SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 12. Subota, 10. svibnja 2014.
GRAD CRIKVENICA

24.

Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13) te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 34/09 ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 7. svibnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području Grada Crikvenice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Grada), kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama, te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

- »Nerazvrstana cesta« je cesta na području Grada koja se koristi za promet vozilima, koju svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim zakonom kojim se uređuju ceste, drugim propisima i ovom Odlukom, a koja nije razvrstana kao javna cesta u smislu posebnog propisa.

- »raskrižje« je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili na različitim razinama križaju dvije ili više cesta ili na kojoj se više cesta spaja u širu prometnu površinu,

- »križanje« je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili u različitim razinama križaju cesta i druga prometna infrastruktura

- »zaštitni pojas« je zemljište uz nerazvrstanu cestu na kojem se primjenjuju ograničenja propisana zakonom kojim se uređuju ceste,

- »priključak na cestu« je dio ceste kojim se neka prometna površina povezuje s nerazvrstanom cestom,

- »prilaz na cestu« je uređena površina uz cestu preko koje vozila i drugi sudionici u prometu, koji dolaze sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste, neposredno uključuju u promet na cesti,

- »redovito održavanje« nerazvrstane ceste čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili cijele godine uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i sigurnosti prometa na njoj,

- »izvanredno održavanje« nerazvrstane ceste su povremeni radovi koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa,

- »prekomjerna uporaba« nerazvrstane ceste je privremeno ili trajno povećanje prometa teških i srednje teških vozila na cesti ili njezinom dijelu koje nastaje kao posljedica eksploatacije mineralnih sirovina, sječe šuma, industrijske proizvodnje, izvođenja građevinskih radova i sličnih djelatnosti,

- »izvanredni prijevoz« je prijevoz vozilima koja sama ili s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja.

Članak 3.

Nerazvrstana cesta na području Grada je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada.

Nerazvrstana cesta ne može se otuđiti iz vlasništva Grada niti se na njoj ne mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci Gradonačelnika Grada Crikvenice, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstanih cesta.

Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno općim aktima o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada za postavljanje privremenih objekata,te reklamnih i oglasnih predmeta ako se time na ometa odvijanje prometa, sigurnosti kretanja pješaka i održavanje nerazvrstanih cesta.

Nekretnina koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili na drugi način postala vlasništvo Grada a prostornom dokumentacijom je predviđena za građenje nerazvrstane ceste, Grad ne može otuđiti.

Članak 4.

Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela na području Grada, može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu Grada.

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi Gradsko vijeće Grada Crikvenice.

Članak 5.

Pod nerazvrstanim cestama u smislu ove Odluke podrazumijevanju se:

- ceste na području Grada koje sukladno zakonu kojim se uređuju ceste prestaju biti razvrstane kao javne ceste, a određene su podzakonskim propisom,

- Ceste koje povezuju područja unutar Grada,

- terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,

- pristupne ceste do stambenih,poslovnih ,gospodarskih i drugih građevina,

- druge ceste na području Grada.

Članak 6.

Nerazvrstanu cestu čine:

- cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, most, drenaže, vijadukt podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel, potporni i obložni zid, nasip i slično) nogostup, biciklistička staza, te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu(zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično)

- građevinska čestica odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje ceste, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo)

- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste, priključci i sve prometne i druge površine izgrađene na pripadajućem zemljištu,

- prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa

- javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i sl.)

Odredbe ove Odluke odnose se na odgovarajući način primjenjuju se i na održavanje i zaštitu drugih javno prometnih površina na području Grada.

Javno prometne površine u smislu stavka 2. ovog članka jesu: pješačke zone,pješačka staza, trg, javna stubišta i druge javno prometne površine u suglasju s Odlukom kojom se uređuje komunalni red.

II. UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM CESTAMA

Članak 7.

Odjel gradske uprave nadležan za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel) prati stanje na nerazvrstanim cestama, odobrava, predlaže i provodi mjere koje unaprjeđuju sustav prometne infrastrukture.

Pod poslovima upravljanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove Odluke razumijeva se naročito:

- građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- evidentiranje nerazvrstanih cesta kod nadležnog ureda za katastar,

- upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige.

Odjel vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama u suglasju s podzakonskim propisom kojim se uređuje sadržaj i način vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama.

Registar nerazvrstanih cesta sastavni je dio ove Odluke koji se ne objavljuje.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 8.

Radovi na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta s područja Grada uređuju se u skladu sa Odlukom o komunalnim djelatnostima i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju gradnju i rekonstrukciju građevina.

Radove na održavanju uređenih zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanoj cesti, na uklanjanju snijega i leda s kolnih i pješačkih površina te na održavanju građevina za odvodnju ceste (zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda) obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnim djelatnostima.

Članak 9.

Nerazvrstane ceste se održavaju na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće, na način da se na njima može obavljati trajan, siguran i nesmetan promet, bez opasnosti za osobe i imovinu.

Članak 10.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta su:

- poslovi redovitog održavanja, i

- poslovi izvanrednog održavanja

Redovito održavanje

Članak 11.

Redovito održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije,sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Za održavanje cesta upotrebljava se u pravilu ista vrsta materijala od kojeg je cesta izgrađena.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih i drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja

Članak 12.

Poslovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i javno- prometnih površina jesu:

- ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina,

- mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice,izrada asfaltnog tepiha,

- mjestimični popravci dijelova cestovne građevine (most, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel, potporni i obložni zid),

- čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, rigola i jaraka,

- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za atmosfersku odvodnju na nerazvrstanoj cesti ( javno prometnoj površini),

- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka nerazvrstane ceste (javno-prometne površine),

- uništenje nepoželjne vegetacije na nerazvrstanim cestama (javno-prometnim površinama),

- zamjena i popravljanje prometnih znakova, signalizacije i opreme,

- uređenje bankina i bermi,

- održavanje svjetlosne signalizacije,

- hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacija prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti,

- osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba),

- ostali slični radovi.

Članak 13.

Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti (javno-prometnoj površini) moraju se obaviti u najkraćem roku upotrebom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste (javno-prometne površine).

Ukoliko popravak iz stavka 1. ovoga članka nije moguće izvesti na način predviđen stavkom 1. ovoga članka, nerazvrstana cesta (javno-prometna površina) mora se privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba), obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta te sigurnosti odvijanja prometa.

Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Članak 15.

Pod radovima održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima razumijevaju se:

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,

- čišćenje snijega sa kolnika i pločnika te održavanje prometne signalizacije sukladno programu,

- uklanjanje posutog pijeska,

- osiguranje odvodnje kolnika,

- uklanjanje vozila s kolnika ceste,

- postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa i zatvaranja dijela ceste.

Izvanredno održavanje

Članak 16.

Izvanredno održavanje cesta su povremeni radovi koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti,stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Radovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta (javno-prometnih površina) jesu:

- obnavljanje, zamjena i pojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega nerazvrstane ceste i javno-prometne površine,

- obnavljanje i zamjena završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega nerazvrstane ceste i javno-prometne površine,

- sanacija odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,

- zamjena i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, prolaz, tunel),

- poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina,

- ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,

- korekcija prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i povećanja propusne moći,

- dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme cesta kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa.

III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA (JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA)

Članak 17.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta (javno-prometnih površina) obavlja se sukladno godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće Grada, a na temelju tehničke dokumentacije i propisa o gradnji i prostornih planova.

Prije izdavanja odgovarajuće dozvole za građenje i rekonstrukciju nerazvrstane ceste (javno-prometne površine) te za građenje odnosno rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste (javno-prometne površine) kao i izgradnju priključaka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javnu površinu, posebne uvjete i suglasnost izdaje Upravni odjel nadležan za komunalni sustav Grada.

Članak 18.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke obuhvaćaju:

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,

- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije, i drugo projektiranje,

- stručnu ocjenu studija i projekata,

- ishođenje akata na temelju kojih je dopuštena gradnja i uporaba građevine sukladno propisima,

- izmještaj komunalne i druge infrastrukture,

- ustupanje radova građenja,

- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,

- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje.

Članak 19.

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste (javno-prometne površine) predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja, unutar građevine nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

Troškove izrade tehničke dokumentacije, te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

IV. MJERE ZAŠTITE NERAZVRSTANIH CESTA (JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA)

Članak 20.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućuju preglednost na cesti (trokut preglednosti).

Vlasnik ili ovlaštenik zemljišta uz nerazvrstanu cestu (javno-prometnu površinu) dužan je ukloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste odnosno javno-prometne površine.

Članak 21.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti (javno-prometnoj površini), bez odobrenja Odjela, ako bi ti radovi ili radnje mogli oštetiti nerazvrstanu cestu (javno-prometnu površinu), te ugroziti ili ometati promet na njima.

Pravna ili fizička osoba dužna je pisanim zahtjevom zatražiti prethodno izdavanje odobrenja ili ugovora od nadležnog Odjela za:

1. zauzimanje nerazvrstane ceste (javno-prometne površine) radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,

2. prekopavanje nerazvrstane ceste (javno-prometne površine) radi popravka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja, te radi priključenja na instalacije i uređaje.

3. prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste

4. izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti

Na temelju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka Odjel donosi odobrenje ili sklapa ugovor

Članak 22.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama koji zahtijevaju preregulaciju

prometa (zatvaranje prometnice u cijelosti, promjena smjerova kretanja i sl.) potrebno je priložiti prometno rješenje.

Članak 23.

Za izvođenje radova na objektima uz nerazvrstanu cestu izvoditelj radova mora osigurati odvijanje pješačkog prometa na siguran način.

S ulične strane gradilište mora biti ograđeno i osigurano tako da se spriječi ispadanje materijala i širenje prašine, te moraju biti poduzete sve mjere da se ne ugrozi sigurnost ljudi i imovine na nerazvrstanim cestama.

Za sve eventualne štete nastale uslijed aktivnosti iz st.1. ovoga članka odgovoran je investitor radova.

Članak 24.

Za zauzimanje nerazvrstane ceste (javno-prometne površine) radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično kao i za prekopavanje nerazvrstanih cesta (javno-prometnih površina) radi izvođenja radova na popravcima, prelaganju ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje, plaća se naknada.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje posebnim aktom gradonačelnik.

Članak 25.

Pod prekopavanjem, u smislu ove Odluke, razumijeva se izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti (javno-prometnoj površini) koji se sastoji od razbijanja i uklanjanja kolničke konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa, uklanjanja odnosno postavljanja vodova, nasipavanja i zbijanja nasutog materijala te obnove kolničke konstrukcije nakon prekopavanja.

Članak 26.

Odobrenje za prekopavanje nerazvrstanih cesta (javno- prometnih površina), sadrži: mjesto i vrijeme izvođenje radova, privremenu regulaciju prometa, uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu sa pravilima struke, mjere zaštite sudionika u prometu i druge bitne elemente koji utječu na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja.

Vrijeme izvođenja prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u kojem će izvođenje radova u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa.

Članak 27.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti (javno-prometnoj površini) investitor je dužan osigurati pješački promet i promet vozila uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prikrivanje građevinskih jama i sl.) sukladno pozitivnim propisima.

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i sve prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizaciju, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja investitor, na osnovu usvojenog prometnog rješenja.

Po završetku radova investitor je dužan odmah izvijestiti Grad, a nerazvrstanu cestu odnosno javno-prometnu površinu dužan je, bez odlaganja, dovesti u prvobitno stanje.

Grad brine da radovi tijekom sanacije budu izvedeni u skladu sa pravilima struke.

Investitor je dužan prije početka radova na prekopavanju izvijestiti Grad i druge subjekte o danu početka izvođenja radova.

Članak 28.

Grad prati stanje kvalitete sanirane nerazvrstane ceste (javno-prometne površine) te ukoliko utvrdi da sanacija nije izvršena kvalitetno, zahtijevat će od investitora da ponovno izvrši sanaciju ili da nadoknadi štetu.

Članak 29.

Iznimno od odredbe članka 21. stavak 2. podstavak 2. ove Odluke, u hitnim slučajevima radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovine (hitne intervencije), prekopavanju nerazvrstanih cesta (javno-prometnih površina) može se pristupiti i bez traženja odobrenja Grada, uz obvezu investitora da poduzme sve potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka investitor je dužan odmah usmeno izvijestiti Grad, a najkasnije u roku od jednoga dana od početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja.

Investitor je dužan odmah po otklanjanju kvara, izvesti radove na sanaciji građevine nerazvrstane ceste (javno-prometne površine).

Odredbe članka 28. ove Odluke primjenjuju se u cijelosti na postupanje investitora u slučaju hitnih intervencija iz ovoga članka.

Članak 30

Ako je radi prekopavanja ili zauzimanja nerazvrstane ceste došlo do oštećenja preko 2/3 širine kolnika ili nogostupa investitor je dužan sanirati nogostup ili kolnik u cijeloj širini.

Članak 31.

Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu (javno-prometnu površinu) zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina računajući od dana izvedbe završnog sloja ceste (javno-prometne površine) - asfaltiranja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka Grad može u naročito opravdanim slučajevima odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste (javno-prometne površine) i prije isteka roka od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste odnosno parter javno.prometne površine.

U odobrenju iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se način rada, uvjeti za izvedbu radova, regulacija prometa, način sanacije prekopa odnosno potkopa te nadzor nad obavljanjem tih radova.

Članak 32.

Za sve štete koje nastanu pravnim ili fizičkim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama (javno-prometnim površinama) i njihovim zauzimanjem, odgovara investitor.

Članak 33.

Ako se na nerazvrstanoj cesti (javno-prometnoj površini) izvode ili izvedu radovi ili radnje koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu (javno-prometnu površinu) ili ugroziti sigurnost prometa na njima, investitor je dužan po nalogu Grada poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste (javno-prometne površine) i sigurnosti prometa na njima.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Grad je ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova oštećenja.

Ukoliko investitor ne poduzme mjere iz stavka 1. ovoga članka iste će poduzeti Grad na teret investitora.

Članak 34.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu (javno-prometnu površinu) obavlja se

na temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima, uz prethodnu pismenu suglasnost Odjela.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu s uređenom kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i slično) mora se izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom u duljini od najmanje 10 metara. smatra se spoj nerazvrstane ceste (javno-prometne površine) i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu (javno- prometnu površinu).

Atmosferske vode sa priključaka i prilaza ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu.

Troškove građenja priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Članak 35.

Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti,sama ili zajedno s teretom,moraju udovoljavati propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja.

Iznimno od odredbe stavka 1. Ovog članka, izvanredni prijevoz je moguć na temelju dozvole za izvanredni prijevoz kojim se utvrđuju uvjeti i način njegovog obavljanja, te iznos i način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza.

Dozvolu za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti u smislu stavka 2. Ovog članka,izdaje Odjel, a istom se utvrđuju način i uvjeti obavljanja izvanrednog prijevoza.

Troškove izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti koji se odnose na troškove postupka izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera koje se moraju provesti radi sigurnosti izvanrednog prijevoza i naknadu za izvanredni prijevoz plaća prijevoznik.

Visinu i način plaćanja troškova utvrđuje gradonačelnik zaključkom.

Članak 36.

Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava, obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu, te odluci o reklamiranju i plakatiranju na području Grada.

Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanim cestama (javno-prometnim površinama) mogu se održavati pod uvjetom i na način utvrđen posebnim aktom ili odlukom Grada.

Članak 37

Radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je zabranjeno:

- privremeno ili stalno zauzimati cestu ili cestovno zemljište bez suglasnosti Odjela Grada,

- izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili zaštite ceste a bez suglasnosti Odjela Grada,

- oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,

- dovoditi na cestovno zemljište atmosferske vode, otpadne vode ili druge tekućine,

- vući po cesti predmete kojima se oštećuje cesta,

- izlijevati na cestu motorno ulje i druge masne tvari,

- nanositit na cestu blato,

- dolaziti ili silaziti s ceste izvan izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu,

- spuštati po pokosu nasipa ili usjeka kamen, stabla te druge predmete i materijal,

- paliti travu, korov, građu ili drugi materijal u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u njegovoj neposrednoj blizini,

- neovlašteno postavljati zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini,

- graditi objekte unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste,

- izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili zgradama pored ceste koji bi mogli oštećivati cestu ili ugroziti sigurnost prometa bez suglasnosti Grada,

- parkirati vozilo izvan za to određenih površina,

- prekomjerno opterećivati nerazvrstanu cestu bez za tu svrhu posebno izdane dozvole,

- svako drugo interveniranje u površinu nerazvrstane ceste, bez suglasnosti Grada

Članak 38.

Vlasnici, ovlaštenici zemljišta koje graniči sa nerazvrstanim cestama dužni su:

- uklanjati nanose zemlje i šljunka s nerazvrstane ceste nanesenog s površine vlasnika ili ovlaštenika,

- uređivati, održavati i po potrebi uklanjati živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje sprječava preglednost, prozračivanje, sušenje ceste, te nesmetano korištenje,

- kositi travu i uređivati, održavati i čistiti zelene i pješačke površine u njihovom vlasništvu uz nerazvrstane ceste.

Članak 39.

Na nerazvrstanim cestama koje su sukladno zemljišnoknjižnim i katastarskim podacima upisane kao dobro u općoj upotrebi, ne mogu se stjecati imovinska prava.

Na zemljištu nerazvrstanih cesta koje su prostornim planom predviđene za drugu namjenu u skladu sa propisima o prostornom uređenju, a u naravi se ne koriste kao javni putevi, može se ukinuti svojstvo javnog dobra u općoj uporabi.

Grad je dužan putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprečavanja samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.

Članak 40.

Grad kao upravljač javnim dobrom u općoj upotrebi iz članka 41. ove odluke može za potrebe izgradnje ili održavanja komunalne infrastrukture i drugih instalacija osnivati pravo građenja i/ili pravo služnosti na javnom dobru u općoj upotrebi.

Pravo građenja i/ili služnosti iz stavka 1. ovoga članka osniva se temeljem posebnih zakona i odluka.

Visinu naknade za pravo građenja i/ili služnosti donosi Gradonačelnik posebnom odlukom.

V. NADZOR

Članak 41.

Inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama obavljaju komunalni redari u suglasju sa zakonom kojim se uređuju ceste i zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

U obavljanju nadzora iz stavka 1. Ovog članka, komunalni redar ovlašten je poduzimate radnje u suglasju sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo te odlukom kojom se uređuje komunalni red.

Članak 42.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je i dužan:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdati prekršajni nalog i

- naplatiti kaznu od počinitelja prekršaja odmah, na mjestu počinjenja prekršaja.

Članak 43.

Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru na njegov zahtjev i u zadanom roku dostaviti podatke i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, dati osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.

Članak 44.

Komunalni redar može usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji izazivaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovine.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 45.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- uz nerazvrstanu cestu na zahtjev Grada ne ukloni drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste (članak 22. st. 2.),

- bez odobrenja Grada zauzima, prekopava, obavlja izvanredni prijevoz ili prekomjerno opterećuje nerazvrstanu cestu (članak 23.),

- ako za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti ne osigura pješački promet i promet vozila uz poduzimanje svih mjera sigurnosti, a sukladno pozitivnim propisima (članak 29.),

- ne obavlja hitne intervencije na nerazvrstanoj cesti sukladno odredbama članka 31. ove Odluke,

- ispušta atmosferske vode na nerazvrstanu cestu (članak 36. st. 3.),

- ne obavlja izvanredni prijevoz nerazvrstanom cestom sukladno odredbama članka 37. ove Odluke,

- kao ovlaštenik zemljišta koje graniči sa nerazvrstanom cestom ne postupa sukladno odredbi članka 40. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba - obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 46.

Za prekršaje propisane odredbom članka 47. stavak 1. ove Odluke komunalni redar je ovlašten, kada utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga, naplatiti kaznu u visini od 200,00 kuna od počinitelja prekršaja odmah, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 dana od primitka prekršajnog naloga.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Propisi potrebni za provedbu ove Odluke donijet će se u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 48.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/188

Ur. broj: 2007/01-06/3-14-4

Crikvenica, 7. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik Gradskog vijeća

Lovorko Gržac, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=889&mjesto=10003&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr