SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 9. Četvrtak, 10. travnja 2014.
OPĆINA DOBRINJ

14.

Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE
o provedbi plana gospodarenja otpadom
Općine Dobrinj za 2013. godinu

1.UVOD

Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš (»Narodne novine« broj 46/ 02), utvrđeno je da je neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći problem zaštite okoliša u Hrvatskoj.

Količina otpada raste, a infrastruktura koja bi taj otpad trebala zbrinuti nije dostatna. Sustav gospodarenja otpadom ne funkcionira u potpunosti, među ostalim i stoga što se propisi kojima se utvrđuje gospodarenje otpadom ne provode u cijelosti.

Neuređeni sustav gospodarenja otpadom negativno se odražava na sastavnice okoliša kao što su voda, zrak, more i tlo te na klimu, ljudsko zdravlje i drugi živi svijet.

Odgovornost u procesu unapređenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom podijeljena je na sve sudionike u gospodarenju otpadom. U Nacionalnoj strategiji gospodarenja otpadom naglašava se značaj ojačanja horizontalne i vertikalne koordinacije između upravnih struktura, uz odgovarajuću stručnu podršku.

Na jedinicama lokalne samouprave je da glede ukupnog postupanja s otpadom donesu planove gospodarenja otpadom, odrede lokaciju u prostorno- planskoj dokumentaciji, te osiguraju uvjete za provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom, odnosno da uredno vode evidenciju o ukupno nastalim količinama otpada u okviru svoje nadležnosti. Osiguranjem takvih uvjeta stječe se i polazna osnova za kvalitetno očuvanja okoliša.

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj u razdoblju od 2008. do 2016. godine (u daljnjem tekstu Plan gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj) izradila je tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke, 1. prosinca 2008. godine, u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Dobrinj.

Cilj Plana gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj je usvajanje opredjeljenja o temeljnom principu gospodarenja otpadom na području Općine.

Uz Prostorni plan Općine Dobrinj, Plan gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj jedan je od temeljnih dokumenata kojim se definira način i sustav gospodarenja otpadom na području Općine, a ujedno služi i kao osnova za realizaciju projekata predviđenih Županijskim planom gospodarenja otpadom, kojeg županija realizirala sukladno Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007.-2015. godine.

2.ZAKONSKA OSNOVA

Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj proizlazi iz odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13), podzakonskih propisa, te drugih dokumenata zaštite okoliša.

Sukladno odredbama članka 21. Zakona plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave sadrži najmanje sljedeće:

1.analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, uključujući ostvarivanje ciljeva,

2.podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,

3.podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,

4.podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,

5.mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno- informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,

6.opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,

7.mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

8.mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

9.popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,

10.organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,

11.rokove i nositelje izvršenja Plana.

Zakon nalaže da je jedinica lokalne samouprave dužna za prijedlog plana gospodarenja otpadom ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.

Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune po potrebi, a objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Člankom 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisuje se da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj usklađen je sa sljedećim dokumentima:

œStrategijom gospodarenja otpadom (»Narodne novine« broj 130/05),

œZakonom o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09),

œPlanom gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2007. do 2015. godine (»Narodne novine« broj 85/ 07).

Slijedom navedenog, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, postojeći Plan gospodarenja otpadom ostaje na snazi do isteka roka na koji je donesen odnosno do 2016. godine, u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama Zakona, a u ostalom dijelu potrebno je izvršiti izmjene.

3.OPĆI PODACI O OPĆINI DOBRINJ

Općina Dobrinj nalazi se u središnjem dijelu otoka Krka u Primorsko-goranskoj županiji. Sa sjeverne strane graniči s Općinom Omišalj, sa zapadne s Općinom Malinska- Dubašnica, s juga s Gradom Krkom, a s jugoistoka s Općinom Vrbnik. Istočna granica Općine Dobrinj, od uvale Petrina do uvale Slivonska ima direktan izlaz na more.

Katastarska površina Općine iznosi 55,5 km2. Prema »Popisu stanovnika iz 2011. godine« na području Općine stalno obitava 2023 stanovnika u 891 kućanstvu. Broj stalnih stanovnika na otoku udvostručuje se u ljetnim mjesecima. Administrativno središte Općine je istoimeno naselje Dobrinj. Prema funkcionalnim cjelinama (homogeni prostori istih ili sličnih funkcionalnih karakteristika) u Primorsko-goranskoj županiji, koje čine funkcionalnu diferencijaciju prostora s pripadajućim općinama i gradovima, Općina Dobrinj spada pod cjelinu O1 (Otok Krk).

Općinu Dobrinj čini 20 naselja (Čižići, Dobrinj, Dolovo, Gabonjin, Gostinjac, Hlapa, Klanice, Klimno, Kras, Polje, Rasopasno, Rudine, Soline, Sužan, Sveti Ivan, Sveti Vid, Šilo, Tribulje, Žestilac, Županje).

Opći podaci o Općini Dobrinj:

OPĆINA Dobrinj

ADRESA Dobrinj 103, 51 514 Dobrinj

ŽUPANIJA Primorsko - goranska

OIB 97003983043

TELEFON (051) 848-344

E-MAIL opcina-dobrinj@ri.t-com.hr

WEB www.opcina-dobrinj.hr

4.KRATKI PRIKAZ PROBLEMA DEFINIRANIH PLANOM GOSPODARENJA OTPADOM

4.1. Ciljevi gospodarenja otpadom definirani Planom gospodarenja otpadom Općine Dobrinj

Glavni ciljevi gospodarenja otpadom su izbjegavanje i smanjenje generiranja otpada te izbjegavanje i smanjenje njegovih opasnih osobina. Globalno uvriježena hijerarhija postupanja s otpadom (poznata i kao piramida otpada) preferira kako slijedi:

1.izbjegavanje/smanjenje nastajanja otpada,

2.ponovna upotreba,

3.recikliranje,

4.oporaba,

5.energetska iskoristivost otpada,

6.maksimalno iskorištavanje tijeka otpada,

7.odlaganje na za okoliš prihvatljiv način.

Uz navedeno ne treba izostaviti i načelo supstitucije u hijerarhiji koje, ako je to moguće, nalaže svaki materijal koji proizvodi opasan otpad treba zamijeniti sa materijalom koji proizvodi neopasan otpad.

U smislu postizanja glavnih ciljeva gospodarenja otpadom definiranih Planom gospodarenja otpadom na području općine Dobrinj (izbjegavanje i smanjenje generiranja otpada te izbjegavanje i smanjenje njegovih opasnih osobina), nameću se sljedeći koraci:

œuspostava usvojenog sustava gospodarenja otpadom,

œsprječavanje nenadziranog postupanja s otpadom,

œsaniranje neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog tla,

œrazvijanje i utvrđivanje programa edukacije o otpadu,

œizbjegavanje nastajanja i smanjivanje količina otpada na izvoru, uz materijalnu i energetsku oporabu otpada,

œrazvitak infrastrukture za provedbu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,

œsmanjivanje rizika od otpada,

œizobrazba upravnih struktura, stručnjaka i javnosti za rješavanje problema gospodarenja otpadom.

Podzakonskim propisima - pravilnicima o gospodarenju posebnim kategorijama otpada (ambalažom i ambalažnim otpadom, otpadnim gumama, otpadnim uljima, otpadnim baterijama i akumulatorima i otpadnim vozilima), postavljeni su sljedeći ciljevi:

B postizanje udjela povratne ambalaže kako bi se ostvarilo 80% mase recikliranog ambalažnog otpada do 2015. godine reciklirano najmanje 60% mase svakoga ambalažnog materijala sadržanog u ambalažnom otpadu, osim drva,

B uspostava sustava prikupljanja otpadnih guma radi oporabe u materijalne i energetske svrhe,

B uspostava sustava skupljanja otpadnih jestivih i mineralnih ulja radi oporabe i/ili zbrinjavanja,

B postupanje s pojedinim posebnim kategorijama otpada na području Općine uskladiti s načinom propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te odgovarajućim podzakonskim aktima.

4.2. Ciljevi gospodarenja otpadom Općine Dobrinj

Planom gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj određeni su ciljevi i dane su konkretne akcije koje je potrebno provesti da bi se ostvarilo odgovorno i plansko gospodarenjem otpadom. Spomenuti ciljevi određeni Planom gospodarenja otpadom ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava, stoga navodimo samo one koji su definirani kao ciljevi gospodarenja otpadom Općine Dobrinj i koje je potrebno provesti u što kraćem roku:

1.uspostava sustava odvojenog sakupljanja otpada kod pravnih i fizičkih osoba,

2.sustavno sprječavanje nastajanja divljih odlagališta otpada,

3.razvijanje i utvrđivanje programa edukacije za sve subjekte (pravne i fizičke) koji sudjeluju u nastanku otpada.

5.SMJERNICE ZA POSTUPANJE U SVRHU RJEŠAVANJA PROBLEMA DEFINIRANIH PLANOM GOSPODARENJA OTPADOM

5.1. Uspostava sustava odvojenog sakupljanja otpada kod pravnih i fizičkih osoba

Na otoku Krku uveden je ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnoga otpada, popularno nazvan »Eko otok Krk«, koji uključuje sve jedinice lokalne samouprave na području otoka Krka pa tako i Općinu Dobrinj.

U sklopu sustava zbrinjavanja komunalnog otpada postavljene su posude za odvojeno prikupljanje otpada na način da je na svakoj lokaciji postavljeno po 5 posuda. Konstantno se prati stanje na terenu pa se broj posuda i njihov volume prilagođava potrebama. Poslovni subjekti i višestambene zgrade imaju vlastite posude za otpad a ostala domaćinstva imaju postavljene spremnike na javnoj površini.

Ukupan broj postavljenih spremnika je 981, kako slijedi:

œ200 posuda za prikupljanje bio otpada od kojih je 100 posuda kapaciteta 240 litara, 80 posuda kapaciteta 340 litara, te 20 posuda kapaciteta 110 litara,

œ190 posuda za prikupljanje pet, plastike i limenki kapaciteta 340 litara,

œ200 posuda za prikupljanje papira, kartona i tetra paka od kojih je 100 posuda kapaciteta 340 litara, 80 posuda kapaciteta 240 litara, te 20 posuda kapaciteta 1100 litara,

œ190 posuda za prikupljanje stakla kapaciteta 140 litara,

œ200 posuda za prikupljanje ostalog nerazvrstanog otpada od kojih je 185 posuda kapaciteta 1100 litara te 15 posuda kapaciteta 360 litara,

œ1 spremnik za prikupljanje otpadnog tekstila.

Glomazni otpad prikuplja se na tzv. posebnom sabirnom mjestu (POSAM) koji se za Općinu Dobrinj nalazi u naselju Polje, a radi svakodnevno od 9-17 sati. Osim glomaznog otpada građani na POSAM-u besplatno odlažu i opasni otpad, veće količine zelenog otpada, elektronički otpad, metale i sl.

Ekološkim sustavom zbrinjavanja udio razvrstanog otpada do kraja 2013. godine dosegao je oko 43,7%, samo u prošloj godini je odvojeno prikupljeno oko 7.000 tona korisne sirovine koja nije završila na odlagalištu kao neiskoristivo smeće već je obrađena na reciklažnom dvorištu »Treskavac« te je prodana kao sekundarna sirovina ili je pretvorena u koristan kompost.

Ukupna količina dovezenog otpada na odlagalište i reciklažno dvorište

»Treskavac«, za svaki mjesec u 2013. godini, prikazana je, kako slijedi:

Prema procjenama, Općina Dobrinj sudjeluje s oko 10% u ukupno prikupljenom otpadu na području otoka Krka.

5.2. Sustavno sprječavanje nastajanja divljih odlagališta otpada

Na području općine Dobrinj znatna pažnja pridaje se divljim odlagalištima, čime je smanjena količina neadekvatno pohranjenog otpada.

Manje količine nelegalno odloženog otpada koje se povremeno pojavljuju na području Općine, saniraju se odvozom otpada na službeno odlagalište.

5.3. Razvijanje i utvrđivanje programa edukacije za sve subjekte (pravne i fizičke) koji sudjeluju u nastanku otpada

Iz Europske prakse poznato je da mjere izbjegavanja i smanjenja nastanka otpada kao i poticaji za odvojeno sakupljanje njegovih iskoristivih komponenti mogu dati dobre rezultate u praksi samo ako se provodi javna edukacija stanovnika. U tom smislu potrebno je voditi ciljane kampanje člancima u novinama i emisijama na radiju, televiziji te ostalim sredstvima javnog obavješćivanja. U skladu sa Županijskim planom, potrebno je izraditi posebnu Studiju o edukaciji stanovništva za smanjenje količine otpada.

Općina Dobrinj edukacije za sve subjekte (pravne i fizičke) koji sudjeluju u procesu nastanka otpada ostvaruje putem komunalnog duštva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. a to su prije svega razni propagandni materijali koji se dostavljaju poštom uz redovne račune te rad s vrtićkom i školskom djecom.

6.ZAKLJUČAK NA OSNOVI UČINJENOG PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM

Sustav gospodarenja na otoku Krku je u skladu s ciljevima propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Međutim, sustav se kontinuirano analizira i unapređuje. S tim u svezi navodi se da je učinjena analiza postojećeg sustava radi predlaganja promijena u istom budući je utvrđeno da do značajnijeg porasta u stupnju odvajanja otpada neće doći ukoliko ne dođe do promjena u načinu prikupljanja. Najveći problem je nepostupanje krajnjih korisnika usluge odvoza otpada na način da se otpad razvrstava na propisani način.

Općina Dobrinj ispunila je svoju zakonsku obvezu te se ciljevi iz Plana ostvaruju zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava Općine.

U odnosu na slijedeće činjenice:

œuspostava sustava zbrinjavanja komunalnoga otpada, popularno nazvanog »Eko otok Krk«, kojim je na području Općine Dobrinj postavljeno 981 posuda za prikupljanje otpada iz kućanstava,

œprikupljanje glomaznog otpada na tzv. posebnom sabirnom mjestu (»POSAM«),

œudio razvrstanog otpada dosegao je 43,7%,

œsmanjivanje količina neadekvatno pohranjenog otpada, ukazuje se na intenzivno provođenje pozitivne politike gospodarenja otpadom na području općine Dobrinj odnosno otoka Krka.

Općina Dobrinj će i dalje provoditi sustavni nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada u svrhu sprječavanju nastajanja novih, intenzivnije raditi na edukaciji pravnih i fizičkih osoba, te unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja otpada kako bi se do kraja proveo program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ispoštovale zakonske odredbe.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/14-29/7

Ur. broj: 2142-04-01-14-4

Dobrinj, 31. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr