SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
GRAD RAB

18.

Na temelju članka 35. i 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 26. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, nazivi i djelokrug Gradske uprave Grada Raba.

Gradsku upravu Grada Raba čine upravna tijela Grada Raba (upravni odjeli) i unutarnja revizija.

Članak 2.

Upravna tijela gradske uprave ustrojavaju se za obavljanje upravnih poslova, stručnih i drugih poslova koji su u neposrednoj svezi s ostvarivanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada sukladno rasporedu i opsegu poslova te prema srodnosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova.

Upravna tijela obavljajući upravne i stručne poslove, neposredno izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere za koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena te obavljaju i druge poslove u skladu s propisima.

Upravna tijela dužna su osigurati učinkovito obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Unutar upravnih tijela mogu se ustrojavati odsjeci, službe i odjeljci kao unutarnje ustrojstvene jedinice.

Ustrojstvene jedinice se ustrojavaju Pravilnikom o unutarnjem redu.

Članak 3.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela gradske uprave, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela gradske uprave uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu kojeg donosi Gradonačelnik na prijedlog pročelnika upravnih tijela.

Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Raba donosi Gradonačelnik.

Članak 4.

Sredstva za rad upravnih tijela i Jedinice unutarnje revizije osiguravaju se u Proračunu Grada Raba i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 5.

Gradonačelnik nadzire rad upravnih tijela i Jedinice unutarnje revizije, te usmjerava njihovo djelovanje u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga i drugih poslova iz njihove nadležnosti.

II. UPRAVNA TIJELA GRADSKE UPRAVE I NJIHOV DJELOKRUG

Članak 6.

Upravna tijela gradske uprave su:

1. Upravni odjel za komunalni sustav

2. Upravni odjel za financije i poslove ureda grada

3. Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti

4. Upravni odjel za pravne poslove, upravljanje imovinom i prostorno uređenje.

Jedinica unutarnje revizije posebna je jedinica izdvojena iz gradskih upravnih tijela.

Članak 7.

Upravni odjel za komunalni sustav obavlja upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva, uređenja i održavanja naselja, vodoopskrbe i odvodnje, zaštite okoliša, održavanja javnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinira rad pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti te priprema i provodi program održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Donosi rješenja o komunalnom doprinosu, komunalnoj naknadi i druge akte u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, prati naplatu i vodi postupak ovrhe iz nadležnosti Upravnog odjela, obavlja poslove koji se odnose na uređenje naselja, unapređenje kvalitete stanovanja, održavanje zelenih površina i opreme na tim površinama, čišćenje javno prometnih površina, brine o organiziranju i koordinaciji stručnih poslova koji se odnose na veterinarske usluge za javne potrebe, dezinsekciju i deratizaciju te brine o održavanju prometnica i javnih pješačkih komunikacija.

Priprema akte za dodjeljivanje koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti, planira, analizira, kontrolira i uređuje promet, obavlja poslove prometnog redarstva, koordinira i kontrolira rad i planove komunalnih poduzeća osnovanih od strane Grada Raba za obavljanje komunalnih poslova.

U okviru poslova komunalnog redarstva bavi se nadzorom i održavanjem komunalnog reda te poštivanjem drugih gradskih odluka od strane pravnih i fizičkih osoba na području Grada.

Obavlja poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, te određivanja kućnih brojeva,

Obavlja poslove komunalnog gospodarstva, protupožarne i civilne zaštite i upravlja javnim dobrima koja nisu u djelokrugu drugih upravni tijela.

Članak 8.

Upravni odjel za financije i poslove ureda grada obavlja poslove koji se odnose na: izradu i izvršavanje proračuna, vođenje knjigovodstva, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvene evidencije imovine Grada, osiguranje službenika i namještenika, javnu nabavu, poslove naplate poreza, proračunsko planiranje prihoda i rashoda, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izradu tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršenju proračuna, te izradu i ostalih zakonom propisanih izvještaja, vršenje nadzora proračunskih korisnika, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, izradu nacrta općih akata Grada u svezi razreza i naplate gradskih prihoda, utvrđivanje obveznika i razrezivanja poreza koji su prihod proračuna Grada.

Donosi rješenja u postupcima naplate poreza i ostalih prihoda Grada, prati naplatu, šalje opomene po neplaćenim potraživanjima Grada, dostavlja propisana izvješća nadležnom ministarstvu, Državnoj reviziji, Financijskoj agenciji i dr. Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Upravni odjel za financije i poslove ureda grada obavlja poslove koji se odnose na: poslove ureda grada i Gradonačelnika, poslove koji se odnose na rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslove vezane za rad vijeća mjesnih odbora, za unutarnje ustrojstvo gradske uprave, poslove prijema i otpreme pošte i arhiviranja, zaštite i čuvanja arhivskog gradiva, analiziranja i predlaganja djelatnosti i akata u cilju podizanja kvalitete rada, modernizacije metoda rada i bolje usklađenosti djelovanja gradske uprave, upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, komunikacija s korisnicima usluga, upravljanje zapisima), tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada, ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica, suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Članak 9.

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na: provedbu gradskih programa poticanja poduzetništva i gospodarstva, izradu elaborata za osiguravanje osnova za razvitak svih gospodarskih djelatnosti na području Grada, poslove vezane uz praćenje razvoja i unapređenja turizma, poslove vezane uz neposredno učešće Grada vezane za korištenje europskih i drugih fondova, potporu drugim odsjecima na poslovima povezanima s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova, poslove vezane uz izradu programa smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije, suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Upravnim odjel za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti obavlja i poslove koji se odnose na: poslove vezane uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, uz osiguravanje javnih potreba na području kulture, sporta i tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada, obrazovanja i znanosti kao i programa Rab zdravi grad, uz osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada te poslove vezane uz praćenje rada udruga građana i zaštitu potrošača.

Članak 10.

Upravni odjel za pravne poslove, upravljanje imovinom i prostorno uređenje obavlja poslove koji se odnose na: kadrovske poslove u vezi s radnim odnosima službenika i namještenika, brigu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika, zastupanje po punomoći u svim predmetima gdje je grad aktivno ili pasivno legitimiran i to pred svim sudovima i upravnim tijelima, postupke prisilne naplate gradskih prihoda, evidenciju gradske imovine i imovinsko-pravne poslove, praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata, pripremu, izradu i praćenje provedbe prostornih planova, pripremu i praćenja izrade dokumenata prostornog uređenja potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, poslove pripreme i praćenja izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata te suradnju sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave.

Upravni odjel obavlja imovinsko-pravne poslove vezane uz otkup, prodaju ili darovanje zemljišta, upravlja nekretninama u vlasništvu Grada, vodi GIS cjelokupne imovine, obavlja poslove vezane uz osiguranje imovine Grada, vodi evidenciju svih ugovora, upravlja pomorskim dobrom (davanje koncesijskih odobrenja i koncesija , briga o plažama, redovito održavanje pomorskog dobra), obavlja i druge poslove vezane uz upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada, kao i druge srodne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 11.

U Jedinici unutarnje revizije obavljaju se poslovi: neovisnog i objektivnog davanja stručnog mišljenja i savjeta s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja Grada, pomaganja gradonačelniku u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelatnosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja, izrađivanja strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te obavljanja pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima, procjenjivanja prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, davanja preporuka za poboljšanje poslovanja, kontinuiranog ispitivanja i ocjenjivanja valjanosti i svrhovitosti sustava internih kontrola, upravljačkih kontrola i računovodstvenog sustava proračunskog korisnika, kontinuiranog provjeravanja i preispitivanja vjerodostojnosti, svrhovitosti i zakonitosti financijskih transakcija i procesa proračunskog korisnika, podnošenja gradonačelniku pisanih izvještaja o aktivnosti iz prethodnih stavaka, sukladno rokovima utvrđenim operativnim planom rada unutarnje revizije, a najmanje jednom polugodišnje, podnošenja izvještaja i drugim državnim tijelima nadležnim za poslove nadzora i revizije u skladu s posebnim propisima te sastavljanja izvještaja gradonačelniku o uočenim nepravilnostima.

III. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

Članak 12.

Poslove u upravnim tijelima Grada obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada te opće, administrativne, financijske, računovodstvene i druge stručne poslove u gradskoj upravi.

Namještenici obavljaju pomoćne i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga rada gradske uprave.

Članak 13.

Radom upravnog tijela upravlja pročelnik.

Pročelnika upravnog tijela imenuje Gradonačelnik na način propisan zakonom.

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, Gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Gradonačelnik će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke imenovati privremene pročelnike.

Članak 15.

Gradonačelnik će Pravilnik o unutarnjem redu donijeti u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke.

Službenici i namještenici gradske uprave nastavljaju raditi na poslovima na kojima su zatečeni do donošenja rješenja o rasporedu sukladno Pravilniku iz stavka 1. ovog članka.

Rješenja o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka donijet će se u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/14-01/02

Ur. broj: 2169-01-02-01/03-14-01

Rab, 26. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr