SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
GRAD VRBOVSKO

15.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 31/01 - ispravak i 43/10 i 8/13) Gradskog vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 29. svibnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Vrbovsko, uvjeti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel) ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Grada) ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno ne teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 4.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Grad može povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova na osnovu ugovora.

U slučaju kad Grad daje pomoć pravnoj ili fizičkoj osobi za provedbu određenog programa iz socijalne skrbi, Grad u pravilu s istom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen ovisno o stanju sredstava u proračunu Grada, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je Grad Zakonom o socijalnoj skrbi obvezan.

Broj prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad može biti ograničen programom kojim se predviđa njihovo financiranje.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakonom) i ovom Odlukom.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području Grada Vrbovskog, te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom u Gradu Vrbovskom.

Članak 7.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Smatra se da u smislu ovoga Zakona osoba može sama sebe uzdržavati ako nije evidentirana kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ako je u razdoblju od šest mjeseci prije pokretanja postupka odbila ponuđeno zaposlenje, odnosno ako ima prilike privremenim, sezonskim, povremenim i sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba ili ostvariti drugi prihod.

Odredbe stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se na osobe navedene u članku 24. stavku 2. Zakona.

III. PRAVA SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.

Ovom Odlukom uređuju se:

1. Novčane pomoći

a) pomoć za stanovanje

b) jednokratna novčana pomoć

c) pomoć za prijevoz učenika

d) jednokratna novčana pomoć studentima

2. Pomoći u naravi

a) pomoć u dječjoj hrani za novorođenčad

b) pomoć za smještaj djece u dječjem vrtiću

c) pomoć za prehranu učenika osnovne škole

d) pomoć u obiteljskim paketima

e) pomoć za smještaj u studentskom domu

3. Drugi oblici pomoći

a) pomoć u kući starijim osobama

b) zdravstvena njega u kući

c) drugi oblici pomoći utvrđeni programom javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za tekuću godinu i to:

- za programe humanitarnih udruga

- za programe udruga stradalnika domovinskog rata

- za posebne programe u socijalnoj skrbi.

Članak 9.

Sredstva za pomoći socijalne skrbi iz članka 8. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Grada Vrbovskog.

Visina pomoći ovisi o mogućnostima proračuna.

Članak 10.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osobna su, neprenosiva i ne mogu se nasljeđivati.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći iz ove Odluke, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Članak 11.

Nema pravo na neki od oblika socijalne pomoći ako:

- samac ili član kućanstva ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.)

- je samac ili član kućanstva u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, ako je od iznosa ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se odrekao ili ustupio mogao osigurati uzdržavanje u iznosu zajamčene minimalne naknade i nakon podnošenja zahtjeva za priznavanje prava

- je samac ili član kućanstva vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu zajamčene minimalne naknade propisane ovim Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva

- je samac ili član kućanstva vlasnik osobnog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu skrb osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti

- samac ili član kućanstva koristi osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe

- je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja

- radno sposobni samac nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje, a nisu ispunjeni uvjeti iz članka 24. stavka 2. ovoga Zakona ili

- može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.

Članak 12.

Pod prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda Korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja Korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Na uračunavanje prihoda samca ili obitelji shodno se primjenjuju odredbe članka 30., 31. i 32. Zakona.

1. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece

Članak 13.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti dijete u dobi do 6 mjeseci života, a iznimno uz preporuku liječnika pedijatra ili obiteljskog liječnika, do navršenih 12 mjeseci života.

Pravo na besplatni prehranu dojenčadi i male djece ostvaruju korisnici čiji prosječni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi ostvaruje se podnošenjem pismenog zahtjeva roditelja ili skrbnika dojenčadi, a troškovi prehrane dojenčadi podmiruju se izravnim plaćanjem računa Ljekarni.

2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću

Članak 14.

Grad snosi 100% troškova za boravak u vrtiću:

- djeteta iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade

- djeteta iz obitelji čiji prosječni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 27. st. 2. Zakona,

- djeteta s poteškoćama u razvoju,

- djeteta hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

- djeteta civilnog invalida iz Domovinskog rata,

- trećeg i svakog slijedećeg djeteta istih roditelja u vrtiću.

Grad snosi 50% troškova boravka u vrtiću:

- za drugo dijete istih roditelja čije je već jedno dijete u vrtiću

- za dijete iz jednoroditeljske obitelji

Pod troškovima boravka u vrtiću razumijeva se mjesečna cijena usluga Dječjeg vrtića »Bambi« Vrbovsko.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovim člankom djeca, usvojenici i pastorčad osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka izjednačena su.

3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika osnovnih škola

Članak 15.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marendu u osnovnoj školi može ostvariti:

1. u iznosu 100% od pune cijene:

- dijete iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade

- dijete iz obitelji čiji prosječni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 27. st. 2. Zakona.

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida i civilnog invalida iz Domovinskog rata,

- dijete s kroničnim zdravstvenim problemima koji iziskuju posebnu skrb i njegu,

- jedno dijete iz obitelji s troje ili više djece koja se nalaze na redovitom školovanju.

2. u iznosu 50% od pune mjesečne cijene za:

- drugo i svako sljedeće dijete iz obitelji s troje ili više djece koja se nalaze na redovitom školovanju,

- iz jednoroditeljske obitelji,

- dijete iz obitelji u kojima su poremećeni odnosi zbog ovisnosti roditelja o alkoholu i opojnim drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja ili drugih uzroka (bolest i sl.) na temelju prijedloga školskog pedagoga.

3. u iznosu od 25% od pune mjesečne cijene za korisnike koji imaju pravo na doplatak za djecu na osnovi nižeg postotka od prosječne neto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj kalendarskoj godini određenog važećim propisima.

3. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima

Članak 16.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima mogu ostvariti redoviti studenti koji su akademsku godinu upisali prvi put, osim korisnika gradskih studentskih stipendija, čiji prosječni prihod po članu obitelji u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva nije bio viši od 250% osnovice iz članka 27. st. 2. Zakona.

Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se u iznosu od 1.000,00 kuna.

5. Pravo na naknadu za troškove stanovanja

Članak 17.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se samcu ili članovima kućanstva korisnicima zajamčene minimalne naknade, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke su troškovi najamnine, pričuve, komunalne naknade, električne energije, plina, drva, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja može se ostvariti ako prosječni mjesečni prihod članova obitelji u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne prelazi 120% iznosa osnovice iz članka 27. st.1. Zakona, (osim za samca 900,00kn), a na izračunavanje cenzusa prihoda kao temelja ostvarivanja prava na naknadu za troškove stanovanja, primjenjuju se odredbe članka 30. Zakona.

Uvjet iz stavka 3. ovog članka ne primjenjuje se na korisnike zajamčene minimalne naknade.

5.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine

Članak 18.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

1) korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

2) korisnik stana - najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu najamninu (podnajamninu) za stan u vlasništvu pravne osobe,

3) korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodnu ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe.

Pomoć za podmirenje troškova zaštićene najamnine i slobodno ugovorene najamnine odnosno podnajamnine (za podstanare) nadoknađuje se najmoprimcu u visini 50% iznosa najamnine odnosno podnajamnine, a najviše 300,00 kuna mjesečno.

Članak 19.

Najmoprimac iz članka 18. ove Odluke, nema pravo na pomoć za troškove najamnine ako:

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma (potpis na ugovoru mora ovjeriti javni bilježnik),

b) stan ili dio stana daje u podnajam,

c) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cijelosti ili djelomice).

5.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova pričuve

Članak 20.

Pomoć za podmirenje troškova pričuve nadoknađuje se vlasniku stana u visini 50% iznosa pričuve mjesečno.

Pravo na podmirivanje troškova pričuve, kao dijela troškova stanovanja, nema vlasnik stana ako:

a) stan ili dio stana daje u najam,

c) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cijelosti ili djelomice).

5.3. Pomoć za troškove komunalne naknade

Članak 21.

Pravo na podmirenje troškova komunalne naknade kao dijela troškova stanovanja može ostvariti korisnik u punom iznosu na način da se sredstva socijalnog programa namijenjena za podmirivanje troškova komunalne naknade, temeljem rješenja o ostvarivanju prava na olakšicu prebacuju na konto sredstava komunalne naknade.

5.4. Pomoć za troškove električne energije

Članak 22.

Pomoć za podmirenje troškova električne energije odobrava se korisniku u iznosima kako slijedi:

- samcu u iznosu od 60,00 kuna,

- dvočlanoj obitelji u iznosu od 70,00 kuna,

- tročlanoj obitelji u iznosu od 80,00 kuna,

- četveročlanoj obitelji u iznosu od 110,00 kuna,

- obitelji koja ima više od četiri člana u iznosu od 120,00 kuna.

5.5. Pomoć za troškove vode

Članak 23.

Pomoć za troškove vodnih usluga realizira se na način da se:

- da se korisniku priznaju troškovi za najviše 3m3 po članu obitelji mjesečno.

5.6. Pomoć za podmirivanje troškova odvodnje

Članak 24.

Pomoć za podmirivanje troškova odvodnje odobrava se korisniku u visini cijene izvršenih usluga za 3 m3 otpadnih voda po članu obitelji mjesečno.

5.7. Pomoć za troškove odvoza kućnog smeća

Članak 25.

Pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća nadoknađuje se u punom iznosu.

5.8. Pravo na pomoć za troškove ogrjeva

Članak 26.

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Primorsko-goranska županija.

Odluku iz stavka 1. ovoga članka Primorsko-goranska županija donijet će najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.

Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovoga članka, Grad Vrbovsko će podnijeti zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva Primorsko-goranskoj županiji najkasnije do rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

Članak 27.

Pomoć na naknadu za troškove stanovanja Grad Vrbovsko priznaje do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu utvrđene prema članku 30. stavku 1. Zakona.

Pomoć za naknadu za troškove stanovanja može se priznati i do cijelog iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Pomoć za stanovanje iz članaka 18., 20., 21., 22., 23., 24. i 25. ove Odluke realizira se na način da Grad temeljem rješenja Jedinstvenog upravnog odjela djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja ili se može odobriti u novcu izravno korisniku.

6. Pravo na pomoć za troškove prijevoza

Članak 28.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu može ostvariti redoviti učenike srednje škole i to:

- dijete iz obitelji čiji prosječni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 27. st. 2. Zakona.

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

- djeteta civilnog invalida iz Domovinskog rata.

Pomoć za besplatnu mjesečnu kartu ne može ostvariti učenik koji je to pravo ostvario preko nadležnog ministarstva za poslove socijalne skrbi ili nadležnog ministarstva za branitelje.

Pravo na besplatnu voznu kartu ne može ostvariti učenik koji pohađa školu izvan područja Grada, a obrazuje se za neko od zanimanja za koje se može obrazovati u Željezničkoj tehničkoj školi Moravice.

Članak 29.

Pravo za pomoć za troškove javnog prijevoza za učenike srednjih škola iz obitelji iz članka 28. ove Odluke ostvaruje se od dana podnošenja zahtjeva do konca nastavne godine odnosno do 30. lipnja.

Pomoć se isplaćuje u novčanom iznosu u visini cijene mjesečne karte za autobusni prijevoz, osim za relacije Moravice - Ogulin i Ljubošina - Delnice za koje se odobrava pomoć u visini cijene mjesečne karte za vlak.

Članak 30.

Korisnik prava na pomoć za troškove javnog prijevoza dužan je, radi produljenja odnosno nastavka prava korištenja toga prava, predočiti i dostaviti potrebne isprave, odnosno dokumente o kojima ovisi ostvarivanje toga prava početkom svake školske godine.

7. Pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u studentskom domu

Članak 31.

Pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u studentskom domu može ostvariti redoviti student iz obitelji čiji prosječni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 27. st.2. Zakona.

Pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u studenskom domu ne može ostvariti student koji ponavlja godinu odnosno student koji redovito ne napreduje u studiju ili student koji to pravo ostvaruje po nekom drugom osnovu.

Članak 32.

Pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u studentskom domu vrijedi do konca tekuće nastavne godine, a pomoć se isplaćuje na temelju ispostavljenog računa studenskog doma.

8. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć

Članak 33.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se odobriti samcu ili obitelji čiji prosječni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 27. st. 2. Zakona, a koji zbog trenutačnih okolnosti (školovanje djeteta, bolesti i slično) prema ocjeni Jedinstvenog upravnog odjela nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Jednokratna novčana pomoć u jednoj proračunskoj godini može se ostvariti najviše četiri puta do ukupnog iznosa od 2.000,00 kuna po korisniku (samcu odnosno obitelji).

Jednokratne novčane pomoći mogu se odobravati do visine sredstava osiguranih socijalnim programom za tekuću godinu.

9. Pravo na organiziranu zdravstvenu kućnu njegu

Članak 34.

Pravo na zdravstvenu kućnu njegu ima osoba koja ispunjava uvjete prema mišljenju i stručnoj preporuci izabranog doktora, ako Zavod za zdravstveno osiguranje nije osigurao dovoljan broj posjeta.

Korisnik organizirane kućne njege je osoba kojoj je zbog općeg statusnog stanja potrebna tuđa pomoć pod uvjetom da prosječni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 400% osnovice iz članka 27. st. 2. Zakona.

Zdravstvenu njegu u kući pruža ustanova socijalne skrbi te druga ovlaštena pravna i fizička osoba na temelju ugovora kojeg sklapa s Gradom.

Korisniku organizirane zdravstvene kućne njege može se zdravstvena njega odobriti najviše dva puta tjedno kroz 90 dana.

10. Pravo na pomoć u kući starijim osobama

Članak 35.

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući osobi iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka priznaje se ako ispunjava sljedeće uvjete:

- nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca

- nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

- na području njezinog prebivališta moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom

- nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti

- prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 300% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona, korisniku koji ispunjava uvjete iz stavka 4. podstavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

Članak 36.

Pomoć u kući može obuhvatiti:

- organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću)

- obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)

- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)

- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Članak 37.

Pomoć u kući za Grad Vrbovsko pruža Služba pomoći u kući Komunalca d.o.o. Vrbovsko temeljem članka 169., 170. i 171. Zakona te u skladu s uvjetima propisanim Zakonom.

11. Pravo na pomoć u obiteljskim paketima

Članak 38.

Pravo na pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje se podjelom obiteljskih paketa koji sadrže: namirnice, sredstva za čišćenje i održavanje osobne higijene.

Pravo na pomoć u obiteljski paketima na temelju prijedloga odnosno socijalne anamneze Centra, može ostvariti korisnik pomoći za uzdržavanje ako živi u obitelji čije su materijalne i socijalne prilike posebno ugrožene.

U jednoj obitelji može se odobriti korištenje prava na pomoć u prehrani, u pravilu, najviše četvorici članova obitelji.

Članak 39.

O broju korisnika obiteljskih paketa u pojedinom mjesecu odlučuje Odjel.

Pravo na korištenje pomoći obiteljskih paketa imaju poglavito:

1. bolesna i nemoćna osoba (što se dokazuje liječničkom potvrdom),

2. muškarac stariji od 65 godina odnosno žena starija od 60 godina,

3. najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe,

4. član obitelji koja ima više od 4 člana,

5. obitelji samohranog roditelja,

6. samac.

12. Pravo na pomoć za pogrebne troškove

Članak 40.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, za dio osnovne pogrebne opreme, može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako prosječni prihod po članu kućanstva u tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 27. st. 2. Zakona.

Pravo za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra ili iz drugih izvora, ili ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu veće vrijednosti, kao i ako je za života sklopio neki od nasljednopravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju i dr.).

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se u pravilu na način da se pogrebni troškovi do odobrenog iznosa plate izravno izvršitelju pogrebnih usluga.

13. Pravo na pomoć - hitna intervencija

Članak 41.

Pravo na pomoć za hitne intervencije imaju samci ili obitelji koje tijekom godine zbog nepredviđenih odnosno nepredvidljivih situacija (elementarna nepogoda, smrt u obitelji, teška bolest i slično) dođu u teške materijalne prilike.

O pravu za pomoć za hitne intervencije temeljem pisanog zahtjeva odlučuje gradonačelnik.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 42.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika, udomitelja ili Centra.

Članak 43.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi podnosi se Odjelu, osim za prava utvrđena u članku 14. i članku 15. ove Odluke. Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 14. ove Odluke podnosi se Dječjem vrtiću Bambi Vrbovsko, a zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 15. ove Odluke podnosi se Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti tijelu koje vodi postupak, odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Odjel može odlučiti da se posebno ispituju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinač

nog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva ili na drugi odgovarajući način.

Rješenje o pravu na pomoć donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 44.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se u pravilu, ukoliko ovom odlukom nije drugačije određeno, do petnaestog dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će Korisnik započeti ostvarivati prava.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Odjel može odlučiti da Korisnik započinje ostvarivanje prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev.

Članak 45.

O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odjel, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 46.

U tijeku ostvarivanja prava korisnik je, u pravilu, dužan svaka tri mjeseca, a najmanje jednom godišnje, dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava, ukoliko ovom Odlukom nije određen kraći rok.

Odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava (revizija) utvrditi i kraći rok od roka određenog u prethodnom stavku ovog članka.

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Članak 47.

Odjel ima pravo nadzirati koriste li se odobrena sredstva za svrhu za koju su namijenjena.

Na zahtjev Odjela, Korisnik je dužan dati pismeno izvješće o korištenju odobrenih sredstava.

Članak 48.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je Gradu nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 49.

Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 50.

Danom početka primjene ove Odluke prestaju važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 36/12).

Članak 51.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 551-01/14-01-7

Ur. broj: 2193-01-01/14-1-1

Vrbovsko, 29. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Šein Brinjak, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51326&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr