SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 13. Petak, 16. svibnja 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

20.

Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 84/11 22/13 i 54/13), te članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 15. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području
Grada Novi Vinodolski

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje upravljanje, građenje, rekonstrukcija i izvanredno i redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad), kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama, financiranje nerazvrstanih cesta, te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

- »nerazvrstana cesta« je cesta na području Grada Novi Vinodolski, koja se koristi za promet vozilima i koju svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju ceste, drugim propisima i ovom Odlukom, a koja nije razvrstana kao javna cesta,

- »raskrižje« je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili na različitim razinama križaju dvije ili više cesta ili na kojoj se više cesta spaja u širu prometnu površinu,

- »križanje« je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili u različitim razinama križaju cesta i druga prometna infrastruktura,

- »zaštitni pojas« je zemljište uz nerazvrstanu cestu na kojem se primijenjuju ograničenja propisana zakonom kojim se uređuju ceste,

- »priključak na cestu« je dio ceste kojim se neka prometna površina povezuje s nerazvrstanom cestom,

- »prilaz na cestu« je uređena površina uz cestu preko koje se vozila i drugi sudionici u prometu, koji dolaze sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste, neposredno uključuju u promet na cesti,

- »redovito održavanje« čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima,

- »izvanredno održavanje« su povremeni radovi koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa,

- »prekomjerna upotreba ceste« je privremeno ili trajno povećanje prometa teških i srednje teških vozila na nerazvrstanoj cesti ili njezinom dijelu koje nastaje kao posljedica eksploatacije mineralnih sirovina, sječe šuma, industrijske proizvodnje, izvođenja građevinskih radova i sličnih djelatnosti,

- »izvanredni prijevoz« je prijevoz vozilima koja sama ili s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja.

Članak 3.

Nerazvrstana cesta na području Grada Novi Vinodolski je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Novi Vinodolski.

Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva Grada niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci gradonačelnika Grada Novi Vinodolski, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno posebnim propisima, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.

Nekretninu koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili na drugi način postala vlasništvo Grada, a lokacijskom dozvolom je predviđena za građenje nerazvrstane ceste, Grad ne može otuđiti.

Članak 4.

Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela na području Grada, može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu Grada.

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti ili njezinom dijelu donosi Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski.

Članak 5.

Pod nerazvrstanim cestama na području Grada, razumijevaju se posebice:

- ceste koje povezuju naselja,

- ceste koje povezuju područja unutar Grada,

- terminali i okretišta vozila javnog prometa,

- pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,

- druge ceste na području Grada.

Članak 6.

Nerazvrstanu cestu čine:

- cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze, te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),

- građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zenmljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa, te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluge vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),

- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste,

- prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,

- javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).

Članak 7.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na održavanje i zaštitu drugih javno prometnih površina na području Grada.

Javno prometne površine, u smislu prethodnog stavka su: pješačka zona, pješačka staza, trg, javno stubište i druge javno prometne površine u skladu s odlukom, kojom se uređuje komunalni red.

UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM CESTAMA

Članak 8.

Nerazvrstanim cestama upravlja Grad, odnosno Upravni odjel nadležan za komunalni sustav.

Odjel vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama u skladu sa podzakonskim propisom kojim se uređuje sadržaj i način vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama, te obavlja poslove u svezi stjecanja stvarnih prava na nerazvrstanim cestama (prava služnosti i prava građenja).

Upravni odjel nadležan za financije obavlja poslove knjigovodstvenog evidentiranja nerazvrstanih cesta kao imovine Grada.

Članak 9.

Poslovi upravljanja nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke, podrazumijevaju naročito:

- građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- evidentiranje nerazvrstanih cesta kod nadležnog ureda za katastar i upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige.

Članak 10.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:

- pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija, te njihovu stručnu ocjenu,

- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,

- ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,

- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopuštena gradnja i uporaba građevine sukladno propisima,

- ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,

- ustupanje geodetskih radova,

- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,

- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kojeg donosi Gradsko vijeće Grada.

Prije izdavanja akta na temelju kojeg je dopušteno građenje i rekonstrukcija nerazvrstane ceste, te za građenje i rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste, posebne prometne uvjete i prometnu suglasnost izdaje nadležno tijelo uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske.

Članak 11.

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

Troškove izrade tehničke dokumentacije, te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz prethodnog stavka, snosi investitor odnosno vlasnik ili korisnik tih instalacija i uređaja.

Članak 12.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćaju:

- planiranje održavanja i mjera zaštite nerazvrstanih cesta i prometa na njima,

- redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta,

- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta,

- stručni nadzor i kontrolu kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja nerazvrstanih cesta.

Poslove održavanja nerazvrstanih cesta obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno ugovorom u skladu s posebnim propisima.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

Ukoliko uslijed neodržavanja ili lošeg održavanja revizijskog okna i poklopca revizijskog okna komunalnih instalacija i uređaja nastupi šteta sudionicima u prometu, za nastalu štetu odgovorni su vlasnici ili korisnici tih instalacija.

Održavanje nerazvrstanih cesta provodi se na temelju godišnjeg Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kojeg donosi Gradsko vijeće Grada.

Članak 13.

Poslovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćaju:

- ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,

- mjestimične popravke dijelova cestovne građevine

- zamjena, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne signalizacije,

- stručni pregled stanja cestovnih objekata,

- obnavljanje, zamjenu i pojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega,

- obnavljanje i zamjenu završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega,

- mjestimične popravke završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice,

- čišćenje i uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa nerazvrstane ceste,

- uređenje bankina,

- uništenje nepoželjne vegetacije,

- održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba),

- uklanjanje snijega i leda.

Članak 14.

Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste.

Ako popravak nerazvrstane ceste nije moguće izvesti uporabom materijala iz stavka 1. ovog članka, nerazvrstana cesta mora se privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovog članka.

Članak 15.

Zimska služba obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstane ceste, te sigurnost odvijanja prometa.

Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Članak 16.

Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćaju naročito:

- sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,

- zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine,

- ublažavanje nagiba pokosa i ostale radove na zaštiti kosina od erozije,

- korekciju prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i povećanja propusne moći,

- dopunu prometne signalizacije, uređaja i opreme, kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa.

Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta mogu se izvoditi samo na temelju glavnog ili izvedbenog projekta.

FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 17.

Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta financira se iz proračuna Grada, komunalne naknade i komunalnog doprinosa prema propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo, naknada za osnivanje prava služnosti, prava građenja i zakupa na nerazvrstanoj cesti i iz drugih izvora.

MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 18.

Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za promet vozilima, a u druge svrhe samo u slučajevima, na način i pod uvjetima propisanim zakonom, kojim se uređuju ceste, zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama i ovom Odlukom.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti je zabranjeno:

- oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu, te cestovne uređaje,

- trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezinog dijela,

- dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,

- sprečavati otjecanje voda s nerazvrstane ceste,

- spuštati po pokosu nasipa ili usjeka kamen, stabla, te druge predmete i materijal,

- vući stabla i dijelove stabala, te drugi materijal ili predmete,

- puštati domaće životinje bez nadzora, napajati životinje u cestovnom jarku, te vršiti ispašu ili graditi pojilišta na cestovnom zemljištu,

- postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,

- odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete,

- postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen obilježja,

- postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja bez odobrenja nadležnog Odjela,

- rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati nerazvrstanu cestu,

- odlagati snijeg ili led,

- obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste zabranjeno je :

- postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti sigurnost prometa,

- namjerno paliti vatru i korov,

- puštati domaće životinje bez nadzora,

- ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na nerazvrstanu cestu,

- postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju preglednost,

- ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,

- obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Nadležni Odjel, odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom mora bez odgode, nakon saznanja, s ceste ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji, koje bi mogle oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.

Ako tijelo, odnosno pravna osoba iz prethodnog stavka ne može zapreku ili nastalo opasno mjesto na nerazvrstanoj cesti ukloniti odmah, do njezinog uklanjanja mora je osigurati propisanom prometnom signalizacijom.

Članak 19.

Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje, ukoliko za to ne postoji prethodno pisano odobrenje Odjela.

Odobrenje Odjela u smislu stavka 1. ovog članka izdaje se naročito za:

- prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste,

- zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,

- prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja, te radi priključenja na te instalacije i uređaje.

Pravna ili fizička osoba dužna je radi ishođenja odobrenja iz stavka 1. ovog članka Odjelu podnijeti pismeni zahtjev.

Članak 20.

Pravna ili fizička osoba u obavljanju čije gospodarske djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima, dužna je platiti naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.

Pod teškim i srednje teškim vozilima iz stavka 1. ovog članka smatraju se vozila ukupne mase veće od 7,5 tona.

Djelatnost iz stavka 1. ovog članka i mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju ceste.

Visnu naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste utvrđuje gradonačelnik na prijedlog Odjela.

Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste donosi Odjel.

Odjel očevidom na licu mjesta utvrđuje oštećenja izazvana prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste, o čemu se sastavlja zapisnik.

Radove na dovođenju nerazvrstane ceste u stanje koje je prethodilo oštećenju izazvanom prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste obavlja se o trošku pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka.

Članak 21.

Nerazvrstana cesta može se zauzeti radi uređenja, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično.

Nerazvrstana cesta može se privremeno zauzeti i za parkiranje reportažnih, mjernih i sličnih specijalnih vozila.

Za zauzimanje nerazvrstane ceste iz stavaka 1. i 2. ovog članka plaća se naknada.

Visinu naknade utvrđuje gradonačelnik svojom Odlukom.

Članak 22.

Nerazvrstana cesta može se prekopavati radi izvođenja radova na popravcima, prelaganju ili ugradnji komunalnih ili drugih instalacija, te radi priključenja na te instalacije i uređaje.

Pod prekopavanjem se podrazumijeva izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti koji se sastoje od razbijanja i uklanjanja kolničke konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa, uklanjanja odnosno postavljanja vodova, nasipavanja i zbijanja nasutog materijala, te obnove kolničke konstrukcije nakon prekopavanja.

Za prekopavanje iz stavaka 1. i 2. ovog članka plaća se naknada.

Visinu naknade utvrđuje gradonačelnik svojom Odlukom.

Članak 23.

Investitori radova iz članka 22. ove Odluke, dostavljaju Odjelu godišnji plan prekopavanja nerazvrstanih cesta, najkasnije do 01. listopada tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu.

Sva prekopavanja nerazvrstanih cesta moraju biti usklađena s planovima gradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada.

Članak 24.

Rješenje kojim se daje odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste, u smislu čl. 22. ove Odluke, sadrži naročito:

- mjesto i vrijeme izvođenja radova na prekopavanju,

- privremenu regulaciju prometa,

- uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu s pravilima struke,

- mjere zaštite sudionika u prometu,

- druge bitne elemente koji utječu na uređenu zelenu površinu zahvaćenu prekopavanjem nerazvrstane ceste, na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja,

- iznos naknade za prekopavanje, te rok plaćanja.

Vrijeme prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u kojem će izvođenje radova na prekopavanju u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa, te odvijanje lokalnih manifestacija.

Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka izvođenja radova na prekopavanju izvijestiti Odjel i druge subjekte određene u Rješenju iz st. 1. ovog članka, o danu početka izvođenja radova.

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja investitor.

Članak 25.

Investitor je dužan po završetku radova na prekopavanju nerazvrstane ceste bez odgode o tome obavijestiti Odjel i nerazvrstanu cestu dovesti u prvobitno stanje.

Odjel vodi brigu da radovi u svezi dovođenja nerazvrstane ceste u prvobitno stanje budu izvedeni sukladno pravilima struke.

Investitor jamči za kvalitetu izvršenih radova na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje za razdoblje od najmanje dvije godine od dovršetka radova.

Odjel prati stanje kvalitete izvršenih radova na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje tijekom razdoblja jamstvenog roka iz st.3. ovog članka.

Ako Odjel utvrdi da radovi na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje nisu izvršeni kvalitetno i u skladu s pravilima struke, zahtijevat će od investitora da ih ponovno izvrši, te da nadoknadi time nastalu štetu.

Odjel vodi očevidnik o danim odobrenjima za prekopavanje nerazvrstane ceste.

Članak 26.

Iznimno, u hitnim slučajevima, investitor radova nije dužan ishoditi od Odjela prethodno pisano odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste, ako je uslijed oštećenja na uređajima i instalacijama ugrađenima u nerazvrstanu cestu, neposredno ugrožena sigurnost prometa, odnosno život i zdravlje građana ili bi mogla nastati veća gospodarska šteta.

Investitor radova iz prethodnog stavka dužan je, bez odgode, o potrebi obavljanja radova obavijestiti Odjel, te u roku od 24 sata od dana početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za odobrenje prekopavanja nerazvrstane ceste.

Članak 27.

U vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna svake kalendarske godine nije dozvoljeno zauzimanje ili prekopavanje nerazvrstane ceste, osim u opravdanim slučajevima, na temelju prethodne pisane suglasnosti gradonačelnika.

Odredba iz prehodnog stavka ne odnosi se na hitne slučajeve radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život i zdravlje ljudi i imovine.

Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina računajući od dana asfaltiranja.

Iznimno, gradonačelnik može, u naročito opravdanim slučajevima, odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste prije isteka roka od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste.

Članak 28.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti investitor je dužan osigurati pješački promet i promet vozila, uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama, ulegnuća i slično) u skladu sa važećim propisima.

Investitor je odgovoran za svaku štetu koja nastane trećim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i njihovog zauzimanja.

Članak 29.

Zabranjeno je građenje priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu bez lokacijske dozvole, odnosno drugog akta kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno važećim propisima.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu sa uređenom kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i slično) mora se izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom u duljini od najmanje 10 metara.

Oborinske vode s priključka ili prilaza ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu

Troškove građenja priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja, odnosno vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Osoba koja izvede priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu protivno odredbama ovog članka, kao i osoba koja se služi priključkom ili prilazom izvedenim protivno odredbama ovog članka, nama pravo od Grada potraživati naknadu štete nastale korištenjem toga priključka ili prilaza.

Članak 30.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, križanja nerazvrstane ceste s javnom cestom u razini ili unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće i grmlje, postavljati naprave, ograde ili druge predmete, koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.

Vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužan je na zahtjev Odjela otkloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti.

Članak 31.

Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama ili zajedno s teretom, moraju udovoljavati propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka, izvanredni prijevoz je moguć na temelju dozvole za izvanredni prijevoz kojom se utvrđuju uvjeti i način njegovog obavljanja, te iznos i način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza.

Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora udovoljiti zahtjevima tehničke ispravnosti u skladu sa zakonom, kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Dozvolu za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti u smislu st. 2. ovog članka izdaje Odjel.

Ako se izvanredni prijevoz mora obaviti na javnoj cesti i na nerazvrstanoj cesti, dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje pravna osoba koja upravlja javnom cestom.

O izdanim dozvolama za izvanredni prijevoz, Odjel je dužan obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu Primorsko-goransku i inspekciju za ceste nadležnog ministarstva.

Članak 32.

Troškove izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti koji se odnose na troškove postupka izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera, koje se moraju provesti radi sigurnosti izvanrednog prijevoza (podupiranje i ojačanje mostova i drugih objekata, pratnja i drugo) i naknadu za izvanredni prijevoz plaća prijevoznik.

Visinu i način plaćanja troškova iz prethodnog stavka utvrđuje gradonačelnik.

Sredstva naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti uplaćuju se u korist proračuna Grada.

Članak 33.

Ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti obavlja bez dozvole, odnosno ako se utvrdi da osovinsko opterećenje, ukupna masa i dimenzije vozila premašuju dozvolom utvrđene iznose, izvanredni prijevoz može se nastaviti tek nakon pribavljanja odgovarajuće dozvole i plaćanja naknade za izvanredni prijevoz, odnosno nakon odgovarajućeg usklađenja sa propisanim osovinskim opterećenjem, ukupnom masom i dimenzijom vozila.

U slučaju iz prethodnog stavka, prijevoznik je dužan uz troškove kontrole platiti i naknadu za izvanredni prijevoz za prijeđeni put do mjesta kontrole odnosno do mjesta usklađenja osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila, kao i nadoknaditi svu time prouzročenu štetu na nerazvrstanoj cesti.

NADZOR

Članak 34.

Inspekcijski nadzor na nerazvrstanim cestama obavljaju komunalni redari Grada sukladno posebnim propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, te odlukom kojom se uređuje komunalni red.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 35.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će se pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama, odnosno pravna osoba kojoj je povjereno održavanje nerazvrstanih cesta, ako:

- ne osigura redovito održavanje nerazvrstanih cesta (članak 13.),

- pravovremeno ne obavlja popravak udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanim cestama (članak 14.),

- ne osigura održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (članak 15.).

- se ne pridržava odredbe članka 18., stavaka 4. i 5.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn.

Članak 36.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kaznit će se pravna osoba ako:

- se ne pridržava odredbe članka 12. stavka 3. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 18. stavaka 2. i 3. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 19. stavka 2. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 24. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 25. stavka 1. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 26. stavka 2. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 30. ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se fizička osoba - obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Gradonačelnik će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Odluku o visini naknade za izvanrednu uporabu nerazvrstanih cesta.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nerazvrstanim cestama (Sl. novine Primorsko- goranske županije broj 21/98).

Članak 39.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/14-01/7

Ur. broj: 2107/02-01-14-2

Novi Vinodolski, 15. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=890&mjesto=51250&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr