SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

76.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 10. Odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski (»Službene novine« broj 4/14), Obavijesti o namjeri davanja koncesije (»Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske« od 12. ožujka 2014. godine) i članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština na 9. sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije za gospodarsko korištenje
pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica,
Grad Novi Vinodolski

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Ugostiteljski obrt »Maris«, vlasnice Ane Milaković, Ribarska obala bb, 51252 Klenovica, OIB: 77640287579 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski, bez prava na izgradnju, a koja uključuje obavljanje gospodarskih djelatnosti:

-ugostiteljstvo u kiosku ili građevini gotove konstrukcije do 12 m2 i terasi od 20 m2 - 1 komad;

-komercijalno-rekreacijske sadržaje (suncobrani i ležaljke) - 20 komada.

Za vrijeme trajanja koncesije potrebno je u pomorsko dobro uložiti 384.000,00 (tristoosamdesetičetiritisuće) kuna, od čega 50% iznosa u prvoj godini. Ostali iznos ulagat će se sukladno dinamici predviđenoj u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 3.

Predmet koncesije je pomorsko dobro koje se sastoji od k.č. 4229 i dijela k.č. 3499/819, obje k.o. Ledenice koje su upisane u Zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Crikvenici kao pomorsko dobro.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 355,84 m2, od čega se 32 m2 koristi u svrhu ugostiteljstva (u kiosku ili građevini gotove konstrukcije do 12 m2 i terasi od 20 m2).

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:500 izrađen od trgovačkog društva GEO-VINODOL d.o.o. u siječnju 2014. godine i lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu.

Grafički prikaz i lomne točke iz stavka 3. ovoga članka se ne objavljuju.

Članak 4.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 5 (pet) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Ugovor), uz mogućnost raskida Ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati godišnju koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

-stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 14.500,00 (slovima: četrnaesttisućapetstotina) kuna;

-promjenjivi dio naknade iznosi 3 % od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja koncesijske naknade za vrijeme trajanja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Najpovoljniji ponuditelj je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Članak 6.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja Ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti do 1. kolovoza tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti najkasnije do 1. kolovoza tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini (»Narodne novine« broj 17/14), te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

Članak 8.

Prije sklapanja Ugovora Najpovoljniji ponuditelj je dužan dostaviti Davatelju koncesije:

-Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja Ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem Ugovora,

-Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

-Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti gostiju, posjetitelja plaže i njihovih stvari,

-2 bjanko zadužnice u iznosu od 50.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

Članak 9.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Dokumentaciji za nadmetanje u postupku davanja koncesije i Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja (dalje u tekstu: Studija) koja je priložena Ponudi od travnja 2014. godine te sukladno djelatnostima predviđenim člankom 2. ove Odluke.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Najpovoljniji ponuditelj je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje da sva investicijska ulaganja na pomorskom dobru koje je predmetom koncesije izvrši u rokovima i iznosima navedenim u Studiji.

Članak 10.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi opremiti koncesionirano područje sukladno djelatnostima koje su predmet Ugovora.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje na brigu o okolišu, o sanitarno-higijenskim uvjetima poštujući Zakon o održivom gospodarenju otpadom te sve propise koji uređuju pomorsko dobro, kao i na poštivanje ostalih propisa Republike Hrvatske, uključujući međunarodne konvencije.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području te radi sprječavanja onečišćenja mora.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima o zaštiti okoliša i prirode, te graditeljstva i prostornoga uređenja.

Članak 11.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno propisima iz oblasti zaštite okoliša i prirode te graditeljstva i prostornoga uređenja, a naročito:

-uklanjati naplavine (daske, panjevi, plutajuća plastika i slično),

-razastirati prema potrebi nakupine šljunka nastale djelovanjem valova tijekom sezone kupanja na sunčalištima,

-održavati tuševe i svlačionice uz obvezu plaćanja naknade za utrošenu vodu,

-osigurati pražnjenje spremnika/košarica za otpad (komunalnog miješanog otpada i posebnih vrsta otpada),

-plaćati naknadu za utrošak električne energije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije,

-imati važeću policu osiguranja za cijelo vrijeme važenja Ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti.

Iz razloga neodržavanja pomorskog dobra na način predviđen u članku 10. i 11. ove Odluke, te u stavku 1. i 2. ovog članka od strane Najpovoljnijeg ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

Članak 12.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka trajanja koncesije s pomorskog dobra, o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj, u slučaju nepostupanja na način iz stavka 1. ovog članka, dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke i Ugovora, a u odnosu na njegove naprave i opremu iste ili ukloniti i o trošku Najpovoljnijeg ponuditelja deponirati ili ih zadržati za potrebe daljnjeg korištenja.

Članak 13.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Najpovoljniji ponuditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli i sl.).

Članak 14.

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 41. i 42. Zakona o koncesijama, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 43. Zakona o koncesijama.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen Ugovor.

Prihod od naknade za potkoncesiju čini prihod Najpovoljnijeg ponuditelja, te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju. Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju.

Članak 15.

Koncesija može prestati prije isteka roka trajanja koncesije, u slučajevima određenim ovom Odlukom, Ugovorom i važećim zakonima.

Članak 16.

Koncesija prestaje:

-ispunjenjem zakonskih uvjeta,

-raskidom Ugovora zbog javnog interesa,

-sporazumnim raskidom Ugovora,

-jednostranim raskidom Ugovora,

-pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor utvrđuje ništetnim ili se poništava,

-ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor,

-u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 17.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

-ako Najpovoljniji ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom,

-ako Najpovoljniji ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom,

-ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora, radnje koje nisu predviđene Ugovorom ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

-ako Najpovoljniji ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom,

-u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 18.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor u slijedećim slučajevima:

-ako Najpovoljniji ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

-ako Najpovoljniji ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra te radi zaštite prirode i kulturnih dobara,

-izmjenom dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima,

-ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji,

-ako Najpovoljniji ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom,

-ako Najpovoljniji ponuditelj ne koristi koncesiju ili je koristi suprotno svrsi iz članka 2. ove Odluke,

-ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

-ako je Najpovoljniji ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u dokumentaciji za nadmetanje,

-ako Najpovoljniji ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

-ako Najpovoljniji ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom,

-ako je Najpovoljniji ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora suprotno odredbama Zakona o koncesijama,

-ako Najpovoljniji ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o koncesijama,

-u drugim slučajevima u skladu s ovom Odlukom, Ugovorom, zakonom kojim se uređuju obvezni odnosi te drugim važećim propisima.

Prije jednostranog raskida Ugovora, upravno tijelo Primorsko-goranske županije nadležno za poslove koncesioniranja na pomorskom dobru (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) će u ime Davatelja koncesije prethodno pisanim putem upozoriti Najpovoljnijeg ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti Najpovoljnijem ponuditelju primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid Ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne otkloni razloge za raskid Ugovora u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije raskinut će Ugovor.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Najpovoljniji ponuditelj u skladu sa zakonom kojim se uređuju obvezni odnosi.

U slučaju raskida Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora.

Članak 19.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Najpovoljnijeg ponuditelja stečena Ugovorom te je Najpovoljniji ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 20.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 21.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora u roku od 15 (petnaest) dana od izvršnosti ove Odluke.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Za Davatelja koncesije Ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Dana 27. veljače 2014. godine Županijska skupština Primorsko - goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski (»Službene novine« broj 4/14) temeljem koje je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 12. ožujka 2014. godine objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije, broj objave 2014/S 01K- 0012451.

Na temelju članka 23. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12 - dalje u tekstu: Zakon), Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo) je dana 10. travnja 2014. godine provelo postupak javnog otvaranja ponuda pristiglih za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski, te je sačinjen Zapisnik o otvaranju ponuda.

Pravovremeno je pristigla jedna (1) ponuda i to ponuditelja:

1. Ugostiteljskog obrta »Maris«, vlasnice Ane Milaković, Klenovica.

Na temelju članka 24. Zakona Stručno povjerenstvo je dana 23. travnja 2014. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu ponudu te je utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski i predložilo Davatelju koncesije, Ugostiteljski obrt »Maris«, vlasnice Ane Milaković, Klenovica, OIB: 77640287579, kao najpovoljnijeg ponuditelja.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11) propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Člankom 26. Zakona propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude i utvrdi prijedlog odluke, donosi davatelj koncesije. Po donošenju odluke o davanju koncesije, najpovoljnijem ponuditelju ponudit će se na potpisivanje ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-41

Rijeka, 22. svibnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr