SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
GRAD VRBOVSKO
30

25.

Na temelju članka 6., stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 29. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog
za 2005. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Proračuna Grada Vrbovskog za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, imovinom i dugovima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke odnose se na proračunske korisnike u smislu odredbi Pravilnika o utvrđivanju korisnika proračuna i o vođenju registra korisnika proračuna (»Narodne novine« broj 80/04).

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja - zaduživanja.

U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi po izvorima i vrstama, te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.

U Računu financiranja - zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

Članak 4.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se upravnim tijelima koja su u Posebnom dijelu Proračuna određena za nositelje sredstava.

Članak 5.

Poglavarstvo može osnovati proračunski fond za posebne namjene sukladno odredbama članka 57. Zakona o proračunu.

Proračunski fond je proračunski korisnik koji ima otvoren račun u okviru Proračuna za odvojeno vođenje određenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, a za namjene utvrđene aktom o osnivanju proračunskog fonda.

Članak 6.

Nakon donošenja Proračuna, Odsjek za proračun, financije i nadzor Jedinstvenog upravno odjela Grada Vrbovskog (služba Proračuna) dužan je izvijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.

Članak 7.

Za izvršenje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo.

Korisnici Proračuna smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su iskazane u Proračunu i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Čelnik proračunskih korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje proračuna znači odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate i za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Pročelnik odnosno voditelji odsjeka (u daljnjem tekstu: rukovoditelj upravnog tijela) odgovorni su kako za naplatu prihoda i primitaka, tako i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u okviru svojih ovlaštenja i djelokruga rada.

Članak 8.

Prihode koje ostvaruju ustanove kojih je osnivač Grad obavljanjem vlastite djelatnosti, ustupaju se tim ustanovama.

Ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezne su o ostvarenju vlastitih prihoda mjesečno izvještavati proračunski nadležna upravna tijela.

Iznimno, Poglavarstvo može posebnom odlukom obvezati ustanove da dio vlastitih prihoda uplaćuju u Proračun i utvrditi namjenu korištenja tih prihoda.

O korištenju ostvarenog viška prihoda ustanova kojih je osnivač Grad, odlučuje upravno vijeće ustanove uz prethodnu suglasnost Poglavarstva.

Članak 9.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovog članka daje voditelj Odsjeka za proračun, financije i nadzor Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Prihodi što ih tijela gradske uprave ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti, prihod su Proračuna i uplaćuju se na njegov račun. Temeljem odluke Gradskog poglavarstva dio prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću, može se odobriti tijelu gradske uprave za isplatu dodatka na plaće.

Prihodi od naknada korisnika koje ostvaruju javne ustanove kojih je osnivač Grad Vrbovsko, ustupaju se tim ustanovama, uz obvezu da o ostvarenju vlastitih prihoda izvješćuju Gradsko poglavarstvo, najmanje četiri puta godišnje.

Članak 11.

Predsjednik Poglavarstva, uz suglasnost Poglavarstva, može u cijelosti ili djelomično otpisati dug, ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja, odnosno zbog drugog opravdanog razloga.

Članak 12.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu aktivnost odnosno projekt ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 13.

Sredstva za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku, raspoređuju se temeljem zaključka Poglavarstva ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Poglavarstvo može ovlastiti Predsjednika Poglavarstva za poslove iz stavka 1. ovog članka.

Članak 14.

Korištenje sredstava za financiranje političkih stranaka, za nabavu opreme, te za sponzorstva i pokroviteljstva odobrit će Gradsko poglavarstvo posebnim zaključkom.

Članak 15.

Rukovoditelj pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava.

Isplatu sredstava za djelatnost gradskih ustanova kulture, te ustanova školstva i socijalne skrbi odobravaju rukovoditelji nadležnih upravnih tijela, sukladno financijskim planovima ovih ustanova i mjesečnih planova.

Isplatu sredstava korisnicima programa javnih potreba odobrava rukovoditelj upravnog tijela.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznaku sredstava moraju biti u pisanom obliku, uz naznaku pozicije Proračuna na teret koje se vrši plaćanje.

Članak 16.

Godišnji plan nabave Grada donosi Poglavarstvo na prijedlog upravnih tijela najkasnije do 31. siječnja 2005. godine.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i usluga, kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) donosi Poglavarstvo.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i usluga male vrijednosti kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine« broj 13/02) donosi predsjednik Poglavarstva.

Upravna tijela Grada mogu sklapati ugovore o nabavi roba, obavljanju usluga i ustupanju radova sukladno zakonskim propisima koji uređuju ovo područje, naputku o nabavi kojeg donosi Predsjednik Poglavarstva, Godišnjem planu nabave i mjesečnim planovima.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Poglavarstva.

Članak 17.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

- za sredstva koja se izvršavaju kroz Program javnih potreba bez obzira na visinu iznosa,

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći bez obzira na visinu iznosa,

- za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od 20.000,00 kuna i više.

Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuju:

- u vrijednosti do 200.000,00 kuna predsjednik poglavarstva ili osoba koju on ovlasti,

- u vrijednosti iznad 200.000,00 kuna potpisuje predsjednik poglavarstva.

Članak 18.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Poglavarstvo.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Poglavarstvo ili predsjednik Gradskog poglavarstva po ovlaštenju Poglavarstva.

Sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2005. godine.

Članak 19.

Grad se može zaduživati za kapitalna ulaganja, te izdavati jamstva u skladu sa Zakonom o proračunu.

Odluku o zaduživanju Grada, te o izdavanju jamstva donosi Gradsko vijeće.

Članak 20.

Trgovačko društvo i javna ustanova čiji je osnivač i većinski vlasnik Grad može se zadužiti samo uz suglasnost Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće može dati jamstvo za ispunjenje obveza trgovačkog društva i javne ustanove čiji je osnivač i većinski vlasnik Grad sukladno Zakonu.

Članak 21.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda - primitaka i rashoda - izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Predsjednik Gradskog poglavarstva može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev rukovoditelja upravnog tijela ili između pojedinih razdjela, s time da umanjuje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 22.

Jedinstveni upravni odjel Odsjek za proračun i financije izvještavat će predsjednika Gradskog poglavarstva o izvršenju Proračuna.

Jedinstveni upravni odjel podnosit će Poglavarstvu tromjesečne izvještaje o izvršenju Proračuna, a rukovoditelji upravnih tijela tromjesečne izvještaje o izvršenju programskih aktivnosti.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju Grada dostavlja se i Gradskom vijeću.

Članak 23.

Ustanove kojima je osnivač Grad dužne su dostaviti tromjesečne izvještaje o izvršenju financijskog plana iz članka 3. ove Odluke proračunski nadležnom upravnom tijelu sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 74/02).

Članak 24.

Proračunski korisnik dostavlja godišnji obračun svog financijskog plana za 2004. godinu nadležnom upravnom tijelu do 28. veljače 2005. godine.

Nacrt prijedloga konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna za 2004. godinu Jedinstveni upravni odjel dostavlja Poglavarstvu do 1. svibnja 2005. godine.

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada za 2005. godinu Poglavarstvo dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje do 1. lipnja 2005. godine.

Poglavarstvo dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju prijedlog Godišnjeg obračuna proračuna Grada za 2004. godinu do 31. ožujka 2005. godine, a u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Gradsko vijeće o tome izvještava Ministarstvo financija.

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01-8

Ur. broj: 2193-01-01/04-1

Vrbovsko, 29. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr