SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

35.

Na temelju članka 30. i 35. do 38. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/ 01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 - Odluka USRH, 73/08 i 25/12), a vezano na odredbu članka 42. stavak 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 59/01) i na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici održanoj 21. svibnja 2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor

Članak 1.

(1) U Odluci o porezu na kuće za odmor (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 6/02, 43/ 13 i 3/14) (u daljnjem tekstu: Odluka) iza članka 4. dodaje se novi članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

(1) Porez na kuće za odmor ne plaćaju vlasnici nekretnina poslovne namjene koji u istoj nekretnini obavljaju registriranu djelatnost pružanja usluga te po toj osnovi stječu dobit odnosno dohodak.

(2) Uz zahtjev za oslobađanjem od plaćanja poreza na kuće za odmor temeljem prethodnog stavka moraju se priložiti preslike sljedećih isprava:

- izvod iz sudskog registra za pravnu osobu, obrtnicu, ili rješenje nadležnog tijela kojim je odobreno obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka,

- rješenje o kategorizaciji objekta sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti,

- potvrdu o prijavljenoj dobiti, odnosno prihodu s osnova pruženih usluga smještaja u predmetnoj nekretnini.

(3) U postupku dokazivanja statusa iz savka 1. ovog članka porezno tijelo može tražiti dostavu dokumentacije te drugih raspoloživih podataka kako bi utvrdilo dali se radi o kući za odmor.«

(2) Iza članka 5. Odluke dodaje se novi članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor, u smislu ove Odluke, uzima se u obzir i sljedeća dokumentacija: potvrda o prebivalištu / boravištu, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, mjesto i vrijeme nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijema poštanske pošiljke, mjesto podnošenja porezne prijave, izjave svjedoka, očevid i svi drugi raspoloživi podaci.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-26

Malinska, 21. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=891&mjesto=51511&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr