SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA JELENJE

16.

Na temelju članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124710, 39/11 i 63/11) i članka Statuta općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13.), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama te uređenju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Općine Jelenje

I.Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo i smanjilo poljoprivrednu proizvodnju te mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Pod poljoprivrednim rudinama u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijevaju se parcele na određenim lokalitetima, odnosno zaokružena cjelina parcela.

II. Agrotehničke mjere

Članak 2.

U cilju održavanja poljoprivrednoga zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i sprečavanja nastajanja štete na istom propisuje se slijedeće agrotehničke mjere:

1.obvezno korištenje obradivog poljoprivrednoga zemljišta,

2.mjere za sprečavanje erozije,

3.mjere za sprečavanje zakorovljenosti,

4.zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta biljaka,

5.suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,

6.korištenje i uništavanje biljnih otpadaka,

7.primjena metode ekološke(organske,biološke) poljoprivrede.

Članak 3.

Obradivim poljoprivrednim zemljištem u smislu članka 2. ove Odluke smatraju se oranice, vrtovi, voćnjaci i livade.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednoga zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati sukladno agrotehničkim mjerama, ne umanjujući njegovu vrijednost.

Poljoprivredno zemljište (čestice) unutar građevinskog područja površine preko 1000 m2 i zemljište izvan građevinskog područja planirano dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, koje je u katastru označeno kao poljoprivredna kultura, mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu koristiti do konačnosti akta kojim se odobrava gradnja.

Pod održavanjem obradivog zemljišta iz prethodnog stavka smatra se sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem.

Članak 4.

U svrhu zaštite poljoprivrednoga zemljišta od erozije utvrđuju se slijedeće agrotehničke mjere:

1.ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,

2.zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,

3.zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,

4.određivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta,

5.zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura,

6.izrada potpornih zidova za izradu kaskada za poljoprivredno zemljište

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednoga zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu.

Članak 5.

U cilju sprečavanja zakorovljenosti vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednoga zemljišta obvezni su pridržavati se osnovnih agrotehničkih mjera obrade zemljišta prema kulturi zemljišta.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednoga zemljišta dužni su osobito: održavati živice i međe, održavati poljske putove, uređivati i održavati kanale, sprječavati zasjenjivanja susjednih čestica, redovito kositi travu i korov, posebno u blizini međa, kako ne bi došlo do ometanja razvoja kultura na susjednom zemljištu, a napose su dužni uklanjati ambroziju sukladno Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (»NN« broj 90/06.) te saditi i održavati vjetrobrane pojaseve.

Članak 6.

Zabranjeno je svako pošumljavanje poljoprivrednoga zemljišta iz članka 3. stavka 1. ove

Odluke, kao i sadnja drvoreda na istom, naročito uz poljske putove.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednoga zemljišta koji iz opravdanih razloga napuste uzgoj pojedinih poljoprivrednih kultura (krumpir,žitarice, povrtlarske kulture i sl.), dužni su poljoprivredno zemljište zatraviti odgovarajućim travnatim smjesama i isto dalje održavati.

Članak 7.

U cilju suzbijanja biljnih bolesti i štetnika obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način određen pozitivnim zakonskim propisima, kao i korištenje zaštitnih sredstava dozvoljenih osnovnim standardima proizvodnje zdravstveno ispravne hrane.

Članak 8.

Mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:

1.kompostiranje korisnih biljnih otpadaka,

2.obvezno uklanjanje vegetacijsko-gospodarskog otpada poljoprivrednoga porijekla u roku godine dana od njegovog nastanka,

3.obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

Spaljivanje biljnih otpadaka i korova može se vršiti isključivo uz poduzimanje odgovarajućih propisanih preventivnih mjera zaštite od požara, što podrazumijeva ishođenje odobrenja od nadležnog vatrogasnog društva i njegov nadzor.

Članak 9.

Radi omogućavanja proizvodnje zdravstveno ispravne hrane, radi zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, nesmetanom korištenju i zaštiti prirode i okoliša provodi se zaštita poljoprivrednoj zemljišta od onečišćenja. S tim u svezi preporuča se primjena metoda ekološke (organske,biološke) poljoprivrede kao agrotehničke mjere zaštite okoliša i poljoprivrednoga zemljišta.

Članak 10.

U svrhu zaštite poljoprivrednoga zemljišta zabranjeno je nasipavanje poljoprivredno zemljište građevinskim otpadom i drugim materijalom bez posebnog odobrenja.

III. Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Članak 11.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuje se:

1.održavanje živica i međa,

2.održavanje poljskih putova,

3.uređivanje i održavanje kanala,

4.sprečavanje zasjenjivanja susjednih međa.

Članak 12.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednoga zemljišta koji zasade živicu, dužni su je redovito održavati i obvezivati. Živice uz poljske putove, odnosno među mogu se

zasaditi najmanje 1,00 m od ruba puta, odnosno 0,50 metra od međe. Visina živice ne smije prelaziti 1,50 m.

Vlasnički odnosi glede živica iz prethodnog stavka posebno su propisani Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Živica se ne može saditi kao međa između poljoprivrednih parcela. Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.

Članak 13.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednoga zemljišta dužni su održavati poljske putove koje koriste, najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz poljoprivrednim vozilima i strojevima.

Poljski putovi utvrđeni u reži nerazvrstanih cesta Općine Jelenje održavaju se u skladu s odredbama posebnih propisa.

Pod održavanjem poljskih putova naročito se podrazumijeva:

-nasipanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom,

-čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja oborinskih voda,

-sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove,

-sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta,

-sprečavanje oštećivanje putova njihovim nepravilnim korištenjem (vuča trupaca, preopterećenje, neovlašteni građevinski zahvati, zasipavanje otpadnim materijalom i sl.),

-sprečavanje uzurpiranje putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu. Zabranjeno je skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

Članak 14.

Prijedlog programa održavanja putova te praćenje održavanja istih provodi Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje.

Isti je također dužan organizirati vlasnike i ovlaštenike poljoprivrednoga zemljišta koji koriste putove radi poduzimanja zajedničkih postupaka u održavanju putova.

Za održavanje putova u privatnom vlasništvu (putovi služnosti) odgovorni su njihovi vlasnici, odnosno ovlaštenici.

Članak 15.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednoga zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili umjetni kanali oborinskih voda kao i kanali za regulaciju vodotoka, odnosno vlasnici ili ovlaštenici tih kanala, u slučajevima kada su ti kanali građeni kao zasebni objekti, obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi se omogućilo prirodno otjecanje oborinskih voda.

Članak 16.

Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz međe. U protivnom oštećeni vlasnici poljoprivrednih parcela mogu poduzimati radnje za nadoknadu štete sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Živice iz članka 11. ove Odluke moraju se radi sprečavanja zasjenjivanja uredno orezivati.

Članak 17.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednoga zemljišta obvezni su provoditi mjere propisane ovom odlukom te se pridržavati zabrana i ograničenja utvrđenih ovom Odlukom. Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednoga zemljišta koji sami ne poduzmu odgovarajuće agrotehničke mjere na svom zemljištu, dužni su to omogućiti ovlaštenim pravnim osobama. Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednoga zemljišta dužni su ukloniti drvorede iz članka 6. stavak 1. ove Odluke te urediti živice sukladno članku 12. ove Odluke najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV. Nadzor

Članak 18.

Nadzor nad provedbom ove Odluke u okviru svojih nadležnosti provode poljoprivredna, šumarska, vodopravna i inspekcija zaštite od požara te komunalni redar Općine Jelenje.

V.Kaznene odredbe

Članak 19.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba-vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen ne izvršavanjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.

Članak 20.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba - vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednoga zemljišta za prekršaj počinjen ne izvršavanjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom u iznosu od 100,00 do 300,00 kuna.

Članak 21.

Za prekršaje iz članka 19. i 20. ove odluke komunalni redar je ovlašten naplatiti mandatnu kaznu od 200,00 kuna.

Članak 22.

Provođenje agrotehničkih mjera osigurati će nadležno upravno tijelo Općine Jelenje na teret vlasnika ili ovlaštenika ako ih isti ne provede u zakonskom roku.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a ista će se objaviti u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 214-01/14-01/05

Ur. broj: 2170/04-02-14-1

Dražice, 26. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51218&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr