SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
GRAD RAB

17.

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 26. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena
Prostornog plana uređenja Grada Raba

Članak 1.

U Odluci o izradi ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/13 i 2/14), u članku 2. iza pete alineje dodaju se nove alineje i tekst koji glasi:

»- Halović Nikice i Halović Anta, Kampor 320, Rab, zaprimljen je zahtjev za uvrštenjem k.č. 446/1, k.č. 446/5 k.č. 446/6, k.č. 446/9, k.č. 1810/2 i k.č. 1810/19, sve k.o. Kampor u zonu ugostiteljsko-turističke namjene oznake T33,

- »Cilika« d.o.o., Podružnice Rab, Šetalište Markantuna Dominisa bb, Rab, zaprimljen je zahtjev za rekonstrukciju hotela »Istra« u Rabu,

- Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba, kako bi se u UPU 1 - Rab, Palit, Banjol, omogućilo planiranje zahvata kakve dozvoljava važeći PUP grada Raba,

- Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba, kako bi se iz građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Suha Punta (T21) izuzele površine izgrađene građevinama pretežito stambene namjene te pridružile postojećem građevinskom području naselja oznake NA 72, a unutar zone T21 bi se zadržale samo građevne čestice koje čine prostornu cjelinu ugostiteljsko-turističke namjene.«

Članak 2.

U članku 5. iza pete alineje dodaju se nove alineje i tekst koji glasi:

»- izmjenu odredbi i granicu obuhvata zone ugostiteljsko-turističke namjene oznake T33 radi pružanja ugostiteljske usluge, smještaja u kampu unutar postojećeg kampa »Veli Mel«,

- izmjenu odredbi o posrednoj provedbi Plana, kako bi se unutar građevinskog područja naselja Rab (NA 11), izradom UPU 1 - Rab, Palit, Banjol omogućila rekonstrukcija ili obnova zgrada, u skladu s prevladavajućim načinom izgradnje u tom naselju,

- izmjenu odredbi i granice obuhvata građevinskog područja naselja NA 72 i izdvojenog građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T21 te granice obuhvata obvezne izrade urbanističkog plana uređenja za navedena područja.«

Članak 3.

U članku 9. iza pete točke dodaje se točka šest i tekst koji glasi:

»6. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka.«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/14-01/02

Ur. broj: 2169-01-02-01/03-14-02

Rab, 26. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr