SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 11. Srijeda, 30. travnja 2014.
OPĆINA KOSTRENA

29.

Na temelju članka 3. stavka 13., članka 11. stavka 1. i 2. i članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13), članka 258. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 130/ 11, 56/13, 14/14), članka 141. Zakona o cestama, (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/12), članka 187. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13), članka 202. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 25. travnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđuju djelatnosti od lokalnog značenja koje se smatraju komunalnim djelatnostima, komunalne djelatnosti koje obavljaju trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Kostrena, komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji, odnosno na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova te uvjeti i mjerila za provedbu javnog prikupljanja ponuda ili javnog nadmetanja za povjeravanje tih djelatnosti na temelju ugovora o koncesiji, odnosno povjeravanju određenih poslova na temelju ugovora, te mjerila za odabir ponuda i promjene cijena usluga komunalnih djelatnosti na području Općine Kostrena te prijelazne i završne odredbe.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 2.

Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke su:

1. javna vodoopskrba i javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

2. javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada,

3. održavanje groblja,

4. prijevoz pokojnika,

5. prijevoz putnika u javnom prometu,

6. obavljanje dimnjačarskih poslova,

7. održavanje javnih površina

8. održavanje nerazvrstanih cesta,

9. održavanje i naplata parkirališnih mjesta

10. održavanje javne rasvjete,

11. održavanje čistoće,

12. deratizacija i dezinsekcija,

13. vatrogasna djelatnost.

Članak 3.

Djelatnost javne usluge vodoopskrbe i javne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda smatraju se komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja za Općinu Kostrena ali su uvjeti i način njihova obavljanja propisani Zakonom o vodama i drugim propisima. Slijedom odredbi Zakona o vodama (NN broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda uključuje pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada smatraju se komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja za Općinu Kostrena u skladu sa stavkom 13. članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ali su uvjeti i način njihova obavljanja propisani Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Pod održavanjem groblja kao komunalne djelatnosti razumijeva se održavanje prostora u smislu košnje trave, popravaka ograda, čišćenja staza te popravci, održavanje i čišćenje mrtvačnica i ukop pokojnika.

Pod prijevozom pokojnika kao komunalne djelatnosti razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju.

Pod prijevozom putnika u javnom prometu kao komunalne djelatnosti razumijeva se prijevoz putnika na autobusnim linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave, na čijem području se prijevoz odvija.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti razumijeva se obveza kontrole i izvedbe radova na čišćenju dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Pod održavanjem javnih površina kao komunalne djelatnosti razumijeva se održavanje javnih neuređenih i hortikulturno uređenih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova, spomen obilježja, dječjih igrališta i plaža, uključujući i pripadajuću opremu javnih površina.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta kao komunalne djelatnosti razumijeva se održavanje površina cesta i pješačkih putova koji se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koji su pristupačni većem broju korisnika, koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa. Pod održavanjem smatra se i čišćenje snijega i hitne intervencije sanacija i popravaka površina i objekata koji čine dio nerazvrstanih cesta.

Održavanje i naplata parkirališnih mjesta se određuje kao djelatnost od lokalnog značenja za Općinu Kostrena u skladu sa stavkom 13. članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a obuhvaća upravljanje, postavu i održavanje sustava naplate, održavanje čistoće i naplatu parkiranja vozila na javnim parkiralištima.

Pod održavanjem javne rasvjete kao komunalne djelatnosti razumijeva se održavanje objekata i uređaje javne.

Pod održavanjem čistoće kao komunalne djelatnosti razumijeva se čišćenje javnih površina i skupljanje sitnog otpada s javnih površina (cesta, ulica, trgova, pješačkih zona, dječjih igrališta i slično).

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija se određuje kao komunalna djelatnost od lokalnog značenja za Općinu Kostrena u skladu sa stavkom 13. članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a podrazumijeva provođenje obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca na području Općine Kostrena.

Vatrogasna djelatnost se određuje kao komunalna djelatnost od lokalnog značenja za Općinu Kostrena u skladu sa stavkom 13. članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a koju Općina Kostrena obavlja putem svog Dobrovoljnog vatrogasnog društva »Kostrena« i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u skladu sa Zakonom o vatrogastvu (NN broj 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10).

III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 4.

Komunalne djelatnosti na području Općine Kostrena obavljaju:

1. Trgovačka društva u suvlasništvu Općine Kostrena

2. Trgovačka društva u vlasništvu Općine Kostrena,

3. Pravne ili fizičke osobe na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,

4. Pravne ili fizičke osobe na temelju Ugovora o koncesiji,

5. Udruge koje se bave vatrogasnom djelatnošću.

IV. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PUTEM TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U SUVLASNIŠTU OPĆINE KOSTRENA

Članak 5.

Komunalne djelatnosti na području Općine Kostrena koje se obavljaju putem trgovačkih društava u suvlasništvu Općine Kostrena su:

1. javna vodoopskrba i javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

2. javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada,

3. prijevoz putnika u javnom prometu,

Javna vodoopskrba i javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda obavlja se putem KD »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka.

Javna odvodnja u skladu s člankom 3. stavka 1. točke 28. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se putem KD »Čistoća« d.o.o. Rijeka.

Prijevoz putnika u javnom prometu obavlja se putem KD »Autotrolej« d.o.o. Rijeka.

V. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PUTEM KD »KOSTRENA« d.o.o. KOSTRENA

Članak 6.

Općina Kostrena povjerava KD-u »Kostrena« d.o.o. da u sklopu djelatnosti zbog koje je osnovano, općim aktima uređuje određene odnose, rješava u pojedinačnim upravnim stvarima, pravima, obvezama i odgovornostima fizičkih i pravnih osoba te obavlja druge javne ovlasti.

KD-u »Kostrena« d.o.o. povjerava se obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, i to:

1. održavanje groblja,

2. održavanje čistoće,

3. održavanje javnih površina

3.1.održavanje javnih hortikulturno neuređenih zelenih površina

3.2.održavanje javnih hortikulturno uređenih zelenih površina

4. održavanje i naplata parkirališnih mjesta

1. Održavanje groblja

Članak 7.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sprovoda pokojnika te ukop pokojnika.

Održavanje groblja obavlja se prema standardu usluga koji se utvrđuje za svaku proračunsku godinu posebno na temelju usvojenog Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Program iz stavka 2. ovog članka donosi Općinski načelnik Općine Kostrena te obavezno sadrži opseg, način i dinamiku održavanja groblja iz stavka 1. ovoga članka po jediničnim cijenama koje donosi Skupština KD-a »Kostrena« d.o.o. te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja bez obzira na to da li je utvrđen Proračunom Općine Kostrena ili Planom poslovanja Društva za tekuću godinu.

2. Održavanje čistoće

Članak 8.

Pod održavanjem čistoće razumijeva se čišćenje javnih površina i skupljanje sitnog otpada s javnih površina (ulica, trgova, pješačkih zona, dječjih igrališta i slično).

Čišćenje javnih površina obavlja se prema standardu komunalnih usluga koji se za svaku proračunsku godinu utvrđuje posebno na temelju usvojenog Programa čišćenja koji je sastavni dio Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Program obvezno sadrži opseg, način i dinamiku čišćenja javno-prometnih površina (nerazvrstanih cesta, dijelova

javnih cesta, javnih zelenih površina, trgova, parkova, dječjih igrališta, pješačkih staza i ostalih javnih površina), procjenu pojedinih troškova po jediničnim cijenama usluge koju donosi Skupština KD-a »Kostrena« d.o.o. te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja bez obzira na to da li je utvrđen Proračunom Općine Kostrena ili Planom poslovanja Društva za tekuću godinu.

3. Održavanje javnih površina

3.1. Održavanje javnih hortikulturno neuređenih zelenih površina

Članak 9.

Pod održavanjem javnih hortikulturno neuređenih zelenih površina razumijeva se košnja zatravljenih hortikulturno neuređenih površina, krčenje bilja, grabljanje, odvoz i zbrinjavanje zelenog materijala i sitnog otpada sa zelenih površina, uklanjanje trulih i napuklih grana i stabala, čišćenje autobusnih stanica, čišćenje plaža i prilaznih neuređenih putova, uklanjanje napuklih grana s drveća i javnih površina nakon puknuća uslijed vremenskih neprilika, uklanjanje napuklih stabala s javnih površina nakon puknuća uslijed vremenskih neprilika ili drugih incidentnih situacija, uklanjanje sitnog smeća grabljanjem s javnih hortikulturno neuređenih površina, interventno čišćenje zelenih površina, plaža prilaznih putova i autobusnih stanica, te ostali srodni radovi prema nalogu komunalnog redara.

Održavanje javnih hortikulturno neuređenih površina obavlja se prema standardu komunalnih usluga koji se za svaku proračunsku godinu utvrđuje posebno na temelju usvojenog Programa održavanja koji je sastavni dio Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Prijedlog Programa održavanja javnih hortikulturno neuređenih površina izrađuje KD »Kostrena«, a usvaja Općinski načelnik Općine Kostrena.

Program obvezno sadrži opseg, način i dinamiku održavanja javnih hortikulturno neuređenih površina, procjenu troškova po jediničnim cijenama usluge koju donosi Skupština KD-a »Kostrena« d.o.o. te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

3.2. Održavanje javnih hortikulturno uređenih zelenih površina

Članak 10.

Pod održavanjem javnih hortikulturno uređenih zelenih površina razumijeva se izgrabljivanje površina od suhe trave, lišća, smeća i kamenja s utovarom i odvozom na deponij, pljevljenje, košnja travnjaka, orezivanje, okopavanje, prignojavanje, formiranje travnatih površina, sadnja živica, ukrasnog i drugog bilja i stabala, zaštita bilja i drvoreda (kesten, hrast, čempres), vađenje suhih i bolesnih grmova s odvozom na deponij, prozračivanje krošnji starijih stabala, uklanjanje suhih i polomljenih grana, frezanje panjeva, popunjavanje i obnova zelenih površina biljnim materijalom, zalijevanje, obnova veza za učvršćivanje stablašica, izmjena kolaca uz stablašice, orezivanje visokih stabala uz pomoć auto-košare, sadnja novog biljnog materijala, te ostali srodni radovi prema nalogu komunalnog redara.

Održavanje javnih hortikulturno uređenih površina obavlja se prema standardu komunalnih usluga koji se za svaku proračunsku godinu utvrđuje posebno na temelju usvojenog Programa održavanja koji je sastavni dio Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Prijedlog Programa održavanja javnih hortikulturno uređenih površina izrađuje KD »Kostrena«, a usvaja Općinski načelnik Općine Kostrena.

Program obvezno sadrži opseg, način i dinamiku održavanja javnih hortikulturno uređenih površina, procjenu troškova po jediničnim cijenama usluge koju donosi Skupština KD-a »Kostrena« d.o.o. te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

4. Održavanje i naplata parkirališnih mjesta

Članak 11.

Održavanje i naplata parkirališnih mjesta obuhvaća upravljanje, postavu i održavanje sustava naplate, održavanje čistoće i naplatu parkiranja vozila na javnim parkiralištima.

Područja javnih parkirališta biti će utvrđena posebnom odlukom.

VI. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 12.

Na području Općine Kostrena obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti na temelju ugovora o koncesiji:

1. prijevoz pokojnika,

2. obavljanje dimnjačarskih poslova

Članak 13.

Postupak davanja koncesije provodi se isključivo na temelju Zakona o koncesijama (NN broj 143/12).

Obavijest o namjeri davanja koncesije, kojom započinje postupak davanja koncesije, objavljuje Općinski načelnik Općine Kostrena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, objavljuje se i u dnevnom tisku, te na web stranici Općine Kostrena s navedenim datumom objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati sljedeće podatke:

1. Naziv, adresu, telefonski broj, broj telefaksa i adresu elektroničke pošte Općine Kostrena;

2. Predmet koncesije:

- vrstu i predmet koncesije

- prirodu i opseg djelatnosti koncesije,

- mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,

- rok trajanja koncesije;

- procjenu vrijednosti koncesije

3. Rok:

- rok za dostavu ponuda

- adresu na koju se moraju poslati ponude,

- jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane;

- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda

4. Razloge isključenja ponuditelja

5. Uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti, u skladu s odredbama posebnog zakona te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih uvjeta;

6. Vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti;

7. Kriterije koji će se primijeniti za odabir najpovoljnije ponude;

8. Naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

Članak 14.

Postupak davanja koncesije provodi stručno povjerenstvo za koncesiju. Stručno povjerenstvo se sastoji od predsjednika, zamjenika i tri člana, i imenuje ga Općinski načelnik Općine Kostrena prije početka postupka davanja koncesije.

Ministarstvo nadležno za financije može imenovati svog predstavnika u stručno povjerenstvo u roku od deset dana od dana zaprimljene obavijesti o namjeri osnivanja stručnog povjerenstva.

Zadaci Stručnog povjerenstva za koncesiju su

1. suradnja s Općinskim načelnikom Općine Kostrena pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

2. analiza koncesije radi utvrđivanja sadrži li koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva,

3. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije,

4. utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga,

5. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

6. vrši obradu pristiglih ponuda, utvrđuje njihovu pravovaljanost, uspoređuje ih i o svojem radu sastavlja Zapisnik potpisan od svih članova povjerenstva, koji prosljeđuje Općinskom načelniku.

Na temelju ovog Zapisnika Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 15.

Nakon provedenog postupka davanja koncesije, Općinsko vijeće Općine Kostrena (u daljnjem tekstu Općinsko vijeće) donosi odluku o davanju koncesije.

Odluka o davanju koncesije je upravni akt kojeg donosi Općinsko vijeće na prijedlog stručnog povjerenstva za koncesiju, a nakon ocjene pristiglih ponuda za davanje koncesije i u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude za donošenje odluke o davanju koncesije je ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim kriterijima za odabir:

1. kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva);

2. sposobnosti ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije;

3. cijene pružanja usluga za krajnje korisnike;

4. visina ponuđene naknade za koncesiju.

Članak 16.

Odluka o davanju koncesije sadrži:

1. naziv davatelja koncesije,

2. broj odluke i datum donošenja odluke,

3. naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,

4. osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara,

5. vrstu i predmet koncesije,

6. prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,

7. rok na koji se daje koncesija,

8. posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj,

9. iznos naknade za koncesiju

10. rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,

11. obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

12. uputu o pravnom lijeku,

13. potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Na temelju odluke o davanju koncesije, ugovor o koncesiji sklapa Općinski načelnik Općine Kostrena.

Općinski načelnik Općine Kostrena kao Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju.

Općinski načelnik Općine Kostrena mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od trenutka kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.

Članak 17.

Općina Kostrena kao Davatelj koncesije dužna je prije sklapanja ili prije stupanja na snagu ugovora o koncesiji prikupiti od odabranog najpovoljnijeg ponuditelja za dobivanje koncesije potrebna jamstva i/ili instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji (zadužnice, bankarske garancije, osobna jamstva, mjenice, polog i ostalo) u iznosu određenom u skladu s procijenjenom vrijednosti koncesije.

Članak 18.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost ili područje za koju se daje koncesija,

2. rok na koji se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze koncesionara,

7. jamstava i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,

8. način prestanka koncesije,

9. ugovorne kazne.

VII. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA

Članak 19.

Komunalne djelatnosti koje se u Općini Kostrena mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova su:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje nerazvrstanih cesta osim horizontalne i vertikalne signalizacije

- održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije nerazvrstanih cesta

2. održavanje javne rasvjete

- održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

3. deratizacija i dezinsekcija

- provedba obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Komunalne djelatnosti iz ovoga članka povjeravaju se na obavljanje temeljem provedenog postupka javnog prikupljanja ponuda.

Članak 20.

Odluku o provedbi javnog prikupljanja ponuda za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora donosi Općinski načelnik Općine Kostrena.

Javno prikupljanje ponuda provodi povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik Općine Kostrena.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ovoga članka sastoji se od predsjednika, zamjenika i tri člana.

Članak 21.

Oglas javnog prikupljanja ponuda utvrđuje Općinski Načelnik Općine Kostrena, a objavljuje se u dnevnom tisku a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, na web stranici Općine Kostrena s navedenim datumom objave u dnevnom tisku.

Oglas poziva na javno prikupljanje ponuda mora sadržavati sljedeće uvjete i mjerila:

1. komunalnu djelatnost za koju se sklapa ugovor

2. vrijeme na koje se sklapa ugovor

3. vrstu i opseg poslova

4. način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja

5. jamstvo za ozbiljnost ponude

6. način, vrijeme i rok za podnošenje ponuda

7. rok važenja ponuda

8. isprave koje su potrebne kao privitak ponudi

9. mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

10. uvjeti za odabir najpovoljnije ponude

Članak 22.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti najmanje slijedeće isprave:

1. izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje komunalne djelatnosti (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

2. BON 1 za posljednje dvije financijske godine iz koje je razvidno da je ponuditelj u tom razdoblju pozitivno poslovao

3. BON 2 iz kojeg je razvidno da ponuditelj u posljednjih šest mjeseci nije bio u blokadi računa

4. potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana od dana objave nadmetanja iz koje je vidljivo da ponuditelj nema dugovanja s osnove javnih davanja

5. izjavu osobe po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ne starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javnog prikupljanja ponuda, da nije pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela iz Kaznenog zakona (NN broj 125/11 i 144/12):

- zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevara u gospodarskom poslovanju, povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, prouzročenje stečaja, pogodovanje vjerovnika, primanje i davanje mita u postupku stečaja, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zavaravajuće oglašivanje, utaja poreza ili carine, izbjegavanje carinskog nadzora, subvencijska prijevara, zlouporaba povlaštenih informacija, zlouporaba tržišta kapitala, neovlaštena uporaba tuđe tvrtke, odavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne, nedozvoljena proizvodnja, nedozvoljena trgovina, pranje novca.

6. referentnu listu izvršenih ugovora u posljednjih pet godina s priloženim potvrdama naručitelja o uredno izvršenim radovima

Sve isprave iz stavka 1. ovog članka podnose se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Članak 23.

Pismenu prijavu za sudjelovanje u nadmetanju mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe.

Pravne ili fizičke osobe iz prethodnog stavka ovoga članka za sudjelovanje u nadmetanju moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

1. da su registrirane za obavljanje komunalne djelatnosti iz nadmetanja,

2. da imaju potrebnu stručnu i tehničku sposobnost, znanje, financijsku snagu, opremu i ostale uređaje, sposobnost vođenja poslova, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled te odgovarajuće zaposleno osoblje koje bi moglo obavljati komunalne poslove,

3. da su uredno izvršile sve poslovne ili financijske obveze prema Općini Kostrena i prije objavljivanja natječaja i da s Općinom kostrena ne vode sudski ili upravni spor,

4. da su platežno sposobne, da nisu prezadužene, da nad njima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Članak 24.

Rok za podnošenje ponuda je petnaest dana od dana objave postupka javnog prikupljanja ponuda.

Prilikom otvaranja ponuda povjerenstvo sastavlja Zapisnik o otvaranju ponuda. Po izvršenom pregledu i ocjeni ponuda povjerenstvo sastavlja Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Na temelju prijedloga povjerenstva Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 25.

Nakon provedenog postupka javnog prikupljanja ponuda, Općinsko vijeće Općine Kostrena donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je upravni akt kojeg donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika i povjerenstva koje provodi postupak nadmetanja, a nakon ocjene pristiglih ponuda, u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude:

1. kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva),

2. sposobnosti ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije;

3. cijene pružanja usluga

Članak 26.

Na temelju odluke iz prethodnog stavka ovoga članka, Općinski načelnik Općine Kostrena sklapa Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova koji obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se sklapa ugovor,

2. vrijeme na koje se ugovor sklapa,

3. vrstu i opseg poslova,

4. način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Protiv Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 27.

Opseg poslova određuje se za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidljivim sredstvima i izvorima financiranja prema Programu održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Općinsko vijeće.

VIII. OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI

Članak 28.

Općina Kostrena u skladu sa Zakonom o vatrogastvu (NN broj 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem vatrogasne službe.

Vatrogasnu djelatnost Općina Kostrena obavlja putem svog Dobrovoljnog vatrogasnog društva »Kostrena« i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u skladu sa Zakonom o vatrogastvu (NN broj 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10).

Općina Kostrena poduzima mjere za opremanje dobrovoljnog vatrogasnog društva i javne vatrogasne postrojbe koje se sastoje u pomaganju u nabavi opreme i sredstava za gašenje požara, osiguranje odgovarajućih prostora za gašenje požara, osiguranje odgovarajućih prostora za dežurne vatrogasce, osposobljavanje i obuku, čuvanje vatrogasne opreme i sredstva, te ostale olakšice koje u okviru svoje nadležnosti jedinica lokalne samouprave može propisati.

IX. FINANCIRANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 29.

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se iz cijene komunalne usluge, komunalne naknade, Proračuna Općine Kostrena i drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

Sredstvima komunalne naknade sufinancirat će se i djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Općine Kostrena.

X. PROMJENA CIJENE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 30.

Pravne ili fizičke osobe - isporučitelji komunalnih usluga koji obavljaju komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, dužni su pri svakoj eventualnoj promijeni cijene, odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti suglasnost Općinskog načelnika najkasnije 30 dana prije njene promjene.

Općinski načelnik je dužan dostaviti svoje očitovanje u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave prijave cjenika, u suprotnom smatrat će se da je suglasnost dana.

Ukoliko Općinski načelnik donese negativno mišljenje o predloženom cjeniku komunalnih usluga, isti se ne može primjenjivati.

Prijava cjenika iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

1. vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

2. strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

3. predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu,

4. postupak promjene cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Ugovori o koncesiji, kao i ugovori o povjeravanju poslova za obavljanje komunalne djelatnosti sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.

Članak 32.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 30/09, 22/10, 40/10), Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 30/09), Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja i krematorija (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 40/10) i Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 40/10).

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-32

Kostrena, 25. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=888&mjesto=51221&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr