SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 10. Četvrtak, 17. travnja 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

10.

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 16. travnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
vikend naselja »Kupjak«

I.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja vikend naselja »Kupjak« (u daljnjem tekstu: Plan) koji je izradilo poduzeće ARHEO d.o.o.za projektiranje i prostorno planiranje iz Zagreba.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Urbanistički plan uređenja vikend naselja »Kupjak«, koji se sastoji od:

I.Tekstualni dio - Odredbe za provođenje

1.Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

2.Uvjeti smještaja i način gradnje građevina unutar vikend naselja

3.Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

4.Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

5.Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

6.Postupanje s otpadom

7.Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

8.Mjere provedbe Plana

II. Grafički prilozi

1. Korištenje i namjena površina MJ.1: 2000

1.a. Korištenje i namjena površina

(na ortofoto podlozi) MJ.1: 2000

2. Prometna, ulična i komunalna
infrastrukturna mreža

2.1. Prometna i ulična mreža MJ.1: 2000

2.2. Telekomunikacija MJ.1: 2000

2.3. Elektroopskrba MJ.1: 2000

2.4. Plinoopskrba MJ.1: 2000

2.5. Vodoopskrba MJ.1: 2000

2.6. Odvodnja otpadnih voda MJ.1: 2000

2.7. Odvodnja oborinskih voda MJ.1: 2000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i
zaštite površina

3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i
zaštite površina MJ.1: 2000

3.2. Sustav uređenja vodotoka i voda MJ.1: 2000

3.3. Mjere posebne zaštite MJ.1: 2000

4. Način i uvjeti gradnje

4.1. Oblici korištenja MJ.1: 2000

4.2. Način gradnje MJ.1: 2000

III. Obvezni prilozi

Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Općinskog vijeća Općine Ravna Gora i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora te je uvid u isti moguć u prostorijama Općine Ravna Gora.

Članak 3.

Urbanistički plan uređenja vikend naselja »Kupjak« izrađen je prema Odluci o izradi istog (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 39/12) te u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj15/08 i 9/12).

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.
UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 4.

Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene u Urbanističkom planu uređenja su:

-zaštita vrijednih područja i krajolika

-temeljna obilježja Općine Ravna Gora i ciljevi razvoja Općine Ravna Gora (unutar zone obuhvata Plana)

-poštovanje principa održivog korištenja i kriterija zaštite okoliša

-poticanje razvoja prostorne cjeline unutar obuhvata Plana

-racionalno korištenje infrastrukturnih sustava

-osiguranje prostora i lokacija za infrastrukturne i ostale objekte i sadržaje u skladu s potrebama gospodarskog razvoja.

Površine javnih i drugih namjena razgraničene su i označene bojom i planskim znakom u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz broj 1. »Korištenje i namjena površina« u mjerilu 1:2 000 i to:

1.Gospodarska namjena - ugostiteljsko
turistička - vikend naselje VN

2.Gospodarska namjena - ugostiteljsko
turistička T

3.Gospodarska namjena - ugostiteljsko
turistička - kamp T3

4.Zaštitne zelene površine Z

5.Vodne površine V

6.Površine infrastrukturnih sustava IS

2.
UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA
GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 5.

Planom je dozvoljena izgradnja i smještaj građevina za povremeni boravak unutar površina ugostiteljsko-turističke namjene - vikend naselje (VN).

Unutar površina ugostiteljsko-turističke namjene (T) dozvoljava se izgradnja hotela, apart hotela, turističkih apartmana te pratećih sadržaja.

Unutar površine ugostiteljsko turističke namjene - kamp (T3) planirana je postava smještajnih jedinica kampa (mobilne kućice, kamp parcele i kamp mjesta) te pratećih sadržaja i sanitarnih čvorova.

Na jednoj građevnoj čestici se može graditi jedna ili više građevina.

Pored glavnih građevina na istoj čestici moguće je graditi i pomoćne građevine uz uvjet da su kumulativno ispunjeni uvjeti u pogledu: max. koeficijent izgrađenosti (Kig), iskoristivost (Kis) građevne čestice.

Članak 6.

Način gradnje i korištenja građevine na građevinskoj čestici ne smije umanjiti vrijednosti okolnih prostora i ometati korištenje susjednih građevina.

Članak 7.

Udaljenost građevina od granice građevne čestice ne može biti manja od 3 metra.

Udaljenost građevine od regulacijske linije ne može biti manja od 5 metara. Iznimno, udaljenost garaže od regulacijske linije može biti manja, ali ne manja od 1 metra.

Postojeće građevine u izgrađenim dijelovima, koje se nalaze na manjim udaljenostima, mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se ne smanjuje postojeća udaljenost građevina od regulacijske linije.

Građevni pravac mora biti približno okomit na susjednu među.

Članak 8.

Građevinska čestica mora imati priključak na javnu prometnu površinu. Priključak mora osigurati pješački i kolni pristup čestici i građevini, minimalna širina pristupnog puta je 5,0 m.

Građevnu česticu potrebno je priključiti na vodove komunalne infrastrukture (vodoopskrbe, odvodnje i elektroopskrbe).

Uvjeti smještaja i način gradnje unutar zona vikend naselja (VN)

Članak 9.

Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene - vikend naselje (VN) dozvoljava se izgradnja i smještaj građevina za stalni i povremeni boravak.

Prilikom gradnje građevina za stalni i privremeni boravak potrebno je pridržavati se sljedećih uvjeta:

-građevine se grade isključivo kao slobodnostojeće

-minimalna površina građevne čestice iznosi 400 m2, a širina građevne čestice, mjerena na mjestu građevinskog pravca, ne može biti manja od 12 m

-površina građevinske čestice iz prethodne alineje može biti umanjena do 10% za potrebe planiranja prometnica, prilikom čega se za izračun parametara izgrađenosti uzima veličina građevinske čestice prije umanjenja

-minimalni tlocrt nove građevine je 50 m2

-maximalna katnost građevina je Po+S+P+1+Pk

-maximalna visina građevine je 9,0 m

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig)
iznosi 0,3

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis)
iznosi 0,8.

Uvjeti smještaja i način gradnje unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene (T)

Članak 10.

Na površini ugostiteljsko-turističke namjene (T) dozvoljava se izgradnja hotela, apart hotela, pansiona i turističkih apartmana te pratećih sadržaja (ugostiteljski, trgovački, uslužni i slični sadržaji).

Sadržajima kao što su pansion, hotel, ugostiteljski sadržaji i sl., koji svaki za sebe predstavljaju tehnološku cjelinu, izdavat će se akti o građenju kao za građevinu na dijelu jedinstvene katastarske čestice.

Prilikom gradnje građevina na površini ugostiteljsko - turističke namjene (T) potrebno je pridržavati se sljedećih uvjeta:

-kapacitet zone ugostiteljsko - turističke namjene (T) iznosi 50 kreveta

-minimalna površina građevne čestice iznosi 2000 m2

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig)
iznosi 0,4

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis)
iznosi 0,8

-maximalna katnost građevina je Po+S+P+2+Pt
odnosno 4 nadzemne etaže

-maximalna visina građevine je 12,00 m

-zelene površine moraju činiti minimalno30% građevne čestice.

Uvjeti smještaja i način gradnje unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene - kamp (T3)

Članak 11.

Unutar površine ugostiteljsko-turističke namjene - kamp (T3) planirana je postava smještajnih jedinica kampa (mobilne kućice, kamp parcele i kamp mjesta) te pratećih sadržaja i sanitarnih čvorova.

Gustoća korištenja iznosi najviše 120 ležaja/ha (broj korisnika predstavlja ekvivalent broju ležajeva).

Kapacitet smještajne jedinice izražava se brojem gostiju- kampista (korisnika):

-kamp mjesto - 3 gosta-kampista (korisnika)

-kamp parcela - 3 gosta-kampista (korisnika).

Smještajne jedinice se ne mogu povezivati s tlom na čvrsti način.

Površina ugostiteljsko turističke namjene - kamp (T3) čini jednu prostornu cjelinu, a maksimalni kapacitet je 26 korisnika.

Brojčani pokazatelji dani su u sljedećoj tablici:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 68.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/5

Ur. broj 2112/07-01-14-15

Ravna Gora, 16. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=887&mjesto=51314&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr