SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

80.

Na temelju članka 7. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (»Narodne novine« broj 73/08), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. svibnja 2014.godine, donijela je

ODLUKU
o određivanju morskih plaža na području
Primorsko-goranske županije na kojima se provodi
praćenje kakvoće mora za kupanje u 2014. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju morske plaže na području Primorsko-goranske županije na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2014. godini (u daljnjem tekstu: morske plaže).

Za morske plaže izrađeni su kartografski prikazi i profili mora za kupanje koji čine sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuju u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članka 2.

Na području Primorsko-goranske županije ispitivanje kakvoće mora za kupanje provodi se na 179 morskih plaža prema Popisu koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Kartografski prikazi morskih plaža i profili mora za kupanje sadrže podatke iz članka 8. i 9. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (»Narodne novine« broj 73/08) i sastavni su dio GIS baze podataka Primorsko-goranske županije.

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije zadužena je za ažuriranje kartografskih prikaza plaža.

Članak 4.

Za ispitivanje i praćenje kakvoće mora na morskim plažama zadužen je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Sredstva za praćenje kakvoće mora u 2014. godini osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-50

Rijeka, 22. svibnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predjsednik
Erik Fabijanić,v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr