SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA JELENJE

12.

Na temelju članka 100. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13.), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2014. godine donijelo je

Izmjene i dopune

P R O G R A M A
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Općine Jelenje za 2014. godinu

Članak 1.

Članak 3. postaje članak 2.

Članak 2.

Članak 2. postaje članak 3. koji se mijenja i glasi:

»Javne potrebe u socijalnoj skrbi usmjerene su unapređenju kvalitete života građana Općine Jelenje, a obuhvaćaju:

I.Program socijalne skrbi Općine Jelenje:

Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Jelenje utvrđeni su korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi Općine, uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak. Svrha socijalnog programa je osigurati građanima viši standard socijalne zaštite od onoga koji se propisuje i osigurava na državnoj razini.

Pomoći u sustavu socijalne skrbi Općine su:

1.novčane pomoći (jednokratne pomoći, podmirenje troškova sahrane, nabavke lijekova i dr.)

2.pomoć za podmirenje troškova prehrane i stanovanja

3.pomoć za troškove javnog gradskog prijevoza

4.pomoć za nabavku školskih udžbenika i pribora

5.pomoć za besplatan topli obrok učenika u osnovnim školama

6.poklon djeci iz socijalno ugroženih obitelji za Božićne blagdane

7.novčana pomoć za opremu novorođenom djeteta

8.poklon paketi za umirovljenike i socijalno ugrožene obitelji povodom Uskrsa i Božića

1.Novčana pomoć Samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli odnosno ne mogu utjecati (kao što su teška bolest, elementarna nepogoda i slično) te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe može se odobriti jednokratna pomoć u novcu ili naravi. Sredstva se isplaćuju prema stvarnim potrebama i zahtjevima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Jelenje.

Ukupno planirana sredstva: 250.000,00 kn

2.Pomoć za podmirenje troškova prehrane i stanovanja

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, jedinice lokalne samouprave obvezni su u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane. Uvjeti i način ostvarivanja ovog oblika pomoći propisani su Odlukom o socijalnoj skrbi Općine, a međusobni odnosi između Općine i pružatelja usluge regulirani su ugovorima. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi jedinica lokalne samouprave dužna je u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja ima samac ili obitelj pod uvjetima i na način propisanim Odlukom o socijalnoj skrbi Općine.

Ukupno planirana sredstva: 670.000,00 kn

3.Pomoć za troškove javnog gradskog prijevoza

a) Pomoć za besplatan prijevoz učenika srednje škole, studente, korisnika socijalne pomoći i dragovoljnih darovatelja krvi Odlukom o socijalnoj skrbi Općine utvrđeno je da pomoć za troškove prijevoza učenika srednje škole i studente može ostvariti redovan učenik srednje škole i redovan student koji je korisnik ili član kućanstva korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja, odnosno dijete poginuloga ili branitelja domovinskoga rata. Navedena pomoć odobrava se do konca školske odnosno akademske godine, a odnosi se na troškove javnog gradskog prijevoza na području PGŽ, a u skladu s odlukama o pravu na besplatan prijevoz financiran od strane MZOŠ.

Odlukom o socijalnoj skrbi Općine utvrđeno je da pomoć za sufinanciranje troškove prijevoza ostvaruju dragovoljni darovatelji krvi 65+.

Ukupno planirana sredstva: 210.000,00 kn

b) Pomoć u organiziranju prijevoza osoba s invaliditetom

Općina sustavno provodi mjere i aktivnosti s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihove integracije u zajednicu. Temeljom ugovora s udrugom Živimo zajedno omogućuje se osobama s invaliditetom besplatni prijevoz radi njihovog uključivanja u sve oblike svakodnevnog življenja. Za provedbu ove mjere Općina osigurava 10.000,00 kn. Ukupno planirana sredstva: 10.000,00 kn

4.Pomoć za nabavu školskih udžbenika i pribora

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine, utvrđena je mogućnost nabavke udžbenika i pribora za učenike osnovne škole prema uvjetima iz odluke.

Ukupno planirana sredstva: 400.000,00 kn

5.Poklon djeci iz socijalno ugroženih obitelji za Božićne blagdane Pravo na poklon za Božićne blagdane u novcu i/ili naravi ima dijete do 6 godina starosti s prebivalištem na području Općine.

Ukupno planirana sredstva: 40.000,00 kn

6.Novčana pomoć za opremu novorođenoga djeteta

Odlukom o socijalnoj skrbi Općine propisano je da novčanu pomoć za opremu novorođenoga djeteta ostvaruje jedan od roditelja s prebivalištem na području Općine pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim aktom načelnika.

Ukupno planirana sredstva: 120.000,00 kn

7.Poklon paketi za umirovljenike i socijalno ugrožene obitelji povodom Uskrsa i Božića

Odlukom o socijalnoj skrbi Općine propisano je da umirovljenici i djeca s teškoćama u razvoju ostvaruju pravo na poklon paketi povodom Uskrsa i Božića pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim aktom načelnika.

Sredstva su planirana u programu pomoći za podmirenje troškova prehrane i stanovanja

UKUPNO SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE
JELENJE ZA 2014. GOD. 1.690.000,00 KN

II. Sufinanciranje boravka djece u vrtićima i jaslicama Odlukom o socijalnoj skrbi propisano je da roditelji djece s prebivalištem na području Općine ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u vrtiću i jaslicama pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim aktom načelnika.

Ukupno planirana sredstva: 1.350.000,00 kn

III. Pomoć za besplatan topli obrok učenika u osnovnoj školi

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine, pomoć za besplatan topli obrok učenika u osnovnim školama može ostvariti učenik koji je član kućanstva korisnika pomoći za podmirenje troškove stanovanja. Navedena pomoć odobrava se do konca školske godine, a o cijeni obroka odlučuju osnovne škole.

Ukupno planirana sredstva: 70.000,00 kn

IV. Potpore socijalno-humanitarnim udrugama u socijalnoj skrbi

Ukupno planirana sredstva: 102.000,00 kn

V.Potpora humanitarnoj djelatnosti crvenog križa

Ukupno planirana sredstva: 75.000,00 kn

VI. ZDRAVSTVO

1.Potpora za savjetovalište za prehranu dojenčadi Odlukom o socijalnoj skrbi propisano je da roditelji dojenčadi s prebivalištem na području Općine ostvaruju pravo na savjetovalište za prehranu dojenčadi. Posebnim ugovorom reguliraju se prava i obveze između Općine i pružatelja usluge. Ukupno planirana sredstva: 22.000,00 kn

2.Potpora za punktove posebnog dežurstva Posebnim ugovorom reguliraju se prava i obveze između Općine i pružatelja usluga dežurstva pedijatra i stomatologa.

Ukupno planirana sredstva: 35.500,00 kn

3.Potpora za punktove posebnog dežurstva Posebnim ugovorom reguliraju se prava i obveze između Općine i pružatelja usluga preventivnog dijagnostičkoj pregleda. Pravo ostvaruju građani Općine kojih upućuje obiteljski liječnik na preventivni pregled,

Ukupno planirana sredstva: 30.000,00 kn

4.Potpora za palijativnu skrb

Posebnim ugovorom reguliraju se prava i obveze između Općine i pružatelja usluga palijativne skrbi.

Ukupno planirana sredstva: 18.000,00 kn.

UKUPNO ZDRAVSTVENI PROGRAM
OPĆINE JELENJE ZA 2014. GOD. 105.500,00 KN

Članak 3.

Izmjene i dopune ovog Program stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 550-01/14-01/

Ur. broj: 2170/04-01-14-2

Dražice, 26. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr