SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
GRAD RAB

19.

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/ 10, 102/11 i 83/12) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/

13 i 31/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije
za posebnu upotrebu pomorskog dobra za
gradnju kanalizacijskog sustava Draga - IV. faza

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Raba (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) utvrđuje, da je dio pomorskog dobra uređen Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetarska Draga (»Narodne novine« broj 33/ 10), Rješenjem o utvrđivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kampor (sjeverni dio); Klasa: UP/I-342-01/ 08-01/191, Ur. broj: 530-04-09-1 od 2. siječnja 2009. godine i Rješenjem Povjerenstva za granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture: Klasa: UP/I-342-01/13-01/43, Ur. broj: 530-03-1-2-13-3 od 18. prosinca 2013. godine, pomorsko dobro koje će trgovačko društvo Vrelo d.o.o. iz Raba, Palit 68, (u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije) koristiti za radove na izgradnji kanalizacijskog sustava Draga - IV. faza.

Članak 2.

Ovlašteniku koncesije dodjeljuje se koncesija radi posebne upotrebe pomorskog dobra za gradnju kanalizacijskog sustava Draga - IV. faza, prema glavnom projektu izrađenom od tvrtke HIDRO CONSULT d.o.o. iz Rijeke, F. Čandeka 23B, oznake projekta 457, od siječnja 2012. godine.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije dužan je kod nadležnog tijela ishoditi valjani akt temeljem kojeg može izvoditi radove iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra namjene iz članka 2. ove Odluke daje se na rok od 20 godina.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je davatelju koncesije za korištenje pomorskog dobra iz točke 2. ove Odluke plaćati godišnju naknadu u iznosu od 1.200,00 kuna.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije je dužan koristiti pomorsko dobro posebne namjene sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke pristupiti zaključenju Ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

Ugovorom o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra regulirat će se prava i obveze ovlaštenika koncesije na području korištenja pomorskog dobra, zaštite okoliša, sigurnosti plovidbe i održavanja.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/14-01/02

Urbroj: 2169-01-02-01/03-14-03

Rab, 26. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr