SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
GRAD VRBOVSKO

16.

Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 39/13) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Grada Vrbovskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničke mjere, ne umanjujući njegovu vrijednost, a sukladno istim mjerama određenima u važećem Pravilniku o agrotehničkim mjerama.

U smislu stavka 1. ove Odluke agrotehničke mjere su sljedeće:

1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,

2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,

4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,

5. održavanje organske tvari u tlu,

6. održavanje povoljne strukture tla,

7. zaštita od erozije.

Članak 3.

Poljoprivrednim zemljištem u smislu članka 2. ove Odluke smatraju se oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se uz gospodarski opravdane troškove može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Katastarske čestice zemljišta unutar granice građevinskog područja površine veće od 1000 m2 i katastarske čestice zemljišta izvan granice građevinskog područja planirane dokumentima prostornog uređenja za izgradnju koje su u evidencijama Državne geodetske uprave ozna

čene kao poljoprivredna kultura, a koje nisu privedene namjeni, moraju se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu se svrhu koristiti do izvršnosti akta kojim se odobrava građenje, odnosno primitka potvrde glavnog projekta.

Pod održavanjem obradivog zemljišta iz prethodnog stavka smatra se sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti.

Članak 4.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije utvrđuju se sljedeće agrotehničke mjere:

1. ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,

2. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,

3. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,

4. određivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta,

5. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu.

Članak 5.

U cilju sprečavanja zakorovljenosti vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta obvezni su pridržavati se osnovnih agrotehničkih mjera obrade zemljišta prema kulturi zemljišta.

Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su redovito kositi travu i korov, posebno u blizini međa, kako ne bi došlo do ometanja razvoja kultura na susjednom zemljištu.

Članak 6.

Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta koji iz opravdanih razloga napuste uzgoj pojedinih poljoprivrednih kultura (krumpir, žitarice, povrtlarske kulture i sl.), dužni su poljoprivredno zemljište zatraviti odgovarajućim travnim smjesama i isto nadalje održavati.

Članak 7.

U cilju suzbijanja biljnih bolesti i štetnika obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način određen pozitivnim zakonskim propisima, kao i korištenje zaštitnih sredstava dozvoljenih osnovnim standardima proizvodnje zdravstveno ispravne hrane.

Članak 8.

Mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:

1. kompostiranje korisnih biljnih otpadaka,

2. obvezno uklanjanje vegetacijsko-gospodarskog otpada poljoprivrednog porijekla u roku godine dana od njegovog nastanka,

3. obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,

4. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

Spaljivanje biljnih otpadaka i korova može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara, što podrazumijeva i obvezno ishođenje dozvole nadležnog vatrogasnog društva i njegov nadzor.

Članak 9.

Radi omogućavanja proizvodnje zdravstveno ispravne hrane, radi zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja i zaštite prirode i okoliša provodi se zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja, te se s tim u vezi preporuča primjena metoda ekološke (organske, biološke) poljoprivrede kao agrotehničke mjere zaštite okoliša i poljoprivrednog zemljišta.

Članak 10.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta zabranjeno je nasipavati poljoprivredno zemljište građevinskim otpadom i drugim materijalom bez posebnog odobrenja.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJA POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 11.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se:

1. održavanje živica i međa,

2. održavanje poljskih putova,

3. uređivanje i održavanje kanala,

4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,

5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

Članak 12.

Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu, dužni su je redoviti održavati i orezivati.

Živice uz poljske putove, odnosno među mogu se zasaditi najmanje 1,50 m od ruba puta, odnosno međe, a visina živice ne smije prelaziti 1,60 m.

Vlasnički odnosi glede živica iz prethodnog stavka posebno su propisani Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.

Članak 13.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati poljske putove koje koriste, najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz poljoprivrednim vozilima i strojevima.

Poljski putove utvrđeni u mreži nerazvrstanih cesta Grada Vrbovskog održavaju se u skladu s odredbama posebnih propisa.

Pod održavanjem poljskih putova naročito se podrazumijeva:

- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom,

- čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja oborinskih voda,

- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove,

- sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta,

- sprečavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (vuča trupaca, preopterećenje, neovlašteni građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.),

- sprečavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu.

Zabranjeno je skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

Članak 14.

Prijedlog programa održavanja putova, te praćenje održavanja istih provodi Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog.

Isti je također dužan organizirati vlasnike i ovlaštenike poljoprivrednog zemljišta koji koriste putove radi poduzimanja zajedničkih postupaka u održavanju putova.

Za održavanje putova u privatnom vlasništvu (putovi služnosti) odgovorni su njihovi vlasnici, odnosno ovlaštenici.

Članak 15.

Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni li umjetni kanali oborinskih voda, odnosno vlasnici ili posjednici tih kanala, u slučajevima kada su ti kanali građeni kao zasebni objekti, obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi se omogućilo prirodno otjecanje oborinskih voda.

Članak 16.

Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz međe.

U protivnom oštećeni vlasnici poljoprivrednih parcela mogu poduzimati radnje za nadoknadu štete sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Živice iz članka 12. ove Odluke moraju se radi sprečavanja zasjenjivanja uredno orezivati.

Članak 17.

Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta obvezni su provoditi mjere propisane ovom Odlukom te se pridržavati zabrana i ograničenja utvrđenih ovom Odlukom.

Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta koji sami ne poduzmu odgovarajuće agrotehničke mjere na svom zemljištu, dužni su to omogućiti ovlaštenim pravnim osobama.

Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su urediti živice sukladno članku 12. ove Odluke najkasnije u roku godine dana od stupanja na snagu ove Odluke.

IV. NADZOR

Članak 18.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode poljoprivredna, šumarska, vodopravna i inspekcija zaštite od požara, te poljoprivredni redar.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 19.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba - vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen neizvršenjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.

Članak 20.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će pravna osoba i za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti - vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen neizvršenjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom u iznosu od 500,00 kuna.

Članak 21.

Za prekršaje iz članka 19. i 20. ove Odluke ovlaštena osoba će naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja u iznosu od 200,00 kuna, o čemu se izdaje potvrda.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-02/14-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

Vrbovsko, 29. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Šein Brinjak, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51326&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr