog parkiranja utvrđuje prometni redar uz suglasnost policijske uprave.

c) taxi

Članak 9

Dva parkirna mjesta za taksi vozila utvrđuju se na lokaciji Punćale.

IV) Uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama

Članak 10.

Dostava na Šetalištu Antona Žic - Ulivina može odvijati u vremenu do 10.00 sati.

V.) Sustav tehničkog uređenja prometa, ceste s prednošću prolaska, ograničenje brzine kretanja vozila i zone smirenog prometa

Članak 11.

Sustav tehničkog uređenja prometa (prometni znakovi, horizontalna signalizacija, zaštitna ograde i dr.), ceste s prednošću prolaza, ograničenje brzine kretanja vozila i zone smirenog prometa detaljnije uređuje prometni redar uz suglasnost policijske uprave.

VI.) Promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke, pješačke zone, sigurnosne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih organizacija, igrališta i sl., te postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima

Članak 12.

Pored ulica iz članka 3. ove Odluke, u naselju Punat pješačka zona je obalno šetalište koje je posebno osigurano od pristupa vozila ili je oznakama i prometnim znakovima utvrđeno kao zona samo za pješake.

Općinski načelnik preciznije utvrđuje način na koji će se pješačke površine iz članaka 3. i 4. ove Odluke odvojiti od prometnica fizičkim preprekama ili će se označiti horizontalnom signalizacijom.

Članak 13.

Pješaci se kreću:

-po ulicama i šetalištima koji su ovom Odlukom utvrđene kao pješačke zone,

-po nogostupima ili posebno označenim pješačkim površinama uz kolnik,

-ukoliko uz kolnik nema nogostupa ili posebno označene pješačke površine, a nema alternativnog puta ili prolaza, pješaci se kreću uz rub kolnika,

-pješaci prelaze kolnik samo na posebno označenim pješačkim prijelazima.

Članak 14.

Biciklisti se mogu kretati po svim prometnicama rubno u pravcu kretanja vozila.

Biciklisti se mogu kretati pješačkim zonama i to rubno tako da prednost daju pješacima.

Članak 15.

Turistički vlak može prometovati po pješačkim zonama na dionicama:

-po Obali, od križanja s Ulicom Pod topol do Šetališta Ivana Brusića i nazad,

-po Šetalištu Ivana Brusića i Šetalištu Antona Žic - Ulivina, do Punta debija i nazad, uz obvezu podizanja vertikalnog stupića kojim se priječi promet drugim vozilima,

-od parkirališta Kod svjetionika (Punćale) do parkirališta Pod gušternu obalom s morske strane i natrag.

Članak 16.

Radi sigurnosti pješaka i školske djece, u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih organizacija, igrališta i sl., kao i u ulicama gdje ne postoji nogostup, mogu se postaviti:

-horizontalna ispupčenja na kolniku radi usporavanja vožnje,

-ograde radi sprječavanja naglog izlaska pješaka na kolnik.

Članak 17.

Stoka se ne smije puštati na prometnice bez nadzora.

Gonjenje stoke u stadu dozvoljava se iznimno po prometnici Dunat - Stara Baška i to po jednom kolnom traku, s time da goniči moraju adekvatno organizirati upozoravanje nadolazećih vozila.

VII.) Blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila

Članak 18.

Na mjestima gdje nije dozvoljeno parkiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva, zatečena vozila će se po nalogu prometne policije blokirati.

Blokiranje obavlja:

-policijska uprava odnosno prometna policija ili

-druga osoba koju odredi policijska uprava odnosno prometna policija ili

-prometni redar ili

-komunalno poduzeće koji obavlja nadzor parkiranja vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno i koji za to ima suglasnost nadležne policijske uprave.

Način blokiranja i deblokiranja vozila iz stavka 1. ovog članka utvrđuje policijska uprava odnosno prometna policija.

VIII.) Uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila

Članak 19.

Dotrajalo, oštećeno i napušteno vozilo koje se zatekne na javno prometnoj ili javno pješačkoj površini, uklonit će se sukladno Odluci o komunalnom redu.

IX) Površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje

Površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje odrediti će načelnik zasebnom odlukom.

Članak 20.

X.) Organiziranje prometnih jedinica mladeži

Članak 21.

Upravljanje prometom na raskrižjima i drugim mjestima te nadzor parkiranja vozila i određene druge poslove nadzora vozila i vozača, mogu obavljati i pripadnici prometnih jedinica mladeži.

Detaljniji ustroj prometne jedinice mladeži reguliran je zasebnom odlukom koju donosi načelnik Općine Punat.

XI.) Prijelazne i završne odredbe

Članak 22.

Ova Odluka, kao i sva prometna rješenja iz ove Odluke, donose se uz prethodnu suglasnost policijske uprave.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o uređenju prometa na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 46/09, 25/10, 33/10-pročišćeni tekst, 15/11, 22/12) te Odluka o regulaciji prometa, parkiralištima, regulaciji i načinu naplate parkiranja i prislinom uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na području Općine Punat (SN PGŽ 15/03).

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-14-13

Punat, 27. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51521&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr