SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 11. Srijeda, 30. travnja 2014.
OPĆINA KOSTRENA

31.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/ 11, 80/13) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 10/13), a po Prethodnoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor policije, Služba za sigurnost cestovnog prometa, Broj:511-09-05- 62-09/14, Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 25. travnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o parkirališnim površinama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i pravila za parkiranje vozila na javnim parkirališnim površinama (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima na području Općine Kostrena.

II. PARKIRANJE VOZILA

Članak 2.

Parkiralište je dio javne prometne površine namijenjene isključivo za parkiranje vozila.

Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom sukladno propisima.

Članak 3.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate.

Javno parkiralište s naplatom je uređena i propisno označena ulična ili izdvojena površina na kojoj je uvedena naplata parkiranja i koja je označena odgovarajućom prometnom signalizacijom te informacijama o cijenama parkiranja i načinu plaćanja parkiranja.

Općinski načelnik će na prijedlog komunalnog društva, općim uvjetima propisati javna parkirališta na kojima se obavlja naplata.

Članak 4.

Poslove organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima obavlja KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena.

O uređenju i održavanju javnog parkirališta brine KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena.

Članak 5.

Parkiranje vozila i naplata parkiranja organizira se na javnim parkiralištima i na rezerviranim parkirališnim mjestima.

Na javnim parkiralištima označavaju se odgovarajućom prometnom signalizacijom dijelovi javne prometne površine namijenjene za parkiranje jednog vozila.

Rezervirano parkirališno mjesto je parkirališno mjesto što ga je odobrio Općinski načelnik i namijenjeno je određenom korisniku te označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom.

Javno parkiralište može biti uređeno kao otvoreno ili zatvoreno javno parkiralište, a može biti stalno ili privremeno.

Stalno javno parkiralište je parkiralište na kojem se parkiranje naplaćuje tijekom cijele godine.

Privremeno javno parkiralište je parkiralište sezonskog tipa.

Otvoreno javno parkiralište je parkiralište bez automatske i poluautomatske kontrole ulaza i izlaza.

Zatvoreno javno parkiralište je parkiralište s automatskom i poluautomatskom kontrolom ulaza i izlaza odnosno kontrolom ulaza i izlaza putem ovlaštene osobe komunalnog društva.

Parkiranje na javnom parkiralištu može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja, za sve ili pojedine vrste vozila.

Članak 6.

Javno parkiralište s naplatom mora imati oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja, visinu naknade za parkiranje i oznaku vozila kojem je dozvoljeno parkiranje.

Članak 7.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik javnog parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu te da se na javnom parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena.

Izgled parkirne karte određuje KD Kostrena d.o.o. Kostrena.

Komunalno društvo je dužno organizirati prodaju parkirnih karata na dostupan način.

Korisnik parkiranja može uslugu parkiranja platiti i putem GSM operatera.

Članak 8.

Komunalno društvo ne odgovara za štete nastale na vozilima parkiranim na javnim parkiralištima kao ni za njihovo otuđenje.

Članak 9.

Način naplate parkirališta s naplatom, visinu naknade za parkiranje i povlaštene naknade za parkiranje, te broj i način označavanja parkirnih mjesta za invalidne osobe utvrđuju se Općim uvjetima koje donosi Općinski načelnik na prijedlog komunalnog društva.

Članak 10.

Pravo na povlaštenu naknadu za parkiranje propisuje se Općim uvjetima iz članka 9. ove Odluke.

Očevidnik o vozilima iz stavka 1. ovoga članka vodi komunalno društvo.

Članak 11.

Na javnom parkiralištu može se na zahtjev korisnika dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto.

Za rezervirano parkirališno mjesto plaća se naknada.

Članak 12.

Rezervirano parkirališno mjesto može se odobriti za:

1. Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove,

2. Ministarstvo nadležno za obranu,

3. Konzularni ured,

4. Inspekcijsko tijelo,

5. Fizičku i pravnu osobu.

Članak 13.

Na javnom parkiralištu posebno se označavaju rezervirana parkirališna mjesta za vozila osoba s invaliditetom oznakom važećeg znaka pristupačnosti u suglasju s propisima.

Ako na parkirališnom mjestu iz stavka 1. ovoga članka korisnik parkira vozilo koje nema važeći znak pristupačnosti u suglasju s propisima, vozilo će se premjestiti sukladno članku 21. ove Odluke.

Članak 14.

Korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta iz članka 12. točaka 2. do 4. ove Odluke, plaćaju povlaštenu naknadu za rezervirano parkirališno mjesto.

Članak 15.

Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 12. točaka 1. do 4. ove Odluke određuje Općinski načelnik.

Članak 16.

Rezervirano parkirališno mjesto mora biti posebno označeno.

Članak 17.

Javna parkirališta s naplatom mogu se, na temelju suglasnosti upravnog odjela, koristiti za održavanje zabavnih i sportskih manifestacija ili sličnih aktivnosti.

Članak 18.

Sredstva prikupljena naplatom od parkiranja prihod su KD Kostrena d.o.o. Kostrena i koriste se za pokriće troškova poslovanja društva, održavanje postojećih i uređenje novih parkirališnih mjesta te za razvoj djelatnosti parkiranja.

III. NADZOR NAD PARKIRANJEM VOZILA

Članak 19.

Nadzor i kontrolu naplatnog parkiranja vozila na javnom parkiralištu (pravilnost korištenja parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom u zoni naplate, kontrolu plaćanja naknade za parkiranje u zoni naplate, ometanje pristupa automatu, kolnim ulazima i nesmetanom izlasku drugog korisnika parkirališta pod naplatom i sl.) obavlja ovlaštena osoba komunalnog društva.

Ovlaštene osobe koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte, a sve u skladu s odredbama općih uvjeta ugovora o naplati parkirališta.

Članak 20.

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo i radni stroj smije biti parkiran samo na posebnim parkiralištima i cestovnim terminalima koji su označeni posebnim znakom.

Vlasnik odnosno korisnik vozila koji ne parkira vozilo na mjestu koje je namijenjeno za parkiranje vozila, u smislu stavka 1. ovoga članka, kaznit će se sukladno odredbama zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Članak 21.

Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama, premjestit će se na lokaciju koju za tu namjenu odredi Općinski načelnik temeljem naredbe policijskog službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: policijski službenik) ili prometnog-komunalnog redara.

Članak 22.

Poslove premještanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila obavlja komunalno društvo.

Troškove premještanja vozila snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.

Troškovi iz stavka 2. ovoga članka prihod su komunalnog društva.

Članak 23.

Visinu troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila propisuje Općinski načelnik na prijedlog komunalnog društva, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 24.

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo i radni stroj parkiran na mjestu koje nije namijenjeno za parkiranje toga vozila blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po naredbi policijskog službenika ili prometnog- komunalnog redara.

Članak 25.

Blokiranje i deblokiranje vozila iz članka 24. ove Odluke obavlja komunalno društvo.

Članak 26.

Troškove blokiranja i deblokiranja vozila iz članka 24. ove Odluke podmiruje vlasnik odnosno korisnik vozila.

Visinu troškova blokiranja i deblokiranja vozila utvrđuje Općinski načelnik na prijedlog komunalnog društva.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka prihod su komunalnog društva.

Na zahtjev vlasnika odnosno korisnika vozila komunalno društvo dužno je obaviti deblokadu vozila u što kraćem roku.

Nakon deblokiranja vozila, vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo.

Članak 27.

Prometni-komunalni redar ovlašten je nadzirati primjenu ove Odluke.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o parkirališnim površinama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/00).

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-33

Kostrena, 25. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr