SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
GRAD OPATIJA

34.

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08, 136/12), članka 84. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br.114/10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/09, 30/09-ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2013. godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu u iznosu od 6.513.856,00 kuna.

Članak 2.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 6.513.856,00 kuna sastoji se iz manje ostvarenih tekućih prihoda i primitaka 1.673.591,00 kuna i neiskorištenih prenesenih sredstava prihoda od prodaje stanova iz prethodnih godina 224.879,00 kuna te manje ostvarenih rashoda i izdataka 8.412.326,00 kuna, a prema izvorima financiranja kako slijedi:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa 2.808.772,00 kn,

- iz prihoda od sufinanciranja cijene usluge 342.638,00 kn,

- iz prihoda od obročne otplate stanova 410.549,00 kn,

- iz prihoda od boravišne pristojbe 180.751,00 kn,

- iz prihoda od spomeničke rente 83.416,00 kn,

- iz prihoda od pomoći 248.198,00 kn,

- iz općih prihoda i primitaka 2.439.532,00 kn.

Članak 3.

Razlika prihoda nad rashodima u iznosu od 6.513.856,00 kuna raspoređuje se u 2014. godini za sljedeće namjene:

- Prihodi od komunalnog doprinosa u

-Program gradnje objekata komunalne
infrastrukture 2.808.772,00 kn

- Prihodi od sufinanciranja cijene usluge u

-Program gradnje objekata komunalne
infrastrukture 342.638,00 kn

- Prihodi od obročne otplate stanova u

-Program gradnje objekata komunalne i
nfrastrukture 410.549,00 kn

- Prihodi od boravišne pristojbe u

-Program redovnog održavanja komunalne
infrastrukture 180.751,00 kn

- Prihodi od spomeničke rente

-Program spomeničke rente 57.000,00 kn

-Program redovnog održavanja komunalne
infrastrukture 26.416,00 kn,

- Prihodi od pomoći u

-Program korištenja sredstava fondova
EU i drugih fondova 248.198,00 kn

- Opći prihodi i primici u programe:

- Redovni rad izvršnog tijela 86.000,00 kn,

- Redovni programi Ureda Grada 273.000,00 kn,

- Javna uprava i administracija 332.000,00 kn,

- Javne potrebe u osnovnoškolskom
obrazovanju 291.348,00 kn,

- Otplate kredita 435.000,00 kn,

-Program redovnog održavanja komunalne
infrastrukture 214.553,00 kn,

-Program pojačanog održavanja komunalne
infrastrukture 397.234,00 kn,

- Program održavanja prostora grada410.397,00 kn.

Članak 4.

Iznosi iz Članka 3. ove Odluke rasporedit će se prilikom I Izmjena i dopuna Proračuna za 2014. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/14-01/3

Ur. broj 2156/01-01-14-1

Opatija, 27. 5. 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc.Viktor Peršić, dr. med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr