SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 10. Četvrtak, 17. travnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

29.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama(»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/ 11 i 80/13), članka 15.i 16. Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/06, 35/07, 4/14, 50/13) i članka 23.Statuta Općine Malinska-Dubašnica(Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 26/09 i 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 16. travnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju javna parkirališta na kojima se obavlja naplata, utvrđuje način naplate parkiranja i visina naknade za parkiranje.

Članak 2.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, te druge poslove na javnim parkiralištima obavlja KOMUNALNO DRUŠTVO DUBAŠNICA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

Članak 3.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javno prometne površine namijenjen parkiranju vozila.

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila su :

-parkiralište »Markat«

-parkiralište »ispred poslovnog centra Polje

-parkiralište »iza poslovnog centra Polje«

-parkiralište »Lukobran«

-parkiralište »Jaz«

-parkiralište u ulici Lina Bolmarčića,

-parkiralište u ulici Obala (od Pošte do lukobrana),

-parkiralište u ulici Jovakina Tončića

-parkiralište u ulici Mihovila Radića

Javno parkiralište na kojem se vrši naplata naknade za teretna vozila zajedno sa priključnim vozilima, autobusima i vozilima s dodatkom za vuču plovila je:

-parkiralište »Livakovo«

Članak 4.

Parkiralište iz članka 3.stavka 2. alineja 1.(Markat) nalazi se u 1. zoni , a ostala parkirališta iz članka 3. stavka 2. nalaze se u 2. zoni . Parkiralište iz članka 3.stavak 3.alineja 1. (Livakovo) u posebnom je režimu naplate koji su propisani u daljnjem tekstu ove Odluke.

Oznaka 1. zone je crvena boja a oznaka 2. zone je žuta boja. Naplata parkiranja u 1. i 2. zoni i parkiralištu »Livakovo« obavlja se svakodnevno u razdoblju od 01.lipnja do 30. rujna u vremenu od 9,00 do 22,00 sata.

Cijena naplate parkiranja s uključenim PDV-om iznosi u 1. zoni 7,00kn/h , odnosno 40,00 kn/dan(cjelodnevna karta) ili 100,00 kn/dan(dnevna karta s nalogom) za osobne automobile, kombi vozila i motocikle s prikolicom. Cijena naplate parkiranja s uključenim PDV-om iznosi u 2. zoni 6,00 kn/h, odnosno 30,00 kn/dan(cjelodnevna karta) ili 90,00 kn/dan(dnevna karta s nalogom) za osobne automobile, kombi vozila i motocikle s prikolicom.

U 1. i 2. zoni nema vremenskog ograničenja parkiranja. Minimalno vrijeme parkiranja je 1sat.

Članak 5.

Autobusi, kamioni, kamperi, odnosno sva teretna vozila zajedno s priključnim vozilima i vozila s dodatkom za vuču moraju se parkirati isključivo na javnom parkiralištu »Livakovo«.

Od odredbe iz stavaka1. izuzeti su autobusi, kamioni i ostala teretna vozila koja imaju osigurano parkirno mjesto na privatnoj površini.

Članak 6.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom, vozač odnosno vlasnik vozila sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz uvjete propisane ovom Odlukom.

Članak 7.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koriste se prema odredbama ove Odluke slijedeće vrste parkirnih karata:

-jednosatna ili višesatna parkirna karta (u daljnjem tekstu: satna karta)

-povlaštena mjesečna parkirna karta

-cjelodnevna karta

-dnevna karta s nalogom

Prihod od karata iz ovog članka prihod je Organizatora parkiranja.

Članak 8.

Uplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu može se izvršiti na parkirnom automatu ; putem mobilnog telefona; odnosno na blagajni i prodajnim mjestima Organizatora parkiranja, odnosno od strane ovlaštene osobe Organizatora parkiranja.

Kupnja na automatu pretpostavlja istovremeno preuzimanje i plaćanje parkirne karte putem parkirnog automata. Dobivena karta stavlja se na vidljivo mjesto iza vjetrobranskog stakla parkiranog vozila. Ispis na karti mora biti vidljiv kontroloru parkiranja.

Naplata putem mobilnog telefona podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje elektronskim putem, a umjesto pisane potvrde (parkirne karte) kupnja se potvrđuje povratnom SMS porukom s brojem transakcije koji je konačna potvrda kupnje karte.

Cjelodnevna karta vrijedi isključivo za tekući dan.

Dnevna karta s nalogom vrijedi za javna parkirališta i to od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte od strane ovlaštene osobe trgovačkog društva do istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.

Naplata dnevne karte putem naloga podrazumijeva preuzimanje karte neposredno na javnom parkiralištu i njezino plaćanje putem žiro računa Organizatora parkiranja ili naplatom na blagajni Organizatora parkiranja.

Članak 9.

Iznimno naplata se može vršiti i ručno. Naplata satne ili dnevne karte ručno podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte neposredno na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja. Za ručnu naplatu koristi se fiskalna blagajna.

Odredba iz prethodnog stavka primjenjuje se isključivo na parkiralištu iz članka 5. stavak 1.

Članak 10.

Za naplatu parkiranja Parkirna karta za javno parkiralište sadrži sljedeće podatke:

-skraćenu oznaku tvrtke, Organizatora parkiranja koji obavlja naplatu,

-oznaku javnog parkirališta,

-serijski, odnosno redni broj parkirne karte,

-datum izdavanja,

-obavijest o načinu isticanja parkirne karte

-vrijeme početka parkiranja

Kupljena karta vrijedi samo za zonu u kojoj je izdana.

Članak 11.

Korisnik javnog parkirališta čini povredu ove Odluke ako:

a) ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila, u roku od 15 minuta od dolaska na parkiralište,

b) ne prijavi parkiranje putem mobilnog telefona u roku 15 minuta od dolaska na parkiralište,

c) nema valjanu mjesečnu parkirnu kartu,

d) ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

e) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 15 minuta,

f) ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama,

g) koristi javno parkiralište bez parkirne karte.

Kontrolu parkiranja vozila na javnom parkiralištu pod naplatom obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Članak 12.

(1) Mjesečna povlaštena parkirna karta za može se kupiti na blagajni odnosno prodajnim mjestima Organizatora parkiranja.

(2) Pravo na mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna tekuće godine ima pravna i fizička osoba-obrtnik, koja:

-koristi poslovni prostor na području Općine Malinska- Dubašnica što dokazuje ugovorom o zakupu ili izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu poslovnog prostora, te ima vozilo registrirano na ime pravne osobe odnosno vozilo registrirano na ime fizičke osobe (obrtnika) što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.

(3) Pravo na mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu u periodu od 01.lipnja do 30.rujna tekuće godine imaju svi vlasnici vozila s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica, što dokazuju osobnom iskaznicom ili potvrdom o prebivalištu, te prometnom dozvolom izdanom od Policijske postaje Krk.

(4) Fizičke osobe vlasnici stambenog objekta na području na kojem se obavlja naplata parkiranja koje nemaju mogućnosti parkiranja u vlastitoj okućnici ili drugom zemljištu mogu ishoditi mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu. Uz zahtjev za izdavanjem mjesečne povlaštene parkirne karte potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice, vlasnički list i prometnu dozvolu vozila.

(5) Mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu mogu ishoditi zaposlenici koji nemaju prebivalište u Općini Malinska- Dubašnica pod uvjetom da poslodavac nema prostor na kojem se može organizirati parkiranje vozila za što je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, potvrdu poslodavca o radnom odnosu i prometnu dozvolu.

(6) Mjesečna povlaštena parkirna karta izdat će se korisniku koji nema dospjelih dugovanja prema Organizatoru parkiranja i Općini Malinska-Dubašnica.

(7) Cijena mjesečne povlaštene parkirne karte za subjekte iz stavka 2. i 5. ovog članka iznosi 100,00 kuna.

(8) Cijena mjesečne povlaštene parkirne karte za subjekte iz stavka 3. ovog članka iznosi 50,00 kuna.

(9) Cijena mjesečne povlaštene parkirne karte za subjekte iz stavka 4.ovog članka iznosi 150,00 kuna.

Članak 13.

Mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu izdaje Organizator parkiranja.

Mjesečna povlaštena parkirna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana. Mjesečna povlaštena parkirna karta važeća je za tekući mjesec za koji je izdana.

Mjesečna povlaštena parkirna karta može se izdati u obliku tiskanice, iskaznice ili naljepnice odnosno ona je zapis u sustavu. Mjesečna povlaštena parkirna karta ne osigurava rezervaciju mjesta, već vozilo s takvom kartom može biti vremenski neograničeno parkirano na javnim parkiralištima u 2. zoni.

Mjesečna povlaštena parkirna karta za može se kupiti na blagajni odnosno prodajnim mjestima Organizatora parkiranja.

Vozila liječničkog i medicinskog osoblja za vrijeme kućne posjete i kućne njege ne plaćaju parkiranje kao ni ostala vozila javnih službi(policija, vatrogasci, hitna pomoć i sl.)

Članak 14.

Osobe sa invaliditetom koje su rješenjem nadležnog državnog tijela ostvarili pravo na znak pristupačnosti, mogu besplatno parkirati na javnim parkiralištima na mjestima rezerviranim odnosno obilježenim s posebnim znakom pristupačnosti sukladno zakonu.

Članak 15.

Korisnik parkiranja na javnom parkiralištu s naplatom koji učini povrede iz članka 11. ove Odluke, obvezan je platiti dnevnu kartu putem naloga.

Članak 16.

(1) Povlaštena rezervirana parkirna mjesta i rezervirana parkirna mjesta odobravaju se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica po zahtjevu korisnika na rok od godinu dana.

(2) Na zahtjev korisnika rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti.

(3) Povlašteno rezervirano parkirno mjesto ako za to postoje uvjeti mogu se odobriti tijelima Općine Malinska- Dubašnica, te fizičkim osobama-obrtnicima vlasnicima ili korisnicima poslovnog prostora odnosno stambenog objekta a kojima je sjedište odnosno prebivalište na području Općine-Malinska Dubašnica te je prometna dozvola vozila izdana od Policijske postaje Krk.

(4) Rezervirano parkirno mjesto ako za to postoje uvjeti može se odobriti fizičkoj osobi-obrtniku vlasniku ili korisniku poslovnog prostora odnosno stambenog objekta kojemu je područje obavljanja djelatnosti ili prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica.

(5) Osobama istog kućanstva ili obitelji mogu se odobriti najviše dva povlaštena rezervirana parkirna mjesta, osim izuzetno ukoliko nema drugih zahtjeva moguće je odobriti dodatno parkirno mjesto.

(6) Naknada za rezervirana parkirna mjesta iz ovog članka plaća se u korist proračuna Općine Malinska- Dubašnica.

(7) Sva rezervirana parkirna mjesta izdat će se u krugu od najviše 100 m od mjesta na kojem se nalazi poslovni ili stambeni prostor.

(8) Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranim parkirnim mjestima iz ovog članka.

(9) Za rezervirano parkirna mjesta iz ovog članka plaća se naknada.

Članak 17.

Korisnik povlaštenog rezerviranog parkirnog mjesta godišnje plaća naknadu u iznosu od 400,00 kn za jedno povlašteno rezervirano parkirno mjesto.

Korisnik rezerviranog parkirnog mjesta godišnje plaća naknadu u iznosu od 600,00 kn za rezervirano parkirno mjesto.

Članak 18.

Visina naknade za parkiranje teretnih vozila iz članka 5. ove Odluke na parkiralištu za »Livakovo« iznosi:

-autobus 200,00 kn/sat

-autobus 500,00 kn/dan

-kamion 20,00 kn/sat

-kamion s prikolicom ili tegljač 20,00 kn/sat

-kamper ili kamp prikolica 20,00 kn/sat

-kamper ili kamp prikolica 500,00kn/dan

-visina dnevne karte s nalogom iznosi 1000,00 kn.

Članak 19.

Organizator parkiranja može na zahtjev vlasnika ili korisnika hotelskog objekta na područja Općine Malinska-Dubašnica u slučaju potrebe osigurati parkirna mjesta za osobne automobile, kombi vozila i motocikle s prikolicom na javnom parkiralištu pod istim uvjetima propisanim ovom Odlukom.

Članak 20.

U visinu naknade za parkiranja uključen je i porez na dodanu vrijednost.

Članak 21.

Ovlaštene osobe Organizatora parkiranja koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa i registracijske oznake vozila, te ispisivanje dnevne karte i naloga.

Članak 22.

Dnevnu kartu s nalogom izdaje ovlaštena osoba Organizatora parkiranja za nadzor nad parkiranjem vozila koju dnevnu kartu i nalog pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila.

Dostavljenu dnevnu kartu i nalog na način utvrđen u stavku 1. ovog članka smatra se urednom dostavom, a svako kasnije oštećenje ili uništenje istih nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje dnevne karte.

Članak 23.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam dana od dana izdavanja naloga.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne postupi sukladno stavku 1. ovog članka, Organizator parkiranja protiv njega će pokrenuti ovršni postupak.

Članak 24.

Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe obvezi plaćanja parkirne karte smatra se vlasnik ili korisnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Članak 25.

Organizator parkiranja ne odgovara za štete nastale na vozilima na javnim parkiralištima iz ove Odluke , kao ni za njihovo otuđenje.

Članak 26.

Za povredu odredaba ove Odluke odgovara vlasnik ili korisnik registriranog vozila.

Članak 27.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkirališnim površinama obavlja ovlaštena osoba organizatora parkiranja.

Nadzor nad rezerviranim parkirnim mjestima iz članka 16. ove Odluke provode prometni ili komunalni redari.

Članak 28.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba čije je vozilo neovlašteno zaustavljeno ili parkirano na rezerviranom parkirnom mjestu iz članka 16. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 600,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost čije je vozilo neovlašteno zaustavljeno ili parkirano na rezerviranome parkirnom mjestu iz članka 16. ove Odluke, ako je prekršaj počinjen u vezi s obavljanjem njezina obrta ili samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna kaznit će se vozač koji neovlašteno zaustavi ili parkira vozilo na rezerviranome parkirnom mjestu iz članka 16. ove Odluke te odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 29.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Pravilnik o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima Općine Malinska-Dubašnica »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/11.

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-20

Malinska, 16. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=887&mjesto=51511&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr