SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
GRAD VRBOVSKO
30

30.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 110/ 04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« PGŽ broj 26/01) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 29. prosinca 2004. godine donosi

PROGRAM
održavanja i građenja komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje i građenje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2005. godinu, opis i opseg radova, kao i iznosi i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa.

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa jesu:

1.Prihodi od komunalne naknade900.000,00 kn

2.Prihodi od komunalnog doprinosa100.000,00 kn

3.Prihodi od grobne naknade90.000,00 kn

4.Prihodi od šumskog doprinosa700.000,00 kn

5.Potpore Primorsko-goranske županije
i Ministarstva285.000,00 kn

6.Učešće proračuna grada
(porez iz dohotka)2.280.000,00 kn

7.Višak prihoda iz 2004. godine1.600.000,00 kn


UKUPNO:5.955.000,00 kuna


Članak 3.

Sredstva namijenjena za održavanje i građenje komunalne infrastrukture planirana su za sljedeće:

1. Javna rasvjeta750.000,00 kn

1.1.utrošak električne energije javne
rasvjete340.000,00 kn

1.2.održavanje i popravak postojeće
javne rasvjete, zamjena žarulja,
popravak dotrajalih stupova i sl.80.000,00 kn

1.3.obnova stupova javne rasvjete
u Ulici I. G. Kovačića25.000,00 kn

1.4.rješavanje javne rasvjete na križanju
i ulazu u Mali Jadrč25.000,00 kn

1.5.postava novih rasvjetnih tijela za
kompletno naselje Jablan25.000,00 kn

1.6.rješavanje javne rasvjete za ulicu
Viktora Bubnja45.000,00 kn

1.7.postavljanje novih rasvjetnih tijela
po Mjesnim odborima prema
energetskim uvjetima65.000,00 kn

1.8.rješavanje javne rasvjete i
osvjetljavanja spomenika i amfiteatra
u Lukovdolu45.000,00 kn

1.9.rješavanje noćne rasvjete za igralište
NK »Vrbovsko«100.000,00 kn

2.Zimsko čišćenje i održavanje
nerazvrstanih cesta650.000,00 kn

3.Održavanje i čišćenje javnih površina 450.000,00 kn

3.1.Odvoz krupnog i ostalog otpada
s javnih površina
Čišćenje, košnja i uređenje javnih
površina240.000,00 kn

3.2.Saniranje divljih deponija55.000,00 kn

3.3.Obrezivanje krošnji stabala i rušenje
stabala na javnim površinama25.000,00 kn

3.4.Nabava i sadnja ukrasnog raslinja 25.000,00 kn

3.5.Nabava i postavljanje koševa za
otpatke (30 l)15.000,00 kn

3.6.Nabava manjih kontejnera od 1100 l
ili 700 l25.000,00 kn

3.7.Nabava kontejnera za reciklažu
staklenog otpada25.000,00 kn

3.8.Nabava opreme i potrošnog materijala
za vlastiti pogon za Održavanje
javnih površina25.000,00 kn

3.9.Nabava i postavljanje klupa
za sjedenje15.000,00 kn

4. Označavanje parkirnih mjesta20.000,00 kn

5. Postava prometnih znakova20.000,00 kn

6.Uređenje dječjih igrališta na javnim
površinama300.000,00 kn

7.Obnova i postava autobusnih stajališta50.000,00 kn

8.Popravak, proširenje, nasipavanje
i asfaltiranje nerazvrstanih cesta
i nogostupa3.000.000,00 kn

8.1.Popravak, proširenje usjeka
i nepreglednih zavoja i
nasipavanje cesta i putova200.000,00 kn

8.2.Sanacija zida uz pješački prolaz
ispred crkve sv. »I. Nepomuka«
u Vrbovskom80.000,00 kn

8.3.Uređenje Željezničke ulice prema
Komunalcu (uređenje zida, pločnika,
pokosa parkirališta)244.000,00 kn

8.4.Popravak i asfaltiranje cesta
i nogostupa na cijelom području
Grada Vrbovskog2.436.000,00 kn

8.5.Popravak i održavanje cijevi
oborinske odvodnje i upojnih
bunara40.000,00 kn

9.Održavanje po Mjesnim odborima
(materijalni troškovi)40.000,00 kn

10.Održavanje groblja510.000,00 kn

10.1.Otkup zemljišta za groblja u
Vrbovskom i V. Jadrču200.000,00 kn

10.2.Tekuće i investicijsko održavanje
groblja200.000,00 kn

10.3.Odvoz smeća100.000,00 kn

10.4.Potrošnja električne energije
u mrtvačnicama10.000,00 kn

11.Gradnja nadstrešnice na dijelu
parkirališta ispred zgrade
Gradskog Poglavarstva100.000,00 kn

12.Zdravstveno veterinarske usluge
(higijeničarska služba)25.000,00 kn


UKUPNO: 5.955.000,00 kn


Članak 4.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo, Gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 363-01/04-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/04-1

Vrbovsko, 29. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Slavko Medved, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr