SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA PUNAT

17.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 ) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 27. svibnja 2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Punat za 2013. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Punat za 2013. godinu.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Punat za 2013. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-14-14

Punat, 27. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik:
Goran Gržančić, dr. med. v.r.

IZVJEŠĆE NAČELNIKA
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM OPĆINE PUNAT
ZA 2013. GODINU

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Punat za 2013. godinu

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 94/13) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 - pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Punat podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Punat za 2013. godinu

1.UVOD

Plan gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje od 2010. do 2018. godine ( u daljnjem tekstu Plan) prihvaćen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Punat, održane 18. kolovoza 2010. godine. Plan je objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 34 od 23. kolovoza 2010. godine.

Plan je prihvatilo Općinsko vijeće, a sukladno istom i članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jednom godišnje (do 31. ožujka tekuće godine) jedinica lokalne samouprave je u obvezi dostaviti godišnje izvješće o izvršenju Plana jedinici područe (regionalne) samouprave, a poglavito o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.

Uz Prostorni plan uređenja Općine Punat (SN PGŽ 33/ 10-pročišćeni tekst), Plan gospodarenja otpadom za Općinu Punat jedan je od temeljnih dokumenata kojim se definira način i sustav gospodarenja otpadom na području Općine, a ujedno služi i kao osnova za realizaciju projekata predviđenih Županijskim planom gospodarenja otpadom. Osim navedenih dokumenata, provedbeni postupci gospodarenja otpadom na cijelom području otoka Krka definirani su studijom »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada otok Krk«

2.PREGLED POSTOJEĆEG STANJA

a) Komunalni otpad

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina te otpad iz proizvodne i uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva.

Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima kao i otpada iz poslovnih prostora, na području Općine Punat, obavlja komunalno poduzeće Ponikve d.o.o., Krk. Komunalni otpad odlaže se na odlagalištu Treskavac.

Uz odlagalište otpada Treskavac locirano je i centralno reciklažno dvorište na kojem se odvojeno prikupljeni otpad dodatno razdvaja, preša i balira. Tako pripremljeni otpad predaje se tvrtkama koje, sukladno potpisanim ugovorom s Ponikvom, preuzimaju taj otpad.

Prikupljeni biootpad kompostira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje ili dijeli kućanstvima na području otoka Krka - urednim platišama komunalnih usluga. Prema procjeni bio otpad u kućanstvu predstavlja 40% kućnog otpada. Za sada se na otoku Krku, pa tako i na području Općine Punat odvaja samo 19% bio otpada.

Prema podacima dobivenim od poduzeća Ponikve d.o.o., na području Punta i Stare Baške ukupno je postavljeno:

-655 posuda, postavljenih na ukupno 131 lokacija (sabirnih mjesta)unutar naselja Punat i Stara Baška

-1 kontejner - baja (5m3) na ulazu je u Staru Bašku

-1 kontejner (ormar) u dvorištu Općine Punat za prihvat otpadnog tekstila, odjeće, posteljine, obuće, torbe, dječje igračke i sl.

Odvojeno skupljanje otpada obavlja se u kućanstvima, te se na svim navedenim 131 lokaciji prikuplja i odvojeno odlaže u za to predviđene posude (»kontejnere«). Na svakoj lokaciji posude su postavljene u setovima po 5 posuda (po 4 posude za odvojeno prikupljanje te jedna posuda za ostali otpad). Pa tako:

.posuda smeđe boje služi za odlaganje bio otpada, zapremine je 360 l, a ponegdje i 1100 l

.plavi za papir, karton, tetrapak ambalažu zapremine 360 l

.Plastika, pet ambalaža, a također i limenke i sitni metal odvajaju se u kontejner žute boje zapremine 360 l,

.staklena ambalaža odlaže se u posudu sive boje zapremine 140 l

.Zeleni 1100 litarski kontejner služi za odlaganje ostalog otpada, odnosno otpada koji nismo mogli odložiti u prethodno navedene

U nastavku dajemo pregled prikupljenog otpada na otoku Krku i u Puntu po vrstama. Podatak za Općinu Punat ne postoji, već Ponikve procjenjuju da 13% ukupnih količina dolazi s područja naše Općine. Precizniji podaci ne postoje budući da se vozila za prijevoz otpada pune u više općina pa tek onda odlaze na pražnjenje na odlagalište Treskavac odnosno na reciklažno dvorište.

Podaci o prikupljenim količinama otpada po vrstama u 2013. godini (prikaz u tonama)

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 080-02/14-01/1

Urbroj:2142-02-02/1-14-16

Punat, 26. ožujka 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Žic

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51521&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr