SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA MATULJI

12.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 25. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjene i dopune dijela
Urbanističkog plana uređenja Matulja

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjene i dopune dijela Urbanističkog plana uređenja Matulja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/05 u nastavku: Izmjena i dopuna dijela Plana).

Nositelj izrade Izmjene i dopune dijela Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE DIJELA PLANA

Članak 2.

Izmjena i dopuna dijela Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), Prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08 i 46/11), te posebnih zakona i propisa.

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENE I DOPUNE DIJELA PLANA

Članak 3.

Razlog donošenja Izmjene i dopune dijela Plana je promjena namjene dijela površine infrastrukturnog sadržaja oznake IS3 približne površine 0,78 ha u gospodarsku namjenu oznake K, prema zahtjevu/prijedlogu HOPS-a za izgradnju podlovne građevine približne površine 4500 m2.

Promjenom namjene stvorit će se uvjeti za izgradnju sadržaja gospodarske namjene.

OBUHVAT IZMJENE I DOPUNE DIJELA PLANA

Članak 4.

Prostorni obuhvat Izmjene i dopune dijela Plana nalazi se unutar granica obuhvata važećeg Urbanističkog plana uređenja Matulja i odnosi se na prostor unutar površine IS3.

SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA IZMJENE I DOPUNE DIJELA PLANA

Članak 5.

Naselje Matulji centralno je naselje Općine Matulji. Svojim položajem i centralnom ulogom treba omogućiti razvoj i izgradnju gospodarskih i društvenih sadržaja sukladno potrebama stanovništva.

U odnosu na sadržaje predviđene Urbanističkim planom uređenja Matulja, ukazale su se potrebe za omogućavanjem izgradnje i razvoja novih sadržaja gospodarske namjene.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENE I DOPUNE DIJELA PLANA

Članak 6.

Izmjenom i dopunom dijela Plana Općina Matulji će sukladno važećim propisima za dio prostora unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Matulja izvršiti izmjenu i dopunu sukladno novonastalim potrebama u cilju gospodarskog razvoja Općine Matulji, sukladno zahtjevu iz čl.3. ove Odluke.

Članak 7.

Izmjena i dopuna dijela Plana odnosi se isključivo na izmjenu dijelova tekstualnog i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja Matulja, kojima će se omogućiti promjena namjene dijela zone infrastrukturnog sadržaja oznake IS3 u zonu gospodarske namjen K u površini od 0,78 ha, uz odgovarajuću prilagodbu odredbi za provođenje u tekstualnom dijelu plana za izgradnju poslovne građevine s pratećim sadržajem u zoni gospodarske namjene.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE DIJELA PLANA

Članak 8.

Za potrebe izrade Izmjene i dopune dijela Plana, nije potrebna izrada stručnih podloga, nego će se u izradi i donošenju Izmjene i dopune dijela Plana koristiti uvjeti, smjernice, podaci i raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima, kao i ostala dokumentacija koja bude pribavljena u toku izrade i donošenja Izmjene i dopune dijela Plana.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje Izmjene i dopune dijela Plana će izraditi stručni izrađivač plana ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja odabran sukladno propisima o javnoj nabavi.

Članak 10.

Potrebne podloge u digitalnom obliku stručnom izrađivaču Izmjene i dopune dijela Plana osigurat će Općina Matulji.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE DIJELA PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENE I DOPUNE DIJELA PLANA

Članak 11.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i dokumenti) za potrebe izrade Izmjene i dopune dijela Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjene i dopune dijela Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjene i dopune dijela Plana zatražit će se od:

- Ministarstva unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Ministarstva kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410 Opatija,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- Liburnijske vode d.o.o. Ičići, Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

- Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. Koturaška cesta 43, 10000 Zagreb,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Đure Šporera 4, 51000 Rijeka,

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,)

- HŽ infrastruktura d.o.o., Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb,

- Energo, d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, Maršala Tita 4, 51410 Opatija

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE DIJELA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE DIJELA PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 12.

Rok za izradu Izmjene i dopune dijela Plana po pojedinim fazama:

- rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjene i dopune dijela Plana - u trajanju od 15 dana

- izrada Nacrta prijedloga Izmjene i dopune dijela Plana - 30 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva

- javna rasprava sa javnim uvidom u Prijedlog Izmjene i dopune dijela Plana - 8 dana

- priprema izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

- Izrada Konačnog prijedloga Izmjene i dopune dijela Plana - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENE I DOPUNE DIJELA PLANA

Članak 13.

Izvori financiranja za izradu Izmjene i dopune dijela Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/14-01/6

Ur. broj: 2156-04-01-14-2

Matulji, 25. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=51211&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr